Föreningshistorik 1956 - 1996


Siljansnäs Hembygdsförening - bildandet och verksamhet 1956-1996

Innehållet är fram till 1978 till stor del hämtat från ”En bok om Siljansnäs” kapitel ”Ideella föreningar” av Einar Sandström med tillägg och ändringar från uppgifter i verksamhetsberättelser, styrelse- och årsmötesprotokoll. För åren 1979-1996 är informationen huvudsakligen hämtad från Siljansnäs Hembygdsförenings 40 års Jubileumsskrift 1996.

Föreningen var vid sitt första verksamhetsår 1957 Dalarnas största hembygdsförening med 297 medlemmar.

1956-12-05 Förslag att bilda en hembygdsförening

Siljansnäs Hembygdsförening startade sin verksamhet den 5 december 1956, genom ett initiativ av en grupp hembygdsintresserade siljansnäsbor, som beslöt att kalla till stämma. Intresset var mycket stort bland deltagarna, att en hembygdsförening i socknen vore av största betydelse för tillvaratagande av äldre handlingar, som belyser bygdens historia, slå vakt om äldre bebyggelse i byar och fäbodar, omhänderta vården av äldre uppteckningar av gamla traditioner, textilier, dräkter, folkmusik och hålla seder och bruk vid liv genom fotograferingar, bandinspelningar och filmer.

Närvarande vid denna stämma var kantor Torsten Wedin, kyrkoherde Sven Svensson, häradsdomare Erik Backlund, överlärare John Westas, folkskollärare Erik Hanses, vaktmästare Helmer Nygårds, hemmansägare Alm Erik Ersson, fru Maria Olander, fru Anna Melin samt Buffils Anna Eriksson och fabrikör Carl Eric Erkers.

Kantor Wedin, som kallat till sammanträdet, valdes till ordförande och till sekreterare Erik Hanses. Dessa skulle tjänstgöra som interimsstyrelse, tills styrelsen blivit vald.

1956-12-30 Konstituerande sammanträde

Den 30 december 1956 valdes vid konstituerande sammanträde i anslutning till allmänt möte föreningens första preliminära styrelse

 • Torsten Wedin ordförande
 • Erik Hanses vice ordförande
 • P.O. Mattsson kassör
 • Bertil Hellström sekreterare
 • Margit Gudmundsson-Regenberg ledamot i utskottet

Det beslöts också, att styrelse skulle bildas genom att

 • bystämman i varje by skulle utse en ledamot och att även
 • styrelser för religiösa och ideella sammanslutningar samt
 • kommunen och lärarkåren skulle ha samma rätt.

Landsantikvarien skulle anmodas att yttra sig i frågan. Vid föreningens första sammanträde kunde ordförande Wedin hälsa landsantikvarien Björn Hallerdt välkommen för att tillsammans med interimstyrelsen utarbeta stadgar.

Föreningens namn blev Siljansnäs Hembygdsförening. Årsavgiften fastställdes till 2:- kronor.

1957-04-10 Styrelsesammanträde

Vid styrelsesammanträde den 10 april 1957 nämndes bl.a. att kantor Wedin och Margit Regenberg hade gjort intervjuer med äldre personer och tagit upp desa på band, vilka delvis avlyssnades och ansågs mycket värdefulla för föreningen.

1957-04-29 Styrelsesammanträde

1957-05-01 Första årsmötet

Vid föreningens årsmöte den 1 maj 1957 närvarade omkring 140 medlemmar plus ett flertal intresserade. Efter sammanträdet bjöds på ett uppskattat program med bl.a. musikcirkeln, Siljansnäs Hembygdskör och Siljansnäs Spelmanslag. Daniels Erik Oskarsson talade om minnen från gammal och nyare tid och visade färgbilder.

Siljansnäs Spelmanslag bestod då av: Anders Brittas från Mon, Axel Stark från Alvik, Einar Sandström från Fornby, Alm Nils Ersson från Björken, Kungs Levi Nilsson från Tasbäck och Göte Alfredsson från Björken.

Verksamhetsåret 1957

Under verksamhetsåret 1957 var medlemsantalet 297, och föreningen var därmed Dalarnas Hembygdsförbunds största hembygdsförening.

Detta år upptogs en hel del bandupptagningar hos äldre personer i Backbyn och Björken. Kantor Wedin och Margit Regenberg gjorde dessa intervjuer.

Siljansnäs första folkdanslag har under detta år startat sin verksamhet och bestod av följande medlemmar: Alm Nils Ersson, Ehlis Göran Mattsson, Leif Nises, Kurt Engberg, Sune Backman, Gunnar Hedman, Tore Holmstrand, Ulla och Britta Pellas, Tägt Signe Danielsson, Anita Lundback, Berit Carlsson, Anrika Melin, Lisbet Nilsson, Margareta Bröms och Ulla Farth (med tillägg av Rune Skarner, Bo Smångs, Täkt Signe Danielsson, Birgitta Dalin och Irene Dalberg).

1958

År 1958 besökte ordförande Wedin Leksands Hembygdsgemenskap och begärde att för hembygdsförenngens räkning få överta gamla fotografier efter Gerda Söderlund men fick till svar, att dessa tillsammans med 10 lådor plåtar sänts till Nordiska museet, där kopiering skulle ske, och att föreningen skulle få kopior av de fotografier, som gällde Siljansnäs socken.

1958-05-01 Årsmöte

Vid årsmöte den 1 maj 1958 begärde ordföranden Torsten Wedin att få avgå som ordförande i föreningen, vilket godkändes. Wedin, som startade Siljansnäs Hembygdsförening, uttryckte sin stora glädje över föreningens framgång men ansåg, att ordförande skulle vara infödd sockenbo.

Till ny  ordförande efter Wedin valdes enhälligt Daniels Erik Oskarsson från Hjulbäck.

Efter en kaffepaus underhöll spelmanlaget och hembygdskören med musik och sång. Det nybildade folkdanslaget uppskattades livligt i sitt uppträdande under ledning av Erland Lindell och fotograf Bertil Hellström visade färgbilder från vår socken.

1959

Vid årsmötet beslöts att följande medlemmar skulle fortsätta i styrelsen

 • Daniels Erik Oskarsson ordförande
 • Erik Hanses vice ordförande
 • P.O. Mattsson kassör
 • Bertil Hellström sekreterare
 • Margit Gudmundsson-Regenberg ledamot i utskottet

Dessutom tillkom Valfrid Nyström, Erik Ollas, Erik Skommar, Jones Anders Eriksson, Anders Hedman d.ä., Back Oskar Andersson, Erik Storåkers, Alm Erik Ersson, Frida Nises, P.M. Rönnstedt, Einar Sandström och Torsten Wedin.

Efter årsmötet berättade ordförande Daniels Erik om spelmans- och folkdanslagets framträdande i konserthuset i Stockholm. Einar Sandström berättade om hur det gick till vid spelmanlagets framträdande i Frukostklubben vid samma storstadsbesök.

1960

Föreningen hade 108 medlemmar och gjorde under året bandinspelningar, filmning, fotografering samt gjorde en insamling av gamla bilder.

Två större fester anordnades

 • Vinterfesten med Folkdansarna och Spelmanlaget som huvudarrangörer. Torsten Wedin visade sina filmupptagningar från olika platser och händelser i vår socken. Det trevliga och innehållsrika programmet uppskattades livligt av publiken i den överfyllda sockenstugan

Spelmanlaget och folkdansarna gjorde uppmärksammade framträdanden i TV och radio. De blev även uttagna av Dalarnas Hembygdsring att representera Norden vid en stor folkdansträff i staden Deidesheim i Tyskland i samband med stadens 500-årsjubileum. Cirka 500 spelmän och folkdansare hade inbjudits från hela Europa, och som minne överlämnade stadens borgmästare en stor kopparkanna med inskription till våra folkdansare. Dansledare var Gunnar Edbäck, Leksand och reseledare Ove Zacheusson, Älvdalen.

1961

1961 blev ett märkesår för Siljansnäs. På inititiv av hembygdsföreningen gjordes en gemensam kulturell satsning, där även Roddarlaget och Idrottsföreningen medverkade.

Siljansnässpelen gick av stapeln under midsommarhelgen i form av ett gammaldags bröllop, där folkdansarna och spelmanslaget hade största uppgifterna i form av sockendräkter, den kyrkliga ritualen, danserna och det stora gästabudet med mat och bordsskick enligt 1870-talets seder och bruk.

Brudparet Ulla Kristina Åhs gifte sig med ”redige körkarlen” Kurt Börje Eriksson. Bruden bar kronbrudsdräkt. Under vigseln, som förrättades av prosten Sven Svensson, var kyrkan helt fullbesatt, och lika mycket folk stod utanför och lyssnade medelst högtalare. Spelmanslaget och brudens far, kantor Gösta Åhs, spelade Leksands brudmarsch, varefter brudföljet färdades med hästar till Olsnäs fäbodar, där festligheterna fortsatte enligt dåtida seder. Brudtalet hölls av Rune Lindström. Medverkande var också prosen Sven Svensson och Georg Thunstedt. Cermonimästare och ledare var Greta Söderbaum.

För att motverka socknens avfolkning medverkade hembygdsföreningen till att ordna bygdesemestrar med självhushåll.

Tillsammans med Idrottsföreningen och Roddarklubben har vid nu pågående laga skifte anhållits om mark till festplatsområde för socknen.

En turistbroschyr utarbetades med vinjetten tecknad och skänkt av Aina Stenberg-MasOlle.

1962

1962 nyvaldes kantor Torsten Wedin som ordförande och vice ordförande Einar Sandström. Som kassör fortsatte P.O. Mattsson och sekreterare Bertil Hellström.

Vid ett besök av professor John Granlund från Nordiska museet m.fl. besöktes gamla gårdar och kulturplatser. Hembygdsföreningen stod som värd för besöket, som avslutades med en enkel måltid hos Buffils-Annas på Björkberget.

Föreningen stod som huvudarrangör för andra Siljansnsässpelen med samma omfattning som fjolårets. MasOlles Gammelgård var bröllopsgård, och brudparet var Gun-Britt Nygårds och Veikko Persson.

Svarvstugan i Hjulbäck timrades upp, och en svarvbänk med hjul och en hel del verktyg har lämnats som gåva.

Karl Lärka besökte Siljansnäs och överlämnade värdefulla uppteckningar om gamla Näsbygge fjärding.

Under året har Danslaget gästat Schweiz, varvid de under tiden 24 juli - 4 augusti representerade Norden vid en stor och uppmärksammad folkdans- och spelmansstämma i Bouchs, Schweiz. Danslaget bestod av i stort sett samma deltagare, som framträdde i Tyskland år 1960.

1963

Under år 1963 har föreningen beslutat om att få socknens undantagsförvaltningar att gemensamt röja och markera den s.k. munkvägen, som går genom socknen och som var den gamla förbindelsevägen för de s.k. tiggarmunkarna, som gick mellan Västerås till Nidarås i Norge. Vägen är markerad och går från Galberget fram till Stenvalkarne i Åbäcken, nästan fram till Wördéns stuga i Olsnäs, vidare fram till Limådammen, förbi Jobsarbo, därifrån till kolningsberget i Lundbjörken och fram till Allrönningsänget nära gamla landsvägen i Åsen, därefter genom Hjulbäcksåsen nedanför Almgårdarna och övre Moåsen, Svarttjärnsbäcken och fram till Sollerö rå ca 100 meter väster om sockenröset. Ett stort forskningsarbete har utförts av nämndemannen Alm Erik Ersson, som tillsammans med Anders Skarner markerat munkvägen.

Under året har kompletteringsarbeten utförts vid svarvstugan i Hjulbäck med dammanläggning, vatturänna och nytt vattenhjul. Sockenbyggmästaren Erik Ollas från Mon har tillverkat vatturännan och vattenhjulet.

Hembygdsföreningen har genom Alm Erik Ersson och kommunala myndigheter samt skogsvårdsstyrelsen fått buskröjningsarbeten vid sjöstränder och utsiktspunkter verkställda.

Från flera sockenbor har hembygdsföreningen fått motta gamla värdefulla föremål.

1964

År 1964 blev Einar Sandström ny ordförande i föreningen efter kantor Torsten Wedin, som flyttade från Siljansnäs. Daniels Erik Oskarsson omvaldes till vice ordförande och P.O. Mattsson till kassör samt till sekreterare Daniels Erik Oskarsson.

Föreningen öppnade en utställning ”Dalarna som varit” i Rönnstedska hyresfastigheten, där Karl Lärka visade en mängd vackra bilder från Siljansnäs. Dessutom visades sockenkläder som demonstrerades av Greta Söderbaum från Tällberg. Gåvor för utställningen hade skänkts från Backbyns Handel och firma Karl Olsson, Leksand

1965

Svarvstugan i Hjulbäck invigdes den 1 augusti i samband med årsmötet.

Vid auktion hos Alm Erik Perssons sterbhus inköpte hembygdsföreningen ett 1600-tals härbre, som efterhand sattes upp vid svarvstugan i Hjulbäck. Ny fot måste tillverkas, och virke till denna skänktes av Stora Kopparbergs Bergslags AB genom inspektor Tornberg.

1966

Margit Gudmundsson-Regenberg blev vald till ny ordförande och till vice ordförande och kassör P.O. Mattsson samt till sekreterare Bertil Hellström.

Föreningen har av Karl Lärka köpt bilder på gamla Siljansnäsbor och gårdar.

28 negativa bilder tagna av Siljansnäsbor år 1895 förvärvades genom Bengt Skog, Leksand.

En karta daterad 1668 köptes för föreningen av Daniel Kristoffersson, Insjön.

Daniels Erik Oskarsson visade och demonstrerade svarvstugan i Hjulbäck.

1967

Vid årsmötet nyvaldes folkskollärare Erik Hanses till vice ordförande. I övrigt blev styrelsen omvald.

Från Helmer MasOlle mottog hembygdsföreningen ett 1700-tals fäbodhärbre som gåva, vilket senare uppfördes vid svarvstugan i Hjulbäck.

1968

Vid ett styrelsemöte den fjärde juni nyvaldes Irene till sekreterare och till kassör P.O. Mattsson. Till medlem i arbetsutskottet valdes Bertil Hellström.

Hembygdsföreningens sockendräkter rustades upp med hjälp av bl.a. Anna Momats, Almo

1969

Vid en auktion hos Hans Mats Andersson på Mon inköptes en brännvinsapparat och ett stort mäskkar av koppar, vilka använts under husbehovsbränningens tid. Vidare inköptes Siljansnäs Anders fickur och hans porträtt (oljetryck).

Hembygdsföreningen medverkade vid midsommarfirandet på nya festplatsen på Björkberget.

Avskrifter om Siljansnäsfolket gjordes efter Karl Lärka.

Gamla fotografier har upplånats och kopierats

Konstnären Helmer MasOlle, hedersledamot i föreningen, avled under året. Han hade varit en av föreningens största gåvogivare och stöttepelare.

1970

Byggmästare Per Manfred Rönnstedt valdes till föreningens ordförande, vice ordförande Oskar Bergström, och styrelsen utökades med Anders Skarner, Almo.

I MasOlles gammelgård har fil.stud. Berit Rönnstedt utfört inventering, katalogisering och märkning av alla inventarierna, som tillhör gårdens samlingar.

I samband med föreningens hembygdsfest på MasOlles gammelgård visades gården och dess inventarier för första gången för allmänheten.

Till föreningens hedersledamöter utnämndes Greta Söderbaum, konstnärinna Aina Stenberg MasOlle, kantor Torsten Wedin samt postumt konstnär Helmer MasOlle.

Svarvstugan i Hjulbäck visades under sommaren.

1971

MasOlles gammelgårdsstiftelse bildades, varvid beslöts, att hembygdsföreningens ordförande skall vara självskriven styrelseledamot.

Hembygdsföreningen anordnade festligheterna vid Gammelgårdens invigning den 11 juli 1971, varvid Landshövding Gösta Elving invigningstalade.

Föreningen var huvudarrangör vid gravsättningen av Molars Anders Anderssons urna på Siljansnäs kyrkogård den 21 februari 1971. Initiativtagare att stoftet flyttades från Karlstad var fabrikör Karl-Erik Erkers.

Hembygdsföreningen erhöll av kommunen uppdraget att under sommaren hålla MasOlles gammelgård öppen för allmänheten och vårda dess inventarier.

Läraren vid Almo skola Anders Danielsson och hans hustru Hilda har som gåva till föreningen överlämnat 39 olika sockendräktspersedlar.

1972

Till ny ordförande efter avgående Per Manfred Rönnstedt valdes på årsmötet Einar Sandström. Vice ordförande Oskar Bergström, kassör Helmer Nygårds och sekreterare Sven Hellström omvaldes.

Vid årsmötet uppmanade nämndeman Alm Erik Erssonhembygdsföreningen och dess medlemmar att hjälpas åt att bevara och tillvarata gamla saker såsom körredskap av olika slag de bevis på förhistorisk bebyggelse som framkommit i form av boplatser, järnframställning och gravar.

En sänksten, som troligen hittats i Siljansnäs, har som gåva skänkts av Rickard Eronns hustru, som flyttat till Ljusdal. Gåvan överlämnades av R. Eronns syster.

Från Club Dalarna i Chicago, USA, har genom Smed Martin, Backbyn, överlämnats en vriden hästsko. Den var smidd i en smedja i Chicago och användes vid uppvisning av Molars Anders (Siljansnäs Anders) åren 1903-1904. Klubben fick som tack ett porträtt av Siljansnäs Anders.

Beslöts att aktualisera frågan om tillsättandet av en redaktionskommitté  för Siljansnäs sockenbeskrivning, som redan påbörjats med dialektinspelningar i de olika byarna utförda av docent Erik Olof Bergfors, Anna Skinnar och Einar Sandström.

Föreningen medverkade på Skansenveckan i Stockholm 20 maj.

1973

En hembygdsfond öppnades.

Beslöts att föreningens stadgar skulle ändras så att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter förutom ordförande och vice ordförande istället för 17.

På nyårsafton har för första gången hembygdsföreningen arrangerat fackeltåg från sockenstugan upp till Björkberget, där tal hållits samt de medverkande bjudits på glögg och fyrverkeri.

1974

Ordförande Einar Sandström valdes till ledamot i Stiftelsen MasOlles Gammelgård för åren 1974-76.

Vid Musik vid Siljan har hembygdsföreningen stått som värd på Gammelgården.

I samband med MHF:s storting på flygfältet i Siljansnäs anordnade hembygdsföreningen en fäboddag i Skäppsjöns fäbodar.

1975

Hembygdsföreningen har under året påbörjat tillsammans med vuxenskolan en inventering och bouppteckning av socknens seder och bruk, näringsliv, arbetsförhållanden, skolgång, hantverk och klädestillverkning m.m. som förekommit i äldre tid. Även bandspelning har använts för ändamålet. Gruppen, som består av Einar Sandström, Ingrid Sjöberg, Karin Brask (Skinnar), Björn Eriksson, Axel Storåkers, Ingrid Mächs, Mia Högvall, Gunnel Stoltz, Bertil Lundin och Margit Regenberg arbetar genom att göra besök i byarna. Resultatet av denna kulturinventering finns bevarad i föreningens arkiv.

1976

Det av Helmer MasOlle skänkta fäbodhärbret, som legat vid svarvstugan, har uppförts på svarvstugeområdet. Härbret invigdes i samband med slåtterfesten den 3 juli.

Den traditionella Siljansnäsaftonen i Stockholm återupptogs efter 12 år på förslag av hembygdsföreningen och kyrkokören, som genom kontakt med komministern i Storkyrkoförsamlingen Hans Ridderstedt besökte Storkyrkan i Stockholm. Medverkande var prosten Sven Svensson, kyrkokören, spelmännen samt fotografen Bertil Hellström, som visade filmer från Siljansnäs. Tillslutningen var mycket stor.

1977

Föreningen har stått som värd för en grupp vuxenstuderande från Stockholms universitet, som en vecka bott i stugbyn och som ägnat sig åt forskning och dokuentering av nykterhetsrörelsens och frikyrkoförsamlingarnas historia i vår socken. Ett gemensamt samkväm i Gammelgården avslutade deras besök.

Den 9 juli blev en märkesdag för föreningen, som då hade sin hembygdsfest vid Limå bruk. Det var mycket gediget program som bjöds med bruket och dess historia i centrum. Bland de medverkande kan nämnas Musik vid Siljan under ledning av musikdirektör Ture Gudmundsson, museichef Tommy Forss, Siljansnäs kyrko- och hembygdskör m.fl. För den tusenhövdade publiken blev det en stor familjedag. Limå bruks vällingklocka överlämnades till hembygdsföreningen som gåva från Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Docent Erik Olof Bergfors och Torsten Odeus från Uppsala landsmålsarkiv har tillsammans med Einar Sandström varit ute i byarna och gjort bandupptagningar av Siljansnäsmålet i och för arkivering och som material för Siljansnäs sockenbeskrivning.

1978

Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen:

 • Einar Sandström, ordförande
 • Oskar Bergström, vice ordförande
 • Helmer Nygårds, kassör
 • Sven Hellström, sekreterare
 • Margit Regenberg, Mia Högvall och Frida Nises ledamöter

Föreningen har av kommunen fått lokal för arkivering och utställning av klädespersedlar, allmogemöbler, textilier m.fl. saker, som inköpts eller erhållits som gåvor. Ett speciellt arkiv skall inredas för filmer och ljudband. De nya lokalerna är belägna under nya postkontoret i Siljansnäs.

Föreningen har påbörjat insamling, kopiering och arkivering av gamla fotografier.

Ett nytt danslag har startat, och dess ledare är Signhild Salander och Jonny Wikström

Varje sommar har hembygdsföreningen anordnat hembygdsfest, alternerande på tre platser: Gammelgården, Svarvstugan och Limå Bruk.

1979

Siljansnäsafton i Stockholm gick av stapeln den 19 maj i Storkyrkans församlingssal och programmet bestod mest av kyrkokören, barnkören, musik av blockflöjtsspelande barn samt spelmanslaget. Det var alltigenom en trevlig och uppskattad Siljansnäsafton med gemensam kaffedrickning som avslutning.

På Limå bruk har klockstapeln med vällingklockan tillverkats och monterats upp av Hembygdsföreningens ordförand Einar Sandström och vice ordf. Oskar Bergström med god hjälp och påhejande av Stig på Limån.

Svarvstugan har visats en dag i veckan under sommaren varvid Viktor Markusson demonstrerat svarvning av delar till stolar och spinnrockar, vilket rönt stort intresse bland besökarna.

Den 15 juli hade Hembygdsföreningen sin traditionella hembygdsfest med kyrkoherde Margit Sahlin som högtidstalare. Tyvärr blev det regnväder, och festen förflyttades till Björkbergets kaffestuga. Det blev ändå en lyckad fest med folkdanslaget och spelmännen från Siljansnäs som dansade och spelade.

1980

Vid årsmötet tredje mars nyvaldes Åke Lundström efter Oskar Bergström, som avsagt sig omval. Den nya styrelsen fick följande sammansättning: Einar Sandström ordförande, Åke Lundström vice ordf., Helmer Nygårds kassör, Sven Hellström sekreterare med Margit Regenberg, Frida Nises, Mia Högvall, Oskar Bergström, Edith Andersson och Anna Stark som övriga ledamöter och suppeanter.

Beslöts att de kläder, som inkommit till Hembygdsföreningen som gåvor, inte skulle lånas ut.

Föreningens hembygdsfest skulle gå av stapeln den femte juli under benämningen ”Brukets dag”.

Beslöts att en skrivelse skulle sändas till Västra Björkens byamän om begäran att den gamla äreporten skulle återuppbyggas.

1981

I juni fick Siljansnäs-Anders grav sin slutliga utformning, då en meteorsten och en gjuten platta med inskription placerades på graven, som är placerad väster om kyrkans huvudingång.

Den 30 juni blev dramatisk, då Hjulbäcks vatten hotade spola bort svarvstugan. Provisoriska dämningar räddade dock byggnaden.

1982

Den 9 mars höll Margaretha Hedblom ett intressant och fängslande föredrag om emigration från Dalarna till Amerika vid en stämningsfull brasafton på MasOlles gammelgård.

Den 6 juni kåserade Einar Sandström om Siljansnäs-Anders och Roligs Per på Leksands hembygdsgård.

Vid svarvstugan i Hjulbäck har dammen rensats och ny gärdsgård har stängts av Lööf Anders och Lööf Åke.

Den 23 december lämnade oss hastigt och oväntat för alltid vår ordförande Einar Sandström efter baba några dagars vistelse på Falu Lasarett.

1983

Vid kungaparets Eriksgata representerades föreningen på medborgaruppvaktningen den 18 maj i Rommehedslägret, Stora Tuna.

Årets hembygdsfest var förlagd till Alviks by och bystuga den 14 augusti med cirka 200 deltagare. Tal hölls av skriftställare Bo Rosén och Birgitta Dalin framförde en uppskattad dräktparad.

En första regionträff för hembygdsföreningarna i Boda, Rättvik, Leksand, Åhl, Djura och Siljansnäs hölls i Rättviks församlingshem den 12 oktober.

Ett fackeltåg anordnades på nyårsafton upp till Björkberget där Bengt Ahlbom höll tal och deltagarna bjöds på ett glas glögg.

1984

År 1984 hade av Riksförbundet för hembygdsvård proklamerats som Hembygdens År och alla arrangemang under året genomfördes under detta tema. Siljansnäs var representerat med sin sockenfana på Skansen i Stockholm den 26 augusti på Hembygdens Dag i den stora paraden upp till Solliden.

En hembygdsfest anordnades den 12 augusti vid Tasbäcks bystuga. Intendent Gunar Zetterqvist talade om hur man förfärdigar ting av naturens produkter, sockenspelmännen spelade och Siljansnäs pensionärskör sjöng. Vidare utdelades hedersdiplom och medalj genom Föreningsbanken till Gun och Einar Sandström (postumt för Einar). Den speciella budkavle som vandrat mellan regionens hembygdsföreningar under Hembygdens år överlämnades av en ridande kurir från Leksands Hembygdsförening och Leksands Hemslöjdsförening.

I september inbjöds några klasser från kyrkskolan i Siljansnäs att besöka MasOlles gammelgård. Där presenterades de information om våra fäders boende och göromål, som bl.a. kardning och spinning, och om vår sockendräkt.

En låtafton anordnades den 30 december i Björkbergets kaffestuga med Siljansnäs sockenspelmän och spelmanslag.

Tre masdräkter har införskaffats av föreningen som komplement till kyrkans köp. Dräkterna är ämnade att i första hand brukas av konfirmander och kommer att förvaras i kyrkan.

Insamling av gamla bilder samt nedteckning och studier av gamla Siljansnäshar har bedrivits i studiecirkelform.

Antalet medlemmar under året var 78 personer.

1985

Årets hembygdsfest anordnades den 18 augusti i Olsnäs fäbodar med prosten Sven Svensson som huvudtalare.

Vid midsommarfirandet på Björkberget presenterade ordförande Åke Lundström programmet och höll midsommartalet.

Nyårsvandringen till Björkberget lockade 150 besökande. Gun-Britt Qvicker läste en egen nyårsdikt.

Studiecirkeln om gamla tider i Siljansnäs fortsatte under året.

1986

Årets hembygdsfest anordnades i augusti på MasOlles Gammelgård under medverkan av bl.a. Roland Andersson, som talade om byggnadsskick förr och nu.

En bildafton anordnades i församlingshemmet, där Bertil Hellström visade gamla bilder från Siljansnäs och Bertil Landström berättade, om hur man åldersbestämmer träbyggnader.

I december anordnade föreningen som vanligt en julmarknad i Sockenstugan

Under året har ett gammalt härbre inköpts. Antalet medlemmar ökade under året från 73 förra året till 226 under 1986, som ett resultat av en aktiv värvningsinsats.

1987

Årets hembygdsfest anordnades den 9de augusti på MasOlles Gammelgård i samband med firandet av föreningens 30de verksamhetsår. Högtidstalet hölls av John Westas.

I övrigt anordnades

 • en temadag för skolan på MasOlles gammelgård
 • julmarknad i Sockenstugan
 • låtafton i Buffils Annas kaffestuga, som blivit årligt återkommande i slutet av december. Publiktillströmningen hade ökat för varje år och lokalen fylldes till sista plats.

1988

Ny styrelse utsågs med Daniels Olof Oscarsson som ny ordförande efter Åke Lundström, Sven Hellström vice ordf., Åke Alm kassör, Britt Pellas sekreterare, med Mia Högvall, Inga Borén, Ulf Erkers, Bertil Hellström, Olle Bortas och Bibi Nilsson som övriga ledamöter och suppeanter.

Årets hembygdsfest anordnades i augusti i Almo i samband med invigning och deponering av det gamla nyuppförda och restaurerade 1700-talshärbret. Roland Andersson högtidstalade om äldre byggnadskonst.

I övrigt anordnades:

 • en välbesökt fäbodkväll i mars månad i servicehusets samlingssal där gamla bilder visades från Långsbergs och Olsnäs fäbodar. Nils Tägt berättade om fäbodlivet i Olsnäs
 • en gökotta på Uvberget med 40 deltagare
 • en fäbodtur till Långsberg vid sjön Lång i juli
 • ett besök av trubaduren Gunde Johansson i slutet av juli
 • skoldag i september i MasOlles gammelgård
 • hantverksdag i september med marknadskonsulent Olle Gudmundsson
 • sammanträffanden kring gamla brandbilen

Erik Göstas deponerade ett garage i Näsbyggebyn för föreningens gamla brandbil. Dessutom utlovade markägaren Rune Matsson ett arrende av marken där garaget står om fem år i stöten.

1989

Till ny ordförande utsågs Erik Sundkvist efter Daniels Olof Oscarsson.

Under året anordnades

 • gökotta på Granberget med ett 50-tal deltagare
 • utegudstjänst på Gammelgården i början av juli med predikan av Hans Holzman
 • hembygdsfest på Björkberget med hantverkstema, där över 200 personer deltog, med tal av Olle Lundback och Nils Tägt.

1990

Under året anordnades

 • gökotta på Truts udde med Kjell Leander som talare
 • en buffringsdag i juni mellan Leksands- och Solleröflenarna, med närmare 200 personer deltagande
 • en samling vid Fornby båthamn om garnfärgning, där Birgitta Dalin visade och berättade
 • en skoldag i september i Gammelgården om bakubakning
 • nyårsvandring till Björkberget med tal av Bengt Qvicker och cirka 200 deltagande.

1991

Under året anordnades

 • invigning under Annandag pingst av Buffils Annas minnesstuga på Björkberget där Nils Tägt invigningstalade
 • gökotta i Israelsbodarna med cirka 100 personer deltagande. Sven Smångs demonstrerade tjärbränning, Gunnar Hammarbäck berättade hur ”budarna” kom till och Åke Lööf demonsterade gärdesgårdstängning
 • en buffringsdag i juni mellan Leksands- och Solleröflenarna. Buffringen filmades av Pelle Samuelsson och Geetha Skarner
 • hembygdsfest på Gammelgården i början av augusti under temat ”Fäboddag” med cirka 200 personer deltagande
 • minnenas kväll i september vid Skäppsjökojan då trubaduren Nils Birgersson medverkade
 • en hembygdskväll i servicehuset Björkbacken i november då Bertil Hellström visade bilder

Kontrakt skrev med Naturvårdsverket för skötsel av slåtterängen nedanför BuffilsAnnas minnesstuga.

1992

Under året anordnades

 • gökotta i juli vid masugnen vid Limå Bruk där Maj-Britt Sundberg berättade minnen
 • hembygdsfest på Buffils äng i form av dett slåttergille då Björn Cederberg pch Staffan Müller talade. Det blev en verklig folkfest
 • ”På minnenas vandringsled” i november i församlingshemmet, då Bertil Hellström visade bilder och Gun-Britt Qvicker läste egna dikter
 • julmarknad i Sockenstugan, där popgruppen Horanges blev marknadens höjdpunkt

En ängslada skänkt av Folke Jobs sattes upp på slåtterängen nedanför BuffilsAnnas minnesstuga och invigdes.

Medlemsantalet ökade från 261 till 281 under året, varav 44 var helt nya medlemmar.

1993

Under året anordnades

 • Gökotta i Klockarberg med närmare 200 personer deltagande. Trubaduren Nils Birgersson spelade, sjöng och berättade
 • 100-års jubileumsfest i mitten av juni på rastplatsen i Fornby till heder av kyrkoherde Johan Gabrielsson, grundare av vägbanken år 1893. Högtidstalet hölls av generaldirektör Per-Anders Örtendahl från Vägverket
 • Friluftsgudtjänst på Gammelgården med Stig Jonsson som talare
 • Slåtterfest på Buffils äng på Björkberget i juli med 50-tal deltagare
 • Helgdagskväll i Skäppsjökojan med trubadur Olle Sjögren
 • Nostalgikväll ”Ljuva sextiotal” med Horanges i Sockenstugan på Annandag Jul

Ett 70-tal parksoffor och en utescen har anskaffats.

Föreningen hade under året 660 registrerade medlemmar.

1994

Vid årsmötet konstituerades följande styrelse: Åke Alm ordförande, vice ordf. vakant, Britt Pellas sekreterare, Inga Borén kassör med övriga ledamöter Sven Hellström, Olle Bortas, Mia Högvall, Kerstin Erkers och suppleanter Bertil Hellström, Ingrid Sjöberg och Gill Ehrenberg Udd.

Under året anordnades

 • en ”Forska i din bygd”-kväll på Björkberget med Bengt Borkeby
 • gökotta på Ollas Anders holme i sjön Lång med cirka 30-tal deltagare
 • ”Toner från verandan” på Nils Tägts gårdstun i Olsnäs med cirka åhörare
 • ”Mas Olles tavlor” då prästen Birger Sjungargård från Säter berättade om konstnär Helmer Mas Olle
 • Skäppsjökväll med rättvikstrubadur Evert Sandin
 • ”En flottare på s/s Siljan då Bengt Bergkvist och Bengt Lind berättade och visade bilder om flottbåtarnas storhetstid och Bertil Hellström visade sin egen film ”Den sista flottningen”.

1995

Under året anordnades

 • en konstutställning i Sockenstugan med 120-tal konstverk av cirka 25 konstnärer från bygden, då över 500 personer besökte utställningen
 • gökotta på Bertil Hellströms gård i Jobsarbo
 • sillfest på Olsnäsgårdens gårdstun där Nils Birgersson spelade, sjöng och kåserade
 • premiär för bygdespelet ”Äreporten” på Gammelgården.

CD-skivan ”Siljansnäs spelar och sjunger” spelades in och började säljas.

En 110 meter lång gärdesgård sattes upp vid svarvstugan i Hjulbäck.

1996

Vid årsmötet konstituerades följande styrelse: Åke Alm fortsatte som ordförande, Gill Ehrenberg Udd vice ordf. , Britt Pellas sekreterare, Inga Borén kassör med övriga ledamöter Ingrid Sjöberg, Kerstin Erkers och Bengt Tillgren och suppleanter Ingegerd Bredow, Anna-Karin Erkers, Bernth Tegskär, Per-Olof Sjöns och Stig Konradsson.

Under året anordnades

 • framförande av teaterprogrammet ”Svart och vitt” i Sockenstugan under tre dagar i april
 • visning av bildutställningen ”Industriepoker i bygden” i Sparbankens skyltfönster under en månad i april-maj
 • gökotta vid Almoån, där Helmer Nygårds berättade om arbetet och händelser vid tjärfabriken i Almo åren 1943-1947
 • midsommarfest på Björkberget
 • friluftsgudstjänst på Gammelgården med predikan av Per-Olof Liif
 • en båtresa med nyrenoverade Engelbrekt i mitten av juli med 70 deltagande personer
 • bygdespelet ”Äreporten” på Gammelgården framfördes för andra året
 • invigning av parhärbret på Mon då Jim Svanberg och Åke Lundström talade
 • Skäppsjökvällen med 70-talet deltagare

 

Förening:

Siljansnäs Hembygdsförening

Skapad av: (2013-01-08 14:33:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Siljansnäs Hembygdsförening (2021-11-01 02:06:50) Kontakta föreningen