Aktuellt inom arbetet med hållbara landskap


SHF deltog i Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd i Mariestad

Image

Från vänster till höger ser ni Christina Persson från Svenska kyrkan, Maria Henriksson från DaCapo, Anneli Palmsköld från Hantverkslaboratoriet, Helena Rosenberg från SHF och Tina Westerlund från Hantverkslaboratoriet

Hantverkslaboratoriet är en yrkesutbildning för byggnadshantverkare, där traditionella metoder lärs ut och vilka material som fungerar för ändamålet. De utbidlar även trädgårdsmästare i historiska växtmaterial och odlingmetoder. Skolan finns i Mariestad men ligger under Göteborgs universitet. Flera forskningsstudier genomförs inom ämnena av skolans lektorer och proffessorer men varje år får gästforskare genomföra projekt i olika ämnen kopplat till skolans område. Forskningen genererar många användbara rapporter och instruktionsfilmer som finns tillgängliga via deras hemsida. SHF ingår i Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd, vilka träffas ett par gånger om året. På senaste mötet hölls, förutom ordinarie mötespunkter, även en workshop där deltagarna fick bedöma olika brädor och stockars kvalitet utifrån äldre klassificeringar.

Mariestad 29 februari 2024

SHF deltog i Lantmäteriets ortnamnsråds möte i Stockholm

Image

Övriga deltagare från vänster: Marika Ström, Eva Linderlöw Sjöö, Lennart Dehlin från lantmäteriet, Leila Mattfolk, Institutet för språk och folkminnen, Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och Regioner, Jeanette Selling, Trafikverket, Ebba Berling Åselius, Lantmäteriet och Malin Blomqvist, Riksantikvarieämbetet.

Några gånger om året deltar Sveriges hembygdsförbund i ortnamnsrådet som leds av Lantemäteriet. När rådet sammanträder sker det på olika platser i landet, det kan vara Lantmäteriets olika kontor eller hos de deltagande myndigheterna eller institutionerna. Denna gång hålls mötet på Geo-SE, vilket är försvarsmaktens stödenhet för geografisk information. Vid händelse av krig eller krissituationer kan uppdaterade kartor eller särskild geografisk information behöva tas fram snabbt, vilket denna enhet och specifikt en grupp med tjänstemän i beredskap. Det kan till exempel handla om information som möjliggör en leverans av nödproviant till krigsdrabbade områden. 

Stockholm 26 oktober 2023

SHF deltog på Skogsstyrelsens exkursion i Skellefteå

Image
 
 

Ann-Kristin Unander vid Svansele dammängar. I bakgrunden syns några av de ängslador som fortfarande finns kvar.

SHF ingår i referensgruppen Målbilder för god miljöhänsyn - kulturmiljö, som Skogsstyrelsen tar fram för ett hållbart skogsbruk. Under två dagar i början av juni genomfördes en exkursion till fem områden i Västerbotten där damm- och översilningsängar fortfarande finns bevarade. Ann-Kristin Unander, inventeringsledare på Skogsstyrelsen guidade oss till fem intressanta områden. Syftet var att ta fram ett bra underlag för att beskriva spåren av dessa anläggningar och hur man kan tyda de lämningar som fortfarande finns kvar i skogen, så att de kan bevaras när skogen brukas. Damm- och översilningsängar var ett sätt att gödsla ängen så att den gav mer foder till djuren, vilka varit vanliga i stora delar av vårt land. 

Skellefteå 2 juni 2023

SHF deltog på Svensk vattenkraftsförenings årsmöte

Image
 

På bilden syns Thomas Sandberg som avtackades efter många års ordförandeskap.

SHF ingår tillsammans med Svensk Vattenkraftförening (SVAF) i Vattenhistoriskt nätverk. SHFs kulturmiljöstrateg Helena Rosenberg blev inbjuden till SVAFs årsmöte för att tala om de kulturhistoriska värdena i vattenkraftverken. Hon passade även på att berätta om hembygdsföreningarnas möjligheter att samråda med myndigheter när det gäller förändringar av kulturmiljöer som kan få negativa konsekvenser i landskapet. De småskaliga vattenkraftsägarna för en hård kamp för att få behålla sina verksamheter på landsbygden, trots behovet av förnyelsebar energi, på grund av vattenmyndigheternas genomförande av EUs vattendirektiv.

Hallsberg 13 april 2023

SHF deltog på Skogshistoriska sällskapets årsmöte

Image
 
 
 

På bilden syns Helena Rosenberg, kulturmiljöstrateg på SHF, Hans-Jöran Hildingsson, ordförande för Skoghistoriska sällskapet och SHFs ordförande Anna-Karin Andersson

Deltagandet på Skogshistoriska sällskapets årsstämma var inledningen på ett samarbete organisationerna emellan. Årsmötet hölls på Jernkontoret vid Kungsträdgården i Stockholm och innehöll ett flertal intressanta föreläsningar. Sveriges hembygdsförbunds bidrag var en föreläsning på temat "Hur kan vi tillsammans lyfta skogens kulturarv". Många av medlemmarna ställde frågor och delade med sig av egna erfarenheter kring kulturarvet.

Stockholm den 23 mars 2023.

SHF deltog på Skogsstyrelsens workshop om regeringsuppdraget Ökad hållbar tillväxt

Image

På bilden syns Johan Wester, Tommy Mörling och Jonas Paulsson som arbetar med uppdraget på Skogsstyrelsen.

Workshopen är en del av skogsstyrelsens arbete med att utföra regeringsuppdraget i samråd med samhällets olika aktörer. SHF har tidigare deltagit på ett dialogmöte och blev därför inbjudna även till workshopen. Målet med workshopen var att samtala om och få synpunkter på:

  • förslag till uttolkning och precisering av begreppet ökad hållbar tillväxt i skogen,
  • förslag till uttolkningen av innebörden av målet genom att klargöra målets motiv och roll, samt
  • ansatser och frågeställningar om utformningen av målet.

Stockholm den 14 mars 2023.

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Helena Rosenberg (2023-03-17 15:27:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Helena Rosenberg (2024-03-05 17:41:14) Kontakta föreningen