2017-04-01 Årsmötesprotokoll


Protokoll fört vid Sävsjöns Bygdeförenings årsmöte

den 1 april 2017

___________________________________________

 Närvarande:

Kerstin och Kjell Larsson, Mona Johansson, Torgel Simensen, Gunnel och Lars-Göran Loré, Erika Christiansen, Gösta Jansson, Fredrik Jansson, Berit och Lars Löfgren, Gullan Malmkvist, Maria Taube, Kjell Gustafsson,

Lissie Eriksson, Lotta och Mikael Eriksson, Britt-Marie och Raimo Thesslund, Lena E Persson, Seppo Mattila, Arne Nordahl, Kåre Larsson, Väinö och Ann-Marie Pulkkinen, Anna-Greta Bratt Olsson med respektive, Ingemar Karlsson, Caisa Green Gustavson.

29 medlemmar närvarande.

 1
Föreningens styrelseordförande Kerstin Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2
Parentation

För att hedra och minnas de medlemmar som gått bort under året hölls en tyst stund.

3
Godkändes att mötet utlysts på behörigt sätt.

4
Mötets dagordning godkändes.

5
Till ordförande för årsmötet valdes Kerstin Larsson, till sekreterare Gunnel Loré och till protokolljusterare Mikael Eriksson och Lars-Göran Loré.

6
Verksamhetsberättelsen 2016 har sänts ut tillsammans med kallelsen så att medlemmarna har kunnat ta del av den. Verksamhetsberättelsen godkändes.

7
Kassaberättelsen presenterades av kassör Mona Johansson och godkändes av årsmötet.

8
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Kåre Larsson och godkändes av årsmötet.

9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

10
Stadgarna för Sävsjöns Bygdeförening har ändrats. En ändring avser möjligheten att minska antalet styrelseledamöter till tre, plus två suppleanter.
Beslutades att de nya stadgarna för föreningen antas.

11
Beslutades att styrelsen under 2017 ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

12
Val av

 

Ordförande                 Kerstin Larsson, omval 1 år

Ledamöter                  Gunnel Loré, 1 år kvar
Mona Johansson, omval 2 år
Inger Simensen, 1 år kvar
Raimo Thesslund, nyval 2 år

Suppleanter                Lena Persson, nyval 1 år
Erika Christiansen, nyval 2 år

Revisorer                    Kjell Larsson, omval 2 år
Kåre Larsson, 1 år kvar

Stugfogde                    Erika Christiansen, omval 1 år
Gösta Jansson, omval 1 år

Kommitté för                Ulf Malmkvist, sammankallande, omval 1 år
elljusspår, badplats     Mikael Pulkkinen, omval 1 år
och bryggor                   Mikael Eriksson, omval 1 år

Barn- och ungdoms-     Ingen kommitté utsågs. Styrelsen får i uppdrag att kommitté                                                       utse ansvariga inför varje aktivitet.

Kommitté för                Mona Johansson, sammankallande, omval 1 år

Mångenstugan             Gullan Malmkvist, omval 1 år
Ulf Malmkvist, omval 1 år

Festkommitté                Mona Johansson och Maria Taube
midsommar                    Omval 1 år

Kommitté för                Inger Simensen och Kristina Karlsson
decemberfesten            Omval 1 år

Kontaktperson               Gunnel Loré, omval 1 år
Sveriges Hembygds-
förbund

Valberedning                 Lars-Göran Loré, omval 2 år
Maria Taube, 1 år kvar

 

Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör på konstituerande möte.

13

Medlemsavgift 2018

Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften till detsamma som tidigare, d.v.s. 100 kronor för familj och 50 kronor för enskild.

 14
Firmatecknare

Till firmatecknare, i förening eller var för sig, utsågs ordförande Kerstin Larsson och den ledamot som styrelsen utser som kassör.

 15
Avtackning och Tack till medlemmar

Ordföranden framförde ett tack till alla medlemmar som under året på olika sätt gjort en insats för föreningen.

Ett stort tack riktas också till Mikael Eriksson som nu valt att avgå som ledamot i styrelsen. Ordföranden överlämnade en blomma som tack.

16
Föreningens program för 2017

Ett program för 2017 har sammanställts och delades ut på mötet till närvarande medlemmar. Ordföranden informerade om Sävsjöns Dag 2017 som ska äga rum den 22 juli. Planerat tema för året är kvinnornas liv på torpen.

Programmet kommer att sändas till övriga medlemmar tillsammans med årsmötesprotokollet.

 17
Övriga frågor

Ordföranden informerade om att det vecka 19 planeras ommålning av stora salen i bygdegården. Väggarna är gula nu och minst arbete blir det om man fortsätter med gul färg. Inga önskemål om färg eller synpunkter i övrigt framfördes på mötet. Kjell Larsson är kontaktperson för ommålningen om någon vill komma med synpunkter eller frågor senare.

När det gäller elljusspåret kommer Hällefors kommun att göra en översyn av belysningsstolparna. Efter den besiktningen vet vi mera om elljusspårets framtid.

Kommunen kallade till en information angående Postleden och dess framtida skötsel. Kerstin och Kjell Larsson, Inger och Torgel Simensen samt Gunnel och Lars-Göran Loré deltog på mötet som hölls på kommunkontoret. Region Örebro deltog med två representanter och från kommunen deltog Mikael Pulkkinen. Region Örebro erbjöd bygdeföreningen att sköta sträckan Sävenfors till Ställbergsmossen, ca 13 km. Skötseln innebär röjning och städning längs leden, städning av vindskydd samt påfyllning av ved, toalettpapper och kalk. För detta arbete ska föreningen erhålla ca 15-20 000 kronor per år minus kostnaden för ved, toalettpapper m.m.

Flera medlemmar framför synpunkter på att det kommer att bli mycket betungande för den person som eventuellt tar motorsågskörkort och som därefter är den enda som får sköta om den maskinella röjningen längs leden.

Väinö Pulkkinen föreslår att man först går längs leden för att kunna bilda sig en uppfattning om hur det ser ut och hur mycket arbete det kan tänkas röra sig om. Mycket kan kanske göras med handverktyg.

Mötet beslutade i enlighet med Väinö Pulkkinens förslag.

I nära anslutning till bygdegården växer nattvioler. Lars Löfgren framförde att dessa bör skyddas från att lupinerna helt tar över och kväver nattviolerna. Beslutades att man i samband med tältresningen ska se över och genom uppgrävning minska beståndet av lupiner i nattviolernas närhet.

Från Ann-Sofi Berglund har kommit in en skrivelse som handlar om tema för Sävsjöns Dag. Hon föreslår temat Trädgårdsliv. Styrelsen har tänkt på temat Kvinnornas liv på torpen och i detta tema kan med fördel även trädgårdsliv införlivas.

Ordföranden uppmanade alla att titta i sina gömmor efter gamla föremål som kan illustrera och levandegöra kvinnornas liv och arbete på torpen, så vi kan iordningställa en utställning på Sävsjöns Dag.

18
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

Efter mötet informerade Kjell Larsson om sitt arbete med Bygdeband där gamla bilder görs tillgängliga på nätet. Därefter bjöds på middag med tre rätter och kaffe och kaka.

 

____________________________    ____________________________

Kerstin Larsson                                   Gunnel Loré

Mötesordförande                               Sekreterare

 

____________________________     _______________________________

Mikael Eriksson                                 Lars-Göran Loré

Justerare                                              Justerare

Förening:

Sävsjöns Bygdeförening

Skapad av: Kjell Larsson (2017-04-24 15:20:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sävsjöns Bygdeförening (2019-01-14 12:46:18) Kontakta föreningen