Stadgar för Sjöstadens hembygdsförening


Stadgar för Sjöstadens hembygdsförening.

Fastställda vid årsmöte 20.10 20/10 2010. Ändrade vid årsmöte 5/4 2017.

 

Ändamål

 1. Föreningen vars firma är Sjöstadens hembygdsförening har till ändamål

att skapa och fördjupa känslan av hembygd

att medvetandegöra om historien

att främja kultur, natur, nöje, nytta och glädje

att bidra med kunskap till stadsdelens utveckling

att vara forum för debatter och diskussioner

 

Föreningen ska samarbeta med andra föreningar och institutioner.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Medlemmar och medlemsavgifter

 1. Medlem blir den som stödjer föreningens ändamål och betalar medlemsavgiften. Den som trots påminnelse inte betalat medlemsavgiften anses ha lämnat föreningen.
 2. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

 

Årsmöte

 1. Årsmöte hålls senast under april månad. Styrelsen bestämmer tid och plats. Extrainkallat årsmöte hålls om styrelsen finner behov av detta.  

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Beslut vid årsmöte fattas genom enkel majoritet – undantaget beslut om stadgeändring(se punkt 12).

 1. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan årsmötet.
 2. Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor innan årsmötet.
 3. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande samt sekreterare.
 3. Val av två justerare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Val av föreningens ordförande på ett år.
 13. Val av fem – sju ledamöter, på ett eller två år.
 14. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år.
 15. Val av valberedning
 16. Styrelsens förslag
 17. Motioner
 18. Övrigt
 19. Mötets avslutande

 

 

 

Styrelsen

 1. Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utser inom sig sekreterare samt kassör.

Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande och eniga om beslutet.

 1. Styrelsens uppgifter är:

att leda och planera föreningens verksamhet

att förvalta föreningens medel

att besluta vem/vilka som har rätt att teckna föreningen

att föra protokoll över sina beslut

att skriva verksamhetsberättelse och årsredovisning av den ekonomiska förvaltningen

 

Verksamhetsår

 1. Verksamhetsår är 1 januari – 31 december

 

Revision

 1. För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens verksamhet ska årsmötet välja revisor. Dennas uppgift är:

att ta emot redovisningsmaterial senast tre veckor innan årsmötet

att senast en vecka före årsmötet lämna berättelse över granskningen

att till årsmötet tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen

 

Valberedning

 1. Valberedningen på tre personer utses av årsmötet för att bereda följande års val av funktionärer.

 

Stadgeändring

 1. Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas av årsmöte och biträdas av minst 2/3 av de närvarande. Förslaget ska vara redovisat i kallelsen till årsmötet.

 

Upplösning

 1. Beslut om upplösning av föreningen ska fattas på årsmöte. Förslaget ska vara redovisat i kallelsen till årsmötet. Upplösning sker om en majoritet beslutar så.
 2. Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar tillfalla det ändamål som årsmötet beslutar.

 

 

 

 

cid:1DD6A739-BE05-4701-ACC4-FA204B3F06D3

Förening:

Sjöstadens Hembygdsförening

Skapad av: (2019-02-15 13:13:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sjöstadens Hembygdsförening (2020-01-25 16:06:00) Kontakta föreningen