Policy


Alkohol och drogpolicy för aktiviteter inom föreningens verksamhet.

Vi anser det viktigt att föreningen i samverkan med barn och ungdom tar ett socialt ansvar och tydligt markerar mycket låg tolerans vad gäller missbruk av alkohol, droger, trakasserier och mobbing.

 

Vi tillåter ej

Att man kommer berusad till aktiviteter anordnade av föreningen.
Att man använder narkotika eller dopingpreparat i föreningens regi.
Att man använder dopingpreparat eller andra stimulantia.
Rökning tillåts ej i våra lokaler.

 

Regler, i de fall där ungdomar är inblandade

Vid misstanke eller påträffande av alkohol, eller dopingpreparat hos minderårig leder detta till enskilt samtal och kontakt med vårdnadshavare.

Vid upprepade tillfällen leder detta till kontakt med sociala myndigheter.

 

Etik och moralfrågor

I vår förening har alla lika värde, oavsett kön, ras eller religion. Föreningens mål är att samtliga som bor i bygden skall kunna ha en mötesplats i föreningen, där vi tillsammans skapar gemenskap och bygdekänsla. Respekt, ödmjukhet och förståelse är ledord för alla som berörs av föreningens verksamhet. Dessa enkla ord skall genomsyra det vi gör.

Föreningen tar avstånd från all form av mobbing, pennalism, våldshandlingar, attityder som anses kränka, misstänkliggöra eller på annat sätt utesluta människor i vår gemenskap.

 

För att motverka detta, görs följande.

Samtliga medlemmar i föreningen tar ansvar för sitt beteende. Alla som deltar i gruppverksamhet eller på föreningens möten ska vara införstådda med föreningens hållning i etik och moralfrågor.

Föreningen kommer årligen att se över och vid behov revidera den framarbetade policyn . Denna reviderade policy delges årligen medlemmarna på föreningens årsmöte.

 

Integration.

Sätterstabygdens hembygdsförening är öppen för alla som sympatiserar med vår ide´, oavsett hudfärg, ras, religion. kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, eller någon form av funktionshinder.

 

För att motverka segregation rasförtryck och mobbing vill vi göra detta..

Förening:

Sätterstabygdens Hembygdsförening

Skapad av: Christer Hedman (2012-05-30 11:43:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sätterstabygdens Hembygdsförening (2019-01-09 22:45:18) Kontakta föreningen