Lengertz litteraturpris 2014


Per Blomberg

Sven Persson

Lengertz litteraturpris 2014 tillfaller Per Blomberg (text) och Sven Persson (foto) för boken Skånes landskap i förändring.

Motiveringen lyder: "Vår yttre miljö är under ständig förändring. I staden sker förändringarna snabbt och är lätta att observera. När det gäller landskapet kommer de långsamt och smygande, och vi kan förledas att tro, att naturen omkring oss är ganska oförändrad över år och decennier. Sven Perssons och Per Blombergs bok förmedlar en stark upplevelse av hur snabbt och genomgripande utvecklingen under kort tid förändrat vår omgivning, och att miljöer som vi har känt och värdesatt på få år har ändrats till oigenkännlighet antingen genom mänskliga ingrepp eller av brist på vård och skötsel.

Tiden efter andra världskriget innebar för Skånes del en snabb ekonomisk utveckling, som slog hårt mot både bebyggelse och natur. I början av 1950-talet engagerade sig Skånes naturskyddsförening tillsammans med Skånes hembygdsförbund för att få till stånd en dokumentation av värdefull natur och bebyggelse. Man ville skapa ett underlag för ett åtgärdsprogram för att skydda ett unikt och oersättligt kulturarv. Botanikprofessorn Henning Weimarck och hans son Gunnar fick i uppdrag att med kamera och penna dokumentera och analysera det skånska landskapet mot bakgrund av de ökade krav på mark och andra naturresurser som samhällsförändringarna krävde genom bl.a. jordbrukets mekanisering, storskalig djurhållning, städernas snabba tillväxt och en utbyggd infrastruktur. Arbetet genomfördes inom en tioårsperiod, och resultaten samlades och arkiverades av Naturskyddsföreningen och länsstyrelserna. Ett drygt halvsekel senare upptäckte Sven Persson materialet och insåg vilken guldgruva det var. Han fick tillåtelse att använda det för att studera landskapsförändringen under den tid som gått sedan studien gjordes. Tillsammans med fotografen Per Blomberg gav han sig ut i Weimarcks spår med kamera och dator. Man sökte upp de ställen där fotografierna tagits, och ställde dessa mot nytagna bilder, och man analyserade förändringarna. Med denna grund skapade de en skrift som rymmer mycken skönhet, men som också ger en chockartad upplevelse av vad ovarsam markexploatering och vanhävd av odlingsmark under en generation åstadkommit.

Boken ”Skånes landskap i förändring” både skrämmer och engagerar. Den ställer krav på klok förvaltning av vår natur inför framtida generationer. Myndigheter, markägare och alla vi som lever och rör oss i vår natur har ett delat ansvar. Insikten om hur viktiga miljöer snabbt och ofta onödigt kan spolieras har sedan Weimarcks dokumentation vuxit. Ändrad lagstiftning med nya möjligheter till skydds- och återställningsåtgärder har fastlagts, och författarna visar att dessa redan gett synliga resultat. Samhällets krav på landskapet för produktion av livsmedel och energi, rationellt skogsbruk och anläggningar för friluftsliv och rekreation, kan förenas med god natur- och kulturminnesvård.

Boken avslutas med frågan ”Hur kommer Skåne att se ut om femtio år?” Författarna poängterar, att stora förändringar också i framtiden kommer att ske med Skånes natur. Vår kunskap om landskapets stora materiella och upplevelsemässiga värden är idag mycket större än för en generation sedan, liksom samhällets ekonomiska resurser och styrmedel för miljövårdande insatser. Boken utgör ett utmärkt underlag för studier och för opinionsbildning om hur vi skall förvalta vår kulturmiljö".

www.swelo.se

Editerad av: Zanna Friberg (2020-05-15 12:16:30)