2019-03-16 Årsmötesprotokoll


Protokoll fört vid Sävsjöns Bygdeförenings årsmöte

den 16 mars 2019

 

Närvarande:

Kerstin och Kjell Larsson, Mona Johansson, Inger och Torgel Simensen, Lena Persson, Seppo Mattila, Gunnel och Lars-Göran Loré,
Erika Christiansen, Gösta Jansson, Fredrik Jansson, Britt-Marie och Raimo Thesslund, Berit och Lars Löfgren, Gullan Malmkvist, 
Kjell Gustafsson, Lotta och Mikael Eriksson, Kåre Larsson, Lilian och Bengt-Olov Modig, Ann och Leif Näfver, Ulla och Roger Lindholm,
Berit och Lars Sjöberg, Anna-Greta och Kjell Bratt Olsson.
31 medlemmar närvarande.  

§ 1
 
Föreningens styrelseordförande Kerstin Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2
Parentation
För att hedra och minnas de medlemmar som gått bort under året hölls en tyst minut.

§ 3
Godkändes att mötet utlysts på behörigt sätt.

§ 4
Mötets dagordning godkändes.

§ 5
Till ordförande för årsmötet valdes Kerstin Larsson, till sekreterare Gunnel Loré och till protokolljusterare Lars Sjöberg och Mikael Eriksson.

§ 6
Verksamhetsberättelsen 2018 har sänts ut tillsammans med kallelsen så att medlemmarna har kunnat ta del av den.
Styrelsen har behandlat den på möte den 3 mars 2019.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 7
Kassaberättelsen presenterades av kassör Mona Johansson och godkändes av årsmötet.

§ 8
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Kåre Larsson och godkändes av årsmötet.

§9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

§ 10
Lars-Göran Loré, valberedningen, informerar om att det från styrelsen kommit önskemål om att utöka styrelsen med en ledamot,
efter ett förslag från Raimo Thesslund.

Beslutades att styrelsen under verksamhetsåret 2019 ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

 

§ 11  Val av

Ordförande                   Kerstin Larsson, omval 1 år
Ledamöter                     Gunnel Loré, 1 år kvar
                                         Mona Johansson, omval 2 år
                                         Inger Simensen, 1 år kvar
                                         Raimo Thesslund, omval 2 år
                                         Roger Lindholm, nyval 2 år  

Suppleanter                   Lena Persson, omval 1 år
                                         Erika Christiansen, omval 2 år

Revisorer                       Kjell Larsson, omval 2 år
                                        Kåre Larsson, 1 år kvar

Stugfogde                      Erika Christiansen, omval 1 år 
                                        Gösta Jansson, omval 1 år   

 

Kommitté  för               Ulf Malmkvist, sammankallande, omval 1 år
elljusspår, badplats      Anders Nordqvist, nyval 1 år
och bryggor                   Mikael Eriksson, omval 1 år

                                                           

Kommitté för                Mona Johansson, sammankallande, omval 1 år
Mångenstugan             Gullan Malmkvist, omval 1 år                                                             
                                        Ulf Malmkvist, omval 1 år    

Festkommitté                Mona Johansson och Maria Taube 
midsommar                   omval 1 år 

Kommitté för                Inger Simensen och Kristina Karlsson
decemberfesten           omval 1 år

Valberedning                 Lars-Göran Loré, omval 2 år
                                         Maria Taube, 1 år kvar

Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör på konstituerande möte.

 

§ 12
Medlemsavgift 2020
Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften till detsamma som tidigare,
d.v.s. 100 kronor för familj och 50 kronor för enskild.

 

§ 13
Firmatecknare
Till firmatecknare, i förening eller var för sig, utsågs ordförande Kerstin Larsson och den ledamot som styrelsen utser som kassör.

§ 14
Motioner till årsmötet

En motion har inkommit från Berit och Lars Sjöberg med ärendet ”Vatten, avlopp, toalett i bygdegården”.
I motionen föreslås att årsmötet utser en arbetsgrupp för att göra en utredning avseende kostnader och arbete,
och där sedan resultatet av utredningen läggs fram på ett föreningsmöte för diskussion och omröstning bland medlemmarna.

Ordföranden läser upp motionen samt redogör för resultat och beslut från den utredning som gjordes av Bengt-Olov Modig och Lars-Göran Loré år 2013. Hon föreslår att eftersom den förra utredningen gjordes för sex år sedan kan det vara bra att utreda frågan på nytt. Ordföranden föreslår också att Lars Sjöberg utser en grupp för att göra en utredning i enlighet med motionen och att resultatet sedan presenteras på medlemsmötet den 5 oktober 2019.

Årsmötet beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

 

§ 15
Tack till medlemmar

Ordföranden framförde ett tack till alla medlemmar som under året på olika sätt gjort en insats för föreningen.

 

§ 16
Föreningens program för 2019

Ett program för 2019 har sammanställts och delades ut på mötet till närvarande medlemmar. Programmet kommer att sändas till övriga medlemmar tillsammans med årsmötesprotokollet.

Kjell Gustafsson, som under många år varit den som ordnat och varit färdledare/kontaktperson för vandringarna, önskar att få idéer från medlemmarna om mål för nya vandringar.

Lotta Eriksson föreslår att man skulle kunna göra en vandring i något av näraliggande naturreservat, t.ex. Kamptjärnsbrännan eller Murstensdalen.

Mona Johansson framför förslag till programpunkter från Viktor Berglund. Han tycker att en plantbytardag eller bildvisning, t.ex. från semesterresor, skulle finnas med på programmet.

Mona Johansson har också en fråga till medlemmarna om det skulle finnas intresse av att besöka Nolby Teater även denna sommar. Hon skulle eventuellt kunna ordna ett billigare biljettpris. Efter handuppräckning konstateras att intresse finns.

 

§ 17
Övriga frågor

Maria Taube har ordnat så att en tjänsteman från Riksantikvarieämbetet i april besöker henne och i samband därmed ska även Mångentorpet få ett besök. Mona Johansson och Gullan Malmkvist kommer att vara med.

Leif Näfver ställer en fråga om Bergslagsgården och ordföranden berättar vad vi vet om verksamheten där. Inget nytt har tillkommit.

Berit Sjöberg anser att styrelsen och föreningen ska ta tillvara på byns ungdomars engagemang och stödja dem när de kommer med idéer och förslag.

Bengt-Olov Modig undrar om det inte skulle kunna vara möjligt att höja den årliga medlemsavgiften för att förbättra föreningens ekonomi. Kassören Mona Johansson svarar att risken finns då att man förlorar de stödmedlemmar föreningen har, när de tycker att det blir för kostsamt att stå kvar som medlem.

§ 18
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
 

 Därefter bjöds på middag och kaffe och kaka.

                                     

____________________________    ____________________________

Kerstin Larsson                                   Gunnel Loré 

Ordförande                                         Sekreterare

 

____________________________     _______________________________

Mikael Eriksson                                    Lars Sjöberg

Justerare                                               Justerare

Förening:

Sävsjöns Bygdeförening

Skapad av: Kjell Larsson (2019-03-24 10:34:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kjell Larsson (2019-03-24 10:35:51) Kontakta föreningen