Skånes Hembygdsförbund

Hembygdens år 2016 – tema landskap

2016 firade Sveriges hembygdsförbund 100 år
26 hembygdsförbund och mer än 2 000 medlemsföreningar presenterade under året som gick en folkrörelse och synliggjorde samtidigt denna rörelses betydelse för lokal identitet, folkbildning och utveckling av lokalsamhället. Mer information om Hembygdens år generellt

Hembygdens år i Skåne – tema landskap
I Skåne utgick vi från den Europeiska landskapskonventionen, ELC,  i vårt firande. Mycket av hembygdsrörelsens arbete inom natur- och kulturarvsområdet handlar om att involvera fler i samtalet om hur vi använder, förändrar och förhåller oss till landskapet, helt i linje med ELC:s ambitioner. Detta ville vi utveckla ytterligare. Genom att välja tema landskap ville vi:

  • väcka frågor och debatt
  • involvera och skapa samtal mellan boende i Skåne
  • medverka till kunskapsuppbyggnad och folkbildning när det gäller landskapskonventionen
  • pröva hur rörelsen kan bli delaktig i ansvar, urval, förmedling och användning av landskapet
  • bidra till en helhetssyn på natur och kultur där människor kan påverka och förändra
  • synliggöra hembygdsrörelsen som folkbildare, kunskapsförmedlare och samarbetspart för kommunerna när det gäller frågor om det hållbara samhället
  • tydliggöra hembygdsrörelsen som en lokal resurs när det gäller barn och ungdomars möjligheter att utforska och uttrycka sina landskap.

Skånes hembygdsförbund genomförde ett antal projekt, arrangemang och seminarier under Hembygdens år och på detta tema. Till det fick vi finansiering av Region Skåne. Aktiviteterna bestämdes i hög grad tillsammans med medlemsföreningar, kommuner och andra samarbetsparter och har därför varierat mycket. Nedan finns länkar till en del av det material som använts i samband med Hembygdens år.

Om den europeiska landskapskonventionen (extern hemsida)
Att läsa om natur- och kulturvärden
Vägar till landskapet – Länkar
Idébank till aktiviteter knutna till landskap

Presentation av Hembygdens år i Skåne (pdf)
Detta erbjuder Skånes hembygdsförbund (pdf)

Vandringsutställning ”Skånes landskap i förändring”
Fototävling ”Hemliga landskap”

Frågor till föreningar_enkät (pdf)
Bidrag till medlemsföreningar (pdf)

Under 2017 kommer vi att arbeta vidare med landskapstemat, då många nya spännande samarbeten tillkommit under Hembygdens år.  Mer information kommer!