Föreningsinformation med anledning av coronasmittan


Sveriges hembygdsförbund följer utvecklingen för pandemin och står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer. Vi hjälper också till med att sprida information om hur smittospridningen kan begränsas. Här hittar ni som medlemmar information om hur verksamheten i föreningarna kan påverkas.


5 juni 2020

Fortsatt tuffa restriktioner, men inhemsk turism möjlig

Pandemin pågår alltjämt och är närvarande i vårt dagliga liv. Av hänsyn till vår nästa måste vi fortsätta att vara försiktiga. Regeringens tidigare restriktioner gäller i allt väsentligt, men häromdagen kom ett efterlängtat besked gällande resor inom landet. Förutsatt att man är frisk och symptomfri är det nu fritt att resa inom landet. Oavsett var man är, måste man dock iaktta social distans, tvätta händer ofta och visa särskild hänsyn mot äldre och andra riskgrupper.
 
I hembygdsrörelsen har de allra flesta ställt in sina nationaldagsfiranden och midsommarfiranden. Jag beklagar det djupt. Hembygdsföreningar behöver mötet med publiken. Högtider är tillfällen för fest och gemenskap som samlar bygden. Sveriges hembygdsförbund planerar att i dagarna uppmärksamma detta med ett pressutspel. Det är viktigt att samhället förstår att hembygdsföreningarna förlorar stora summor pengar på alla inställda evenemang och därför behöver allmänhetens stöd.
 
Trots detta kan den påtvingade paus som pandemin orsakar bli ett tillfälle för reflektion och nya idéer. Det är också ett tillfälle att lära nytt.  Många medlemmar har nu varit med på sitt första digitala möte. Det kanske kan vara ett alternativ även efter pandemin? Tekniken öppnar möjligheter att engagera medlemmar som bor långt från hembygdsgården. Tänka på alla medlemmar i förskingringen, som lämnat sin hembygd men inte sina rötter. I glesbygd kan man många gånger ha flera mil till ett möte. Då kan möjligheten att delta digitalt vara ett alternativ. Det är dock väldigt viktigt att man investerar i bredbandsutbyggnad. Pandemin visar hur viktigt detta är!
 
Möjligheten till inrikesresor innebär att föreningar även denna sommar kommer att få besök. Fritidshusägare, husbilsturister, familjer på dagsutflykt och andra kommer att vilja besöka föreningar för att fika, ta del av berättelser och uppleva kulturlandskapet och miljön på hembygdsgården. De är nyfikna och vill uppleva något nytt. I en nyligen avslutad förstudie om hembygdsturism som Sveriges hembygdsförbund genomfört med stöd av Tillväxtverket, blir det tydligt att hembygdsrörelsen har förutsättningar att bli en stark aktör inom turismnäringen. Vi har det som turister i dag efterfrågar - kulturupplevelser, genuina möten och lokala  traditioner och berättelser. Om ni nu tvingats ställa in midsommarfirandet, varför inte ta en diskussion i föreningen - kan ni erbjuda andra aktiviteter? Vi kommer att uppmärksamma hembygdsturismen mer efter sommaren i ett webbsänt seminarium där vi presenterar förstudien. Vi arbetar också för att få gehör för ett nytt projekt med statliga medel. Kulturturismen måste utvecklas!
 
Sveriges hembygdsförbund hjälper MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med att sprida information. Här nedan hittar ni några nyttiga länkar. 
 
Ta hand om er!
 

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


Folkhälsomyndigheten.

 

Krisinformation.se.

 

 

29 april 2020

Om inställda evenemang och möjlighet till bidrag

Den pågående pandemin har orsakat en global samhällskris som påverkar alla verksamheter, även hembygdsrörelsen. Omsorgen om människors hälsa går före allt annat och det är nödvändigt att iaktta myndigheternas rekommendationer. Regeringsbeslutet om max 50 personer vid aktiviteter gäller tills vidare och då många medlemmar och besökare tillhör riskgruppen äldre är det viktigt att vara särskilt försiktig. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smitta, läs mer här. Här kommer också enkla råd från Folkhälsomyndigheten om hur man bör tänka för att förhindra smittspridning:

Image

 

Valborgsmässohelgen är ofta säsongsstart för den publika verksamheten i hembygdsrörelsen. I år har  många firanden ställts in, men inte överallt (besök gärna aktivitetskalendern här på hembygd.se) Inställda evenemang innebär förlorade intäkter vilket får stor betydelse för föreningar med höga kostnader för verksamheten. Flera föreningar har fått säga upp personal, andra får svårt att betala lokalhyror.

Vilka bidrag kan sökas?

En del stöd som riktas mot företagen är också aktuella för hembygdsföreningar, det gäller särskilt om man har anställd personal. Bästa översikten över stödet får man på myndigheternas gemensamma informationssida www.verksam.se. Statens kulturråd har också öppnat för ansökningar om kompensation för inställda evenemang. Stödet omfattar dock endast evenemang planerade att hållas före 31 maj. Läs mer på Kulturrådet hemsida www.kulturradet.se. Än så länge finns inga besked om regeringen avser att anslå medel för att kompensera sommarens inställda evenemang. 

Man bör vända sig till sin kommun för att undersöka möjligheterna till ett extra stöd under det här året, särskilt om man normalt får arrangörsstöd för aktiviteter under sommaren. Kommuner och regioner har fått extra pengar från staten. Krispaketet kommer dock inte att täcka kommunernas minskade skatteintäkter och ökade välfärdskostnader till följd av krisen och det är högst osäkert vilken betydelse man tillmäter föreningslivet. Men man ska ändå fråga, inte minst om man vet att föreningens verksamhet har betydelse för det lokala kulturlivet och besöksnäringen. Det ligger i kommunens intresse att föreningen finns kvar.

Det är dock viktigt att framhålla att inga bidrag kommer att kunna kompensera de förluster som hembygdsföreningarna gör detta år. Föreningar med låg omsättning, som helt förlitar sig på ideella krafter och som äger sin hembygdsgård kommer troligen att påverkas mycket lite. Föreningar som är beroende av intäkter från besökarna drabbas mycket mer.

2020 behöver inte bli ett förlorat år

Vi ser fram mot en sommar där svenskarna stannar hemma eller i sina fritidshus. Man kommer att vilja göra utflykter i landskapet och upptäcka nya saker. I Stockholmsregionen märks redan en stor ökning av besök till naturområdena runt staden. Sannolikt ser det likadant ut i andra delar av landet. Det är högst troligt att detta kommer att öka efterfrågan på hembygdsföreningarnas verksamhet. Detta styrks av den förstudie om hembygdsturismens utveckling som Sveriges hembygdsförbund genomför med stöd av Tillväxtverket (studien blir klar under maj). Vad kan man då göra?

Satsa på vandringar! Alla aktiviteter som kan hållas i mindre grupper är fortfarande möjliga. Utomhusaktiviteter är bättre än inomhus. Många föreningar håller sedan länge guidade kulturhistoriska vandringar i byn eller staden. Detta kan utvecklas, det lokala landskapet rymmer en mängd berättelser. Lägg ut aktiviteten på hemsidan och begär att man föranmäler sig. Kom ihåg att ta bra betalt!

Engagera ungdomar! Då flertalet aktiva medlemmar tillhör olika riskgrupper är det bra att avstå från arbete med kök och servering och aktiviteter där det är svårt att hålla avstånden. Samtidigt är det många ungdomar som står utan arbete den här sommaren. Att få hjälpa till med kafét kan bli ett första positivt möte med hembygdsrörelsen och ge dem kunskap om kulturarvet. Men självklart kan de göra mer än så! Om styrelsen drar sig för att använda hembygdsgården bör den kunna användas av andra som inte tillhör riskgruppen.

Använd digital teknik! På flera håll har regionala hembygdsförbund och länsmuseer haft projekt där man satsat på QR-märkning och audioguider. Det ger besökare möjlighet att själv upptäcka miljöerna. Det går också att sända ut aktiviteter via Facebook eller Youtube. Arbetets museum och Arbetsam har ytterligare tips på hur man kan använda digital teknik för att låta allmänheten uppleva kulturarvet, läs mer på Arbetsams hemsida. Att digitalt arbetssätt kan var ytterligare en anledning att engagera yngre i verksamheten.

Sök allmänhetens stöd! Alla vet att krisen slår hårt mot samhället. Om ni ställer in midsommarfirandet ska ni samtidigt uppmana allmänheten att stödja er förening. Se till att det finns tydlig information på hemsidan om hur man tecknar medlemskap. Berätta också att man kan ge ett ekonomiskt bidrag.

Våga tänka nytt! Som i alla kriser prövas vår förmåga att anpassa oss. Coronapandemin är inget undantag. De föreningar som vågar pröva något nytt kommer att klara sig bättre.

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84

7 april 2020

Om årsmöten och uthyrning till evenemang

SHF får dagligen frågor från föreningar om hur man bör agera med anledning av pandemin. Bör man avboka hembygdsgården för bröllop, födelsedagsfester och namngivningsseremonier? Kan vi hålla årsmöte per capsulam?

Svaret på den sista frågan är tyvärr nej. För att ta årsmötesbeslut per capsulam krävs nämligen att alla medlemmar svarar, och det borde vara mycket svårt - för att inte säga ogörligt i hembygdsföreningar. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, men Bolagsverket har information om hur möten kan genomföras i andra företagsformer som ekonomiska föreningar, stiftelser och aktiebolag under den pågående krisen. Besök gärna deras hemsida: www.bolagsverket.se. Där framgår bl.a. hur man ser på per capsulam som alternativ till fysiska möten.

Regeringen har fattat beslut om en särskild förordning med allmänna råd som gäller hela 2020 (se även inlägget 3 april nedan). Där framgår bland annat hur man ser på ideella föreningars årsmöten under 2020. Förordningen kan ni läsa här. Vi har trots rådet att ställa in alla möten eller genomföra de digitalt ändå sett utomhusmöten som ett alternativ för mindre föreningar. Men vi rekommenderar att medlemmarna får föranmäla sig och ni är alltjämt tvungna att säkerställa att deltagarna kan hålla nödvändigt avstånd till varandra.  

När det gäller uppsägning av hyresavtal för evenemang bör man framför allt ta en dialog med hyresgästen. Tillhör man någon av riskgrupperna? Hur många kommer att delta? Kommer man att servera mat och sitta tillsammans? Om hyresgästen inte visar att man tydligt tar ansvar för situationen, kan det vara bättre att avboka. Men undersök gärna om ni kan erbjuda något alternativ. Kanske kan man ha själva bröllopet eller namngivningen i hembygdsgårdens miljö, men låta bli den efterföljande festen.  

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84

3 april 2020 

SHF följer löpande utvecklingen med Coronapandemin och vi uppmanar alla hembygdsföreningar att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Sjukdomen är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig och Smittskyddslagen medför skyldigheter som alla måste följa. Eftersom många medlemmar tillhör riskgruppen äldre är det extra viktigt att föreningar gör det som kan göras.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ger exempel på lämpliga åtgärder:

  • Sätta upp information till medlemmar, personal och andra besökare
  • Markera avstånd på golvet
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
  • Hålla digitala möten
  • Erbjuda möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuda handsprit
  • Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Årsmöten 2020

Ett grundkrav på årsmöten är att alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att delta. Med nuvarande restriktioner om högst 50 personer är det därför inte möjligt att hålla årsmöten på vanligt sätt. Många föreningar har då valt att skjuta upp dessa till hösten. Det är i dagsläget ett mycket osäkert alternativ. Det finns i ingenting som talar för att restriktionerna har lättat till hösten. Vad är då alternativen om man vill stänga böckerna för 2019?

  • Digitala möten kan vara ett alternativ för föreningar som har viss vana vid att kommunicera med medlemmar digitalt. Som gör e-postutskick, arbetar aktivt med hemsidan eller Facebook. För föreningar som förlitar sig på mun-till-mun, vanliga möten och brevutskick och som saknar e-postadresser till medlemmar kan steget kännas väldigt långt. Vi förstår det. Vi vill trots det rekommendera att man vänder sig till Vuxenskolan eller något annat studieförbund, de kan berätta om hur det går till och kanske också hjälpa till med att genomföra mötet. Hela Sverige ska leva har också gått ut med bra information. Läs mer här: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/digitala-moeten-som-alternativ/.

  • Årsmöte i det fria under sommaren kan vara ett alternativ för en liten förening där man kan vara säker på att färre än 50 personer deltar. Det måste vara möjligt att hålla avståndet till varandra och man bör helst kunna ta sig dit i egen bil. Man bör välja bort gemensam kaffeservering och uppmana deltagarna att ta med eget. Sannolikt behövs någon form av ljudanläggning. Om vädret är fint kan mötet bli en trevlig pick-nick i det gröna.

Oavsett vad man väljer är det bra att försöka begränsa mötet till det allra nödvändigaste: verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet och val av styrelse och övriga förtroendeposter. Om det är ordning och reda och mötet är väl förberett, finns det goda möjligheter att klara av mötet på ett par timmar. Om mötet går med på det, kan frågor som kräver mer diskussion hänskjutas till nästa år. Då är det bra om styrelsen föreslår det i utskicket av handlingar inför mötet.

  • Ett sista alternativ som flera föreningar valt är att skjuta upp årsmötet till 2021. Det mötet måste då fatta beslut om ansvarsfrihet för två års verksamhet. Detta innebär ett stort avsteg från stadgarna, men kan också motiveras om inget annat är möjligt. Det är då viktigt att analysera konsekvenserna. Riskerar man administrativa bekymmer med bank, Skatteverket eller bidragsgivare? Vilken uppfattning har revisorn? Är man beslutsmässig hela perioden eller kommer delar av styrelsen att lämna uppdraget? Det grundläggande är att man har respekt för föreningsdemokratin och vinnlägger sig om en god kommunikation med medlemmarna. Om man nu till följd av situationen kommer att sitta på övertid, bör man också vara försiktigt med beslut som kräver förankring i medlemskretsen.

Hembygdsrörelsen har funnits i över hundra år och genomlevt pandemier både 1957 och 1968. Föreningslivet är alltid viktigt i tider av kris och hembygdsföreningen är en källa till trygghet för många. Vi hoppas att 2020 inte ska bli ett förlorat år där föreningar väljer att stänga igen. Det finns fortfarande mycket som kan göras, inte minst utomhus i det vackra svenska kulturlandskapet. Det vill vi gärna återkomma till.

Mer information

Smittskyddslagen

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
 
 
Image

 

Editerad av: Jan Nordwall (2020-06-05 13:34:19)