Fornlämningar


 

Segerstabygden har många fornlämningar, bl a på Mårdnäs, Heden och Borgberget.  På Mårdnäsområdet har en fornminnesled inrättas. Här finns tolv av ca trettio gravhögar samt lämningar av en järnåldersgård (för mer om Mårdnäs, se nedan)
På Borgberget norr om Landa by finns lämningar efter en fornborg.

Fornminnesleden

 

Mårdnäsområdets kulturlämningar.
Följ fornminnesleden som börjar efter vägen ner till Mårdnäs där det även finns en mindre bilparkering, ca 100 m före järnvägen.
På första skylten vid parkeringen, finns leden utmärkt (prickad) dessutom är varje område märkt med ett ”R”.
Järnåldersgården.
Gården är från tiden kring Kristi födelse och fram till 500-talet.
På just denna gård finns fyra gravar och spåren efter två hus.
Över en utav husgrunderna ligger en treuddig grav.
"Kungshögen"
är en av de största gravhögarna i Segersta och ligger på ett ståtligt ställe invid Ljusnan.
Graven uppmärksammades 1827 av prästen och historieforskaren Nils Johan Ekdahl som noterade gravar på flera platser på Mårdnäs.

 

Gravarna på Heden

 

 

 


Vid Ljusnans norra strand, på Heden finns också ett intressant område med ett antal gravar, de flesta mycket tydliga.
Informationstavlan på Heden-området visar bilder från en inventering gjord 1923, då man även fann föremål som också är avbildade på tavlan och visar fynd av eldstål och kamfragment m.m.

Mårdnäs

Mårdnäs var under 1500-talet en by med 4-5 bönder. En av bönderna lade hela byn för sina fötter och sägs ha varit rikast i Hälsingland. 1684 anslogs Mårdnäs som överstesäte för Hälsinge regemente och hade fram till 1809 mer eller mindre bebotts av överstar. Fram till 1731 låg gården vid uddens södra strand och bestod sammanlagt av 24 byggnader. 1731-32 lät överste Magnus von Buddenbrock uppföra ett nytt "karaktärshus" på uddens nordöstra strand. Samtidigt flyttades även de gamla byggnaderna från gamla gårdsplanen. Karaktärshuset revs i början av 1830-talet och användes vid uppförandet av gästgivaregården i Myssje, Mo socken. Nytt hus byggdes men detta brann ned en blåsig dag i april 1915. Från mitten av 1800-talet till 1967 hade Mårdnäs stor betydelse för flottningen i Ljusnan. Här låg ett av älvens största skiljeställen. Som kuriosa kan nämnas att KFUM-KFUK scoutförbund 1983 förlade sitt internationella sommarläger till Mårdnäs "Hårga -83". Sammanlagt 3.639 scouter från 18 länder deltog, bl.a. från Egypten, USA, Zimbabwe, Kanada och Columbia.

Förening:

Segersta Hembygdsförening

Skapad av: Segersta Hembygdsförening (2012-11-20 18:13:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Segersta Hembygdsförening (2019-02-10 08:10:23) Kontakta föreningen