Stadgar


Skarke Varnhem Hembygdsförening – Stadgar


§1 Uppgift

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

 • att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefylla traditioner.

 • att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

 • att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid.

 • att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

 • att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

§2 Medlemskap och avgifter

 1. medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift vilken fastställes av årsmötet.

 2. Föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställes av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet;

 3. personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter

§3 Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom

 1. Föreningsmöte, varav ett årsmöte;

 2. styrelse.

§4 Föreningsmöten

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

 3. Val av två justeringsmän.

 4. Styrelseberättelse

 5. Revisionsberättelse

 6. Fråga om ansvarsfrihet

 7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

 8. Val av 6 styrelseledamöter, 4 styrelsesuppleanter för en tid av två år. Halva antalet väljes varje år.

 9. Val av 2 revisorer, 2 ersättare för dessa.

 10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

 11. Val av 3 ledamöter i valberedning.

 12. Fastställande av årsavgift.

 13. Behandling av styrelsens förslag.

 14. Behandling av motioner, som skall inlämnas till styrelsen minst 4 veckor före årsmötet.

 15. Övriga frågor.

§5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen, bestående av ordförande, 6 styrelseledamöter jämte 4 suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Uppgifter

 1. Att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer;

 2. Att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut;

 3. Att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena;

 4. Att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper;

 5. Att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet;

 6. Att i övrigt arbeta i enighet med riktlinjerna i §1.

§6 Upplösning

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

 

Förening:

Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem

Skapad av: (2018-04-28 08:44:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem (2019-03-17 10:04:09) Kontakta föreningen