Historia

”I främsta rummet låter föreningen uppföra en äldre  typisk Närkesstuga…”

var huvudsyftet när Föreningen Sköllersta Forngård en julikväll fredsåret 1918 bildades vid ett sammanträde i Örebro läns folkhögskola i Käfvesta. ”I mån av tillgångar söker föreningen anskaffa och uppföra övriga till en bondgård hörande byggnader jämte inventarier…”
På det här  sättet ville man sträva efter att ”knyta den levande generationen fastare samman med gångna tiders släktled.

Protokollen berättar.
Det första året har man inte funnit
”någon disponibel stuga, som äger alla de egenskaper man kan fordra av en
fornstuga här.”
1919 betonar man kraftigt ”nödvändigheten av att åtminstone någon byggnad snarast möjligt uppfördes, så att en del gamla saker, om finnas på olika håll inom socknen, kunde förvärvas, innan det blir för sent.”
I årsberättelsen konstateras, att ”verksamheten kan knappast sägas ha kommit igång ännu.” Medlemsantalet var endast 25. Från 1920-talet finns bara 2 protokoll, årsmöten 1920 och 1921.
År 1930 erbjuder sig riksdagsman Gottfrid Karlsson att skänka ”ett av honom inköpt bostadshus i Rudsätter. Detta hus är en stuga i två våningar av den för trakten vanliga typen, uppförd sannolikt omkring år 1800.” 1933 köper föreningen en tomt i Södra Nybble för 1 000 kr.
19 juni 1938 invigs forngården.

När föreningen 1958 fyller 40 år uttryckte den nyvalde ordföranden, Vilhelm Carlsson ”den förhoppningen att föreningen som fört en nära 10-årig tynande tillvaro, skulle blomstra upp och gå en ljus och livaktig verksamhet till mötes till nytta för bygdens folk och för dess hembygd.”

1979 beslöt årsmötet ”att stadfästa föreningens namnändring från Sköllersta Forngårds förening till Sköllersta Hembygdsförening.”

Efter den förödande branden av forngårdens mangårdsbyggnad 1983 beslutar Styrelsen att förvärva tomt med befintligt hus, Nämndemanshuset i Åkerby, vilket sker den 1 februari 1984. Den 17 augusti 1986 invigs den nya hembygdsgården av landshövding Elvy Olsson. Olika byggnader flyttas till Åkerby som portsköve, spruthus och som gåvor magasin, loge, tröskvandring och f d cykelverkstad. På hembygdsgården finns även smedja och dass. Den 22 maj 2000 förvärvas Åkerby skola.

”Hembygdsrörelsen är en del at det levande samhället.
Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.”

Citatet är hämtat ur den nya grundsyn som Sveriges Hembygdsförbund
fastslog vid Riksstämman i Växjö.

Det är naturligt att den förening som bildades i juli 1918 i främsta rummet ville uppföra en äldre typisk Närkesstuga Föreningens namn var ju Föreningen Sköllersta Forngård. Men bakom denna strävan låg viljan att ”knyta den levande generationen fastare samman med gångna tiders släktled” eller med den nya ideologins ord skapa broar mellan det förgångna och nutiden.

Vad är då det nya i dagens grundsyn?
Jag ser det i betoningen av dagens samhälle, ”det levande samhället” och i brobyggandet in i framtiden.

Så här lyder den nya grundsynen i sin helhet.

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Det skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturlivet skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Jag är övertygad om att Sköllersta Hembygdsförening i sitt arbete verkar i den nya grundsynens anda och hyllar J L Saxons bevingade ord:

Känner Du ej forntiden
förstår Du ej nutiden
och kan ej bygga framtiden

Berit Forsberg

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter