Informationsblad

Skokloster Gille bildades 1978. Vid det första mötet beslöts att föreningen skulle anta namnet Skokloster Gille.  Vidare att Skokloster Gille skulle vara ett samlande organ för före detta och nuvarande sockenbor, med intresse av att dokumentera och bevara gamla kulturtraditioner inom bygden. Idag har Skokloster Gille en öppen medlems-intagning, där alla som vill får vara med. Vidare vill föreningen stödja en seriös forskning kring Skoklosters  äldre och nutida liv. Arkivera och publicera framtaget material samt att vara ett forum för fler och bättre kontakter mellan skilda generationer inom bygden. Organisatoriskt leds Skokloster Gille av ett årsmöte, vilket väljer styrelse och olika grupper, som har att sköta om verksamheten. Grupperna består av gårdsrådet, som har att ”ta hand om” vårt soldattorp, forsknings- och fornminneskommittén, festkommittén och medlemsbladskommittén. Därutöver finns revisorer och en valberedning. Skokloster Gilles verksamhetsår är från 1 januari till 31 december. Till grund för verksamheten finns stadgar.

Skokloster Gilles verksamhet
Forskning  kring  Skoklosters äldre och nutida liv. Detta arbete dokumenteras i skrift. Skokloster Gille fick år 1990 Soldattorp nr 48 som gåva av friherrinnan Hermine von Essen. Detta torp har blivit en samlingspunkt för Gillets medlemmar. Ett museum har iordningställts där och det visar Skoklosters socken egen kulturhistoria. På torpet har vi höst- och vårstädning med bl.a. lövkrattning . Varje år genomför Gillet sin kräftskiva vid torpet. Gillet genomför styrelse- och andra möten på torpet när väderleken så tillåter. Torpet är kärnan i Skokloster Gilles verksamhet. Torpet visas för olika grupper, t.ex. skolklasser, kultur- och pensionärsföreningar. Skokloster Gille anordnar kulturvandringar på olika platser i Skokloster. Vandringarna sker ofta på våren. En traditionsenlig vandringsdag är Kristi Himmelsfärdsdag. Den dagen börjar med gökotta vid Flasta kyrkoruin. Skokloster Gilles medlemsblad utkommer med två nummer per år. Bladet informerar om Gillets aktiviteter och andra händelser. Tanken med medlemsbladet är också att medlemmarna själva skall bidra med berättelser. Medlemsbladet fyller en viktig funktion för de medlemmar, som av olika anledningar inte kan vara med på Skokloster Gilles olika aktiviteter.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter