» Hembygdsrörelsens engagemang för hållbara landskap

» Bebyggda landskap

Aktuellt:

Image

SHF deltog i Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd

Den 29 februari deltog SHF på möte med Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd i Mariestad. På mötet hölls bland annat en workshop om äldre klassningar av kvalitet på virke. 

Hembygdsrörelsens engagemang för hållbara landskap


I Sveriges hembygdsförbunds program Hållbara landskap beskriver vi vår syn på en hållbar utveckling av landskapen. Vi fokuserar särskilt på fyra landskapstyper: Sjö- och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet


Programmet för en hållbar utveckling av natur- och kulturlandskapet är hembygdsrörelsens bidrag till arbetet med Sveriges miljömål. Programmet tar fasta på fyra av de miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen: Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. Programmet redovisar Sveriges hembygdsförbunds ställningstaganden och är ett stöd för hembygdsrörelsens arbete lokalt och regionalt. 

Med sitt perspektiv på den lokala miljön har hembygdsrörelsen ofta rollen som företrädare av det allmänna intresset. Här utgår vi ifrån Århuskonventionen men också Landskapskonventionen. I det arbetet har enskilda föreningar rätt att ta del av planer som påverkar miljön och landskapet och delta i utvecklingsprocessen. 

I programmet lyfter vi fram tre viktiga perspektiv:

Vi vill se en hållbar utveckling som utgår från lokalsamhället

All hållbar utveckling av samhället utgår från det lokala. Ett lokalt perspektiv sätter människor och deras livsmiljö i fokus. Utvecklingen av landskapet behöver därför ske i dialog med och mellan de människor som lever och verkar där. Genom att fokusera på lokala förutsättningar och lokalt engagemang tar vi sikte på hembygdsrörelsens vision: En levande hembygd öppen för alla.

Vi vill se en gemensam helhetssyn kring landskapets värden

En hållbar utveckling förutsätter en helhetssyn som beaktar landskapets alla värden, såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska. 

Vi vill att sociala och kulturella värden får större betydelse i beslut som påverkar landskapet

Sociala och kulturella värden behöver ges den betydelse de har för utvecklingen. En förutsättning för detta är att det finns lokal kunskap och engagemang samt förmåga att göra sin röst hörd. Hembygdsrörelsen kan som Sveriges största kulturmiljöorganisation bidra både lokalt, regionalt och nationellt i det arbetet. 

Image

Vill du veta mer?

Ladda ner programmet Håll bara landskap och läs mer om Sveriges hembygdsförbunds syn på en hållbar utveckling av landskapen med fokus på de fyra landskapstyperna. Du som är medlem kan också läsa om hembygdsrörelsens arbete med de olika landskapstyperna och få bra tips på hur föreningen kan arbeta med landskapet.   

Image

SHF:s landskapsprogram

Hållbara landskap beskriver Sveriges hembygdsförbunds syn på en hållbar utveckling av landskapen med fokus på fyra landskapstyper. Du kan också läsa om hembygdsrörelsens övergripande arbete med landskapet. 

Beställ tryckt version av programmet

Kulturmiljöstrateg Helena Rosenberg berättar om SHF:s arbete med natur- och kulturlandskapet (inspelat våren 2022).

Sjö- och vattenlandskap

Vi vill se levande sjö- och vattenlandskap, där en mångfald av ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella värden används och utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt.

Skogslandskap

Vi vill se levande skogslandskap med goda värden för företagande, boende, friluftsliv, rekreation och social ­sammanhållning. Vi vill se ett skogsbruk som på ett hållbart sätt tar tillvara skogens många värden. 

Odlingslandskap

Vi vill se rika odlingslandskap som är attraktiva för brukare, företagare, boende och besökare där kulturella värden tas tillvara och biologisk mångfald gynnas. Vi vill se odlingslandskap där mat både för människor och djur produceras nära konsumenten och på en ökad areal åker, äng och betesmark.  

Bebyggda landskap

Vi vill se goda bebyggda landskap där kulturvärden i befintlig bebyggelse och offentliga rum tas tillvara, utvecklas och används.

Tillgänglighet och information

Här får du tips på hur ni gör en fysisk miljö tillgänglig för fler och hur ni kan göra så att många kan ta del av en berättelse på en skylt eller digitalt.

Allemansrätten - så fungerar den

Här hittar du länkar till mer information om allemansrätten. Det är viktigt att veta vad som gäller när man ska guida folk på någon annans mark.

Se filmade webbinarier om kulturlandskapet

Här hittar ni filmer om både om hur man kan forska om kulturlandskapet genom att använda historiska kartor och vad man tänka på när ni guidar grupper i natur- och kulturlandskapet.