Arkiv


Enligt statistik som SHF tog in 2013 har hela hembygdsrörelsen 25 000 hyllmeter arkiv. Här finns en mängd information om bygden, i form av fotografier, kartor, brev och andra dokument. Många arkiv finns hos föreningen medan andra är inlämnade till en arkivinstitution. Kontakta gärna föreningen om du vill veta mer om just deras arkiv. På en här sidan kan föreningar få information och tips på hur man kan arbeta med sina arkiv.


Filmserie: 

"Ta hand om arkiven"

Under Sveriges hembygdsförbund arkivprojekt 2019-2020 tog Föreningsarkivet Jämtlands län fram en filmserie särskilt anpassad till hembygdsföreningars behov. Projektet syftade till att ge hembygdsföreningar anpassade kurser i arkivering runt om i landet och gjordes i samarbete med Svenska Arkivförbundet och de regionala enskilda arkiven.

Image

Filmserien "Ta hand om arkiven" består av en rad filmer om arkivering särskilt riktade till hembygdsföreningar. Filmerna är framtagna av Föreningsarkivet Jämtlands län på uppdrag av SHF inom det projekt som finansieras av Riksarkivet. Klicka på rubrikerna för att ta del av filmerna som ligger på Sveriges hembygdsförbunds Youtubekanal.

Klicka här för att se alla filmer efter varandra (spellista)

» Bygdens skriftliga historia 

På hembygdsföreningar runt om i landet bevaras bygdens historia. Ofta står föremålen och byggnaderna i centrum men det är dokumenten som kan berätta vad som tänkts och tyckts, gjorts och inte gjorts. Alla dessa minnen, berättelser, idéer och tankar är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv och är riktiga guldgruvor för forskare och historieintresserade. Därför är det viktigt att hembygdsföreningen ser till att ha välordnade arkiv.

» Hembygdsföreningen som arkivinstitution 

Att bevara arkiv och källorna till vår historia är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Med hjälp av arkivbildarregister, leveransliggare och arkivförteckning kan ni som hembygdsförening få koll och kontroll på dokumenten. Det blir också lättare för intresserade att utforska arkiven. Kom ihåg - arkiven är till för att användas, både nu och i framtiden!

» Viktiga begrepp 

Vad betyder ordet arkiv? Vad är ett arkiv? Varför är proveniensprincipen så viktig? Vid arkivering kan ni stöta på en hel del begrepp som ni behöver ha koll på. Allra viktigast är att hålla isär olika arkivbildare. Vi reder ut begreppen. 

» Lagarna 

Det är viktigt att arkivera eftersom arkiven innehåller källorna till vår historia. Ingen lag styr egentligen vad en hembygdsförening behöver spara och bevara men det finns vissa lagar som är bra att känna till och som man behöver förhålla sig; tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen, bokföringslagen och upphovsrättslagen. 

» Att ta emot handlingar 

Arkivhandlingar kan ibland hittas på de mest konstiga ställen: i sommarstugan, på vinden eller längst ner i en byrålåda. När handlingar lämnas in till hembygdsföreningen måste det dokumenteras hur de kommit in. Skriv ett leveranskvitto som innehåller alla viktiga uppgifter. 

» Fotografier, filmer, ljudband och pressklipp 

Gamla bilder, tidningsurklipp, filmer och ljudupptagningar är arkivmaterial och en del av arkiven precis som dokumenten. Det är viktigt att hålla all information samlad, och inte plocka bort delar ur arkiven. Fotografier, filmer, ljudband och pressklipp tillsammans med skrivna handlingar ger en mer komplett bild av vad som varit.

» Att förpacka och beskriva 

Beskriva och förpacka dokumenten är steg två vid ordnandet av arkiv. Allmänna arkivschemat är en bra hjälp för att beskriva ett större arkiv, för mindre räcker det med en förteckning över de olika volymerna. Dokumenten ska förpackas i aktomslag och godkända arkivkartonger. Det färdigordnade arkivet placeras i arkivlokalen.

» Arkivlokalen 

I en bra arkivlokal ska arkiven - med alla spännande dokument - bevaras för all evighet utan att bli förstörda eller försvinna. En bra arkivlokal är ändamålsenlig, utgör ett skydd mot stöld, brand och fukt och håller arkiven samlade. 

» Att rensa och sortera 

Rensa och sortera är steg ett i ordnandet av arkiv. Allt kan inte sparas och är inte värt att bevara. Ett urval måste göras, och en del kan slängas. Allt som kan vara skadligt för dokumenten måste också rensas bort. Därefter sorteras dokumenten så att det blir lätt för alla att hitta i arkivet. Håll ihop arkiven men håll isär arkivbildarna. 

» Den digitala utmaningen 

Det är stor skillnad på bevarade och tillgängliggörande. Ett USB-minne eller en hårddisk är inte ett digitalt arkiv lika lite som hemsidor eller digitala portaler. Arkivering är för evigheten och då gäller det att tänka i förväg. Digitalisering är ett bra sätt att tillgängliggöra dokument och foton, men ofta krävs det mycket information för att ett foto ska kunna berätta ”mer än 1000 ord”. Gör urval! 


Lästips

Skrift: Arkivering - en handledning för hembygdsföreningar

Du kan ladda ner skriften som pdf eller beställa den i SHF:s webbutik.

Image

Bok: "Enskilda arkiv"

Enskilda arkiv är ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig studenter, arkivarier och arkivassistenter samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv.

Image

Beställ boken på studentlitteratur.se

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-03-30 12:55:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-06-20 10:53:15) Kontakta föreningen