Aktuella nomineringar


Skånes hembygdsförbund har nominerat Kävlinges historia III, Industrialiseringen till Årets hembygdsbok:

Med tre böcker, utgivna 2016–2019, berättar Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening historien om Kävlinges utveckling från istiden till industriepoken. Den nominerade boken är den sista i sviten, som alltså inte är årsböcker utan tre delar i en historia. Kävlinge förvandlades nu från en bondby till en industribygd med järnvägen och med jordbruksmarknadens omvandlingar. Järnvägen gav tillgång till energi genom koltransporterna från Billesholm, och sockerbetsodlingen lade grunden till sockerbruket. Något att bygga på fanns dock redan tidigare, genom det djärva och mångsidiga kvarnbygge som stod vid Kävlingeån redan på 1700-talet. 

Författarna, Nils-Erik Winther, Ragnar Hellborg och Anders Ödman, bidrar på olika sätt till projektet. I denna bok ger Ödman den agrara bakgrunden, medan Winther tecknar de olika industriföretagens tillkomst och utveckling: lädernäringen som gav sko- och handsktillverkning, linneväveriet, sockerbruket och slakteriet. Hellborg kompletterar med intressanta intervjuer med tidigare anställda vid några av de viktiga företagen. Det blir också ett sätt att föra skildringen fram till idag, då alla de gamla företagen är borta och industriepoken slut.

Bildmaterialet är rikt, med kartor, fotografier och vykort från orten och företagen. Ödmans och Winthers kapitel har goda litteraturförteckningar. 

Johan Brinck, mars 2020

 

Föreningen Sliperiet Gylsboda nomineras till Årets hembygdsförbund med följande nominering: 
 

Föreningen ”Sliperiet Gylsboda”, som har varit medlem i Skånes och Sveriges hembygdsförbund sedan 2016, har ett mycket genomtänkt koncept, där man tillgodoser industriellt kulturarv, kulturturism och öppenhet för alla. Samhället historia, landskapets utveckling och förutsättningar samt kringliggande samarbetspartners finns med i det totala konceptet, vilket ytterligare stärker föreningens insatser. Man har också på ett förtjänstfullt sätt integrerat den kringliggande naturen i stenbrottsmiljö med den industriella verksamheten som en gång var. På de guidade vandringarna ges en mycket god inblick i hur landskapet har påverkats av stenbrytningen.

Verksamheterna är omfattande och såväl lokala hantverkare och kulturintresserade som nyanlända och utländska hantverkare och kulturellt intresserade avlöser varandra i detta natur- och kulturcentrum. Nyanlända, som har varit hantverkare sina hemländer, arbetar ibland i sliperiet och det medför att dels får man ett kulturutbyte och dels lär de nyanlända sig mer om svenska språket och vad verktygen heter på svenska. Utländska konstnärer har bjudits in för verksamhet, vilket har blivit en styrka för bygden.

Skånes hembygdsförbund nominerar alltså med stort nöje Sliperiet Gylsboda som ”Årets hembygdsförening” värdig att delta i det nationella spelet.

Lund den 14 mars 2020

 

Göinge slåttersällskap nomineras till Skånes naturvårdspris som delas ut av Länsstyrelsen. Motiveringen lyder:

 

Göinge slåttersällskap arbetar med att rädda och restaurera ängar, och att till en bred allmänhet, av alla åldrar, kön och nationaliteter, sprida kunskaper om ängarnas och ängsskötselns betydelse för den biologiska mångfalden. Arbetet innebär såväl praktiska insatser med ängsslåtter och ängsvård, som kurser om fagning, slåtter, lieslipning och naturvårdsbränning.

Föreningen arbetar även med ängar i städer och tätorter. Inte minst sker samverkan med andra natur- och kulturvårdande föreningar, särskilt inom projektet Ängaliv. Trots föreningsnamnets ”Göinge”, strävar föreningen efter att nå ut till olika delar av Skåne.

 

Editerad av: Zanna Friberg (2020-05-05 09:42:08)