Protokoll från 25 februari 1936

Protokoll från sammanträde med kommitterade för ordnande av Säfsnäs sockens hembygdsvård, hållet i Fredriksberg den 25 februari 1936.

Närvarande: Herrar Helmer de Verdier, Sven Bjerge, Gambetta Thyberg.

§1.

Protokollet från sammanträdet den 27 oktober justerades.

§2.

Beslöts att framlägga det slutredigerade stadgeförslaget i befintligt skick.

§3.

Kommitterade togo del av protokollet av den 14 nov. 1935 från besiktningen av finnpörtet i Älgsjökullen. Beslöts, att lägga detta protokoll till handlingarna för att vidare beaktas av en blivande styrelse i Hembygdsföreningen.

§4.

Beslöts att utlysa sammanträde för intresserade att bilda Säfsnäs sockens Hembygdsförening, och bestämdes tidpunkten för ett sådant möte till onsdagen den 18 mars kl. 7.30 e.m. å Hörsalen i Fredriksberg. Anslag härom skulle snarast uppsättas i Tyfors, Fredriksberg, Säfsbyn, Gravendal, Strömsdal och Ulriksberg.
Stadgeförslaget skulle göras tillgängligt hos Kyrkoherde Sven Bjerge, Övermontör G. Thyberg, Fredriksberg, Folkskollärarna Gösta Eriksson, Tyfors, Evert Eriksson, Ulriksberg och David Hallgren, Gravendal samt Herr Artur Jansson, Strömsdal.

§5.

Kallelsen till sammanträdet skulle erhålla följande lydelse:
Härmed kallas intresserade till allmänt möte i Hörsalen i Fredriksberg onsdagen den 18 mars 1936, kl. 19.30 för att besluta i frågan om bildandet av Säfsnäs Hembygdsförening.

Källa: Christer Nilsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter