Gårdby socken

Gårdby socken gränsar i norr till Norra Möckleby, i väster till Torslunda och i söder till Sandby. Gränsen mot Östersjön är endast 280 meter, ett egendomligt förhållande om man betänker att Möckleby och Sandby har 6 respektive 8 kilometer strand. Gårdby ligger i gränsområdet mellan mittlandskogen och södra alvaret. Alvar finns endast i liten omfattning i socknens sydvästra del. Längst i väster finns stora områden lövskog. Det är mest björkskog med inslag av ek, asp, al och hassel. Bland detta finns också en hel del planterad granskog. Längre österut öppnar sig landskapet till stora arealer bra åkerjord som består av moblandad röd- eller svartmylla.

Östra landsvägen följer landborgen som här är en bred sandås som tidigare hindrade avrinningen västerifrån och gjorde att hela sträckan västerom var ett nästan sammanhängande mossområde. Detta område är nu torrlagt genom olika kanalföretag som grävde i etapper genom Gårdby på 1890-talet och vidare genom Sandby till Östersjön under första halvan av 1900-talet. Sin längsta sträckning har kanalen över mark som tillhör Ullevi som då fick en del ny åkermark, fast de fanns de som ansåg att det borde ha blivit mera. Öster om landsvägen finns områden med sandjord och svartmylla som tillhör Gårdby och Övra Ålebäck. Också väster om Övra Ålebäck fanns tidigare ett sankt område som genom utdikning gett en del ny åkermark.

Jordbruket är den dominerande näringsgrenen. Det bedrivs effektivt med modern mekanisering. Utöver de traditionella grödorna odlas t.ex. gurkor och bruna bönor. Många bevattningsdammar har anlagts och hindrande stenmurar tagits bort. De allra flesta jordbruken har mjölkproduktion.
Järnvägen kom till Gårdby 1909. Detta gjorde att ett nytt samhälle och nya verksamheter kom till stånd norr om den gamla Gårdbybyn. Först kom kvarnen som flyttades från Tveta till Gårdby. Så byggdes två affärer, och ett föreningsmejeri. Smeden i Norra Sandby flyttade upp och byggde smedja med bostadsdel. Nytt mejeri tillkom 1929 och samtidigt som allt detta hände byggdes det villor i tallskogen på båda sidor av landsvägen. Det var bönder som drog sig tillbaka från sina gårdar ute i byarna, det var byggmästare och hantverkare som nu bildade det nya ”stationssamhället”. Där fanns slaktare, cykelreparatör, snickare och murare. En ambulerande biograf hade föreställningar i föreningslokalen vid stationen och det fanns ett kafé.

Men allting förändras. En av affärerna lades ganska snart ner. Mejeriet blev otidsenligt och för dyrt att modernisera, det slutade driften 1947 och dess leverantörer sände mjölken med lastbil till mejeriet i Björnhovda. Järnvägen försvann 1961. Behovet av kvarnen minskade, eftersom varje bonde skaffade sig sin egen gröpkvarn, Den revs 1972. Smedjan har blivit en del i en bilverkstad vars huvudsakliga verksamhet bedrivs i gamla mejeriet som därmed fått nytt liv. Det gamla stationssamhället lever vidare. Och frodas. Två förhållandevis stora villaområden har på senare år byggts öster om tallskogen och många andra villor har tillkommit.
rENFotograf: rENGårdby nuvarande kyrka byggdes 1841.

På platsen fanns tidigare en kyrka av romansk typ från 1200-talet som hade ett västtorn med fyra alnar tjocka väggar. Kyrkorummet hade murade valv som revs 1747 och ersattes av ett plant trätak. Vid en restaurering för några år sedan kom delar av gamla gravhällar i dagen. De satt som portomfattningar men hade varit överputsade och deras existens okänd. Orgeln i Gårdby kyrka är en av de äldsta på Öland.
När man bestämde sig för att bygga den nya kyrkan hade man också beslutat att en orgel skulle byggas och vara färdig samtidigt med kykan. Orgeln blev färdig i slutet av 1842 och har renoverats två gånger. I båda fallen har dispositionen ändrats något.

rENFotograf: rEN

Runstenen på Gårdby kyrkogård

På kyrkogården har funnits två runstenar. En är nu kvar och berättar om gamla Gårdbybor. Inom Gårdby socken finns det omkring 140 stycken fasta fornlämningar. Det är ett 90-tal stensättningar, ett 30-tal resta stenar. Vidare husgrunder och rösen, en hällkista , en runsten och en fornborg.

Ett stort gravfält ligger på höjden söder om kyrkan och ett annat gravfält som hör till de märkligaste på Öland ligger norr om Gårdby på sandheden som hör till Övra Ålebäck. Det sistnämnda området innehåller ett 50-tal gravar i två grupper.

 

Både brandgravar och skelettgravar förekommer. Vid utgrävning på 1890-talet fann man mängder av föremål från förromersk och äldre romersk järnålder såsom smycken, vapen och redskap samt lerkärl.

Föreningslivet är gemensamt för Sandby och Gårdby socknar. Alla föreningar har prefixet Sandby-Gårdby i sina namn. Idrottsföreningen har till och med Stenåsa med vilket betyder att man har spelare med från den socknen också. Man får göra så när befolkningsunderlaget är litet. Utrymmet här medger inte att man nämner alla föreningarna och deras verksamhet. Sägas kan dock att här finns en förening för nästan varje intresse från den stillsamma schackklubben till den mera bullriga skytteföreningen.
Sandby-Gårdby Hembygdsförening
Per-Åke Johansson

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter