Remissvar och skrivelser


2020

Från: Havs och vattenmyndigheten

Svar: Senast 30 november 2020

Från: Näringsdepartementet

Läs SHF:s svar 25 september 2020

Från: Socialdepartementet

Läs SHF:s svar 25 september 2020

Remiss: Frivillig avsättning av skog
Från: Skogsstyrelsen

Läs SHF:s remissvar 20 aug 2020

Läs yttrande från Örebro läns Hembygdsförbund, med stöd från Sveriges Hembygdsförbund, till Mark- och miljödomstolen: 15 juni 2020  

Remiss: SOU 2019:58, arkivutredningens betänkande
Från: Kulturdepartementet

Läs SHF:s svar 26 maj 2020

Remiss: Strategi för Studieförbundet Vuxenskolans arbete med organisationer och föreningar under 2020–2025
Från: Studieförbundet Vuxenskolan

Läs SHF:s svar 26 maj 2020

Remiss: Vattenförvaltningsutredningens betänkande En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66)
Från: Miljödepartementet

Läs SHF:s svar 13 april 2020

2019

Från: Länsstyrelsen i Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt
Från: Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som också är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt
Från:  Länsstyrelsen i Norrbottens län som också är Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt
 
Från: Betänkande av Demokrativillkorsutredningen

Läs SHF:s svar

Remiss: Sveriges världsarvsstrategi 2020–2030
Från: Riksantikvarieämbetet

Läs SHF:s svar

Från: Havs- och vattenmyndigheten.

Läs SHF:s svar 26 juni 2019 

Från: Socialdepartementet

Läs SHF:s svar 15 mars 2019 

Från: Näringsdepartementet. 

2018

Besöksnäringsutredningen

En analys av styrmedel för skogens sociala värden – regeringsuppdrag. Skogsstyrelsen

Läs SHF:s svar

Utvärdering Levande skogar, Skogsstyrelsen

2017

 
 
 
 

Angående den svenska vattenförvaltningens ambitioner för återställning och kommande ändringar av aktuella bestämmelser (pdf)

2016

2015

2015-01-16. Yttrande: Bevara skogens kulturmiljöer (PDF)

2014

 

 

2014-06-03. Yttrande: Remissen Statens fastigheter – urval och förvaltning för framtiden (SOU 2013:55) (PDF)

2013

 
Editerad av: Olov Norin (2020-09-25 16:57:14)