Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2015

Foto: Jan Nilsson

I det nya Rådhus Skåne i Kristianstad finns konsverket ”Utsikt”, som täcker hela utsidan av byggnadens sessionssal, ca 800 kvadratmeter. Upphovsmannen är konstnären Christian Partos. Verket återger i relief den topografiska kartan över Skånes kuster sett från ovan. Materialet är björkplywood, ur vilken kartbilden frästs fram med hjälp av digital teknik. Ytan har sedan ytbehandlats. Reliefen symboliserar sambandet mellan det arbete, som utförs innanför salens väggar och det geografiska område det berör. Rådhus skåne är huvudsäte för Regin Sånes och Kristianstad kommuns politiker.

Christian Partos är född 1958 i Jönköping. Han är uppväxt i Lund, och har studerat vid Lunds universitet, Konstakademiens skulpturlinje i Stockholm etc. Han har utfört många offentliga gestaltningsuppdrag både i Sverige och utomlands, han har haft många uppmärksammade utställningar och fått ett flertal priser för sina verk.

Det finns i Christian Partos konst en stark koppling mellan teknik, naturvetenskap och humanism. Samtidigt har den en existentiell infallsvinkel och en lekfullhet, som gör tekniken sekundär.

Christian Partos arbetar med flera medier, där ljus, ljud och elektronik spelar stor roll. Som exempel kan nämnas hans verk ”Spårsken” på stationen Triangeln i Malmö, som sänder ut ljusslingor och gnistor utefter perrongen. Verket ger associationer till det moderna samhällets tempo och människornas rörelse i tid och rum.

Christian Partos hemsida