2018-03-24 Årsmötesprotokoll


 

Protokoll fört vid Sävsjöns Bygdeförenings årsmöte

den 24 mars 2018

 

Närvarande:

Kerstin och Kjell Larsson, Mona Johansson, Inger och Torgel Simensen, Gunnel och Lars-Göran Loré, Erika Christiansen, Gösta Jansson, Fredrik Jansson, Berit och Lars Löfgren, Gullan Malmkvist, Gerd van Meulenbeke, Kjell Gustafsson, Lotta och Mikael Eriksson, Maria och Kåre Larsson, Ingemar Karlsson, Caisa Green Gustavson.

21 medlemmar närvarande.

 • 1
  Föreningens styrelseordförande Kerstin Larsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 • 2
  Parentation
  För att hedra och minnas de medlemmar som gått bort under året hölls en tyst stund.
 • 3
  Godkändes att mötet utlysts på behörigt sätt.
 • 4
  Mötets dagordning godkändes.
 • 5
  Till ordförande för årsmötet valdes Kerstin Larsson, till sekreterare Gunnel Loré och till protokolljusterare Mikael Eriksson och Kåre Larsson.
 • 6 Verksamhetsberättelsen 2017 har sänts ut tillsammans med kallelsen så att medlemmarna har kunnat ta del av den.

Kåre Larsson ställde frågor kring Postleden och hur beslutet att åta sig skötseln av leden fattats. Han menade att styrelsen tagit beslut att sköta leden utan att ta upp frågan för beslut på ett medlemsmöte. Föreningen får också 2 500 kronor mindre i ersättning än vad som först utlovades och han undrade vad det beror på. Ordföranden förklarade att det lägre beloppet beror på att föreningen inte åtagit sig att hantera påfyllning av ved vid vindskydden.

Nu gällande avtal om skötseln av Postleden löper ut vid halvårsskiftet i år 2018. Ordföranden ställde frågan till årsmötet om mötet anser att avtalet ska sägas upp. Ingen medlem yttrade sig, vilket innebär att skötselavtalet om Postleden kan förlängas.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

 • 7
  Kassaberättelsen presenterades av kassör Mona Johansson och godkändes av årsmötet.

Revisor Kåre Larsson påpekade att det inte ska vara för mycket kontanter i föreningskassan.

 • 8
  Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Kåre Larsson och godkändes av årsmötet.
 • 9
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
 • 10
  Beslutades att styrelsen under verksamhetsåret 2018 ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.
 • 11
  Val av

Ordförande                   Kerstin Larsson, omval 1 år

Ledamöter                     Gunnel Loré, omval 2 år

Mona Johansson, 1 år kvar

Inger Simensen, omval 2 år

Raimo Thesslund,1 år kvar

 

Suppleanter               Lena Persson, omval 1 år
Erika Christiansen, 1 år kvar

 

Revisorer                    Kjell Larsson, 1 år kvar
Kåre Larsson, omval 2 år

 

Stugfogde                   Erika Christiansen, omval 1 år
Gösta Jansson, omval 1 år

 

Kommitté
för
elljusspår, badplats      Ulf Malmkvist, sammankallande, omval 1 år
och bryggor                   Mikael Pulkkinen,  omval 1 år
Mikael Eriksson, omval 1 år

Barn- och ungdoms-      Ingen kommitté utsågs. Styrelsen får i uppdrag att kommitté                             utse ansvariga inför varje aktivitet.

Kommitté för               Mona Johansson, sammankallande, omval 1 år
Mångenstugan            Gullan Malmkvist, omval 1 år
Ulf Malmkvist, omval 1 år

Festkommitté                Mona Johansson och Maria Taube omaval 1 år
midsommar

 

Kommitté för                Inger Simensen och Kristina Karlsson omval 1år
decemberfesten

Valberedning                 Lars-Göran Loré, 1 år kvar
Maria Taube, omval 2 år

Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör på konstituerande möte.

 • 12
  Medlemsavgift 2019

Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgiften till detsamma som tidigare, d.v.s. 100 kronor för familj och 50 kronor för enskild.

 • 13
  Kontaktperson för Sveriges Hembygdsförbund

Uppgiften som kontaktperson för Sveriges Hembygdsförbund knyts i fortsättningen till uppdraget som styrelsens sekreterare.

 

 • 14
  Firmatecknare

Till firmatecknare, i förening eller var för sig, utsågs ordförande Kerstin Larsson och den ledamot som styrelsen utser som kassör.

 • 15
  Tack till medlemmar

Ordföranden framförde ett tack till alla medlemmar som under året på olika sätt gjort en insats för föreningen.

 • 16
  Föreningens program för 2018

Ett program för 2018 har sammanställts och delades ut på mötet till närvarande medlemmar. Ordföranden informerade om Sävsjöns Dag 2018 som ska äga rum den 21 juli. Planerat tema för året är barns liv och villkor

Programmet kommer att sändas till övriga medlemmar tillsammans med årsmötesprotokollet.

 • 17
  Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

 • 18

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

Därefter bjöds på middag med tre rätter och kaffe och kaka.

 

 

 

 

 

____________________________    ____________________________

Kerstin Larsson                                   Gunnel Loré

Ordförande                                        Sekreterare

 

 

 

____________________________     _______________________________

Mikael Eriksson                                  Kåre Larsson

Justerare                                              Justerare

 

 

 

 

 

Förening:

Sävsjöns Bygdeförening

Skapad av: (2018-04-10 08:48:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sävsjöns Bygdeförening (2019-01-14 11:51:39) Kontakta föreningen