Byvandringar

Ett signum för Säby hembygdsförening är den årliga byvandringen.

 

Lasse AnderssonFotograf: Lasse Andersson

Byvandring i Lagersberg 7 augusti 2016

Det kom ett tjugotal personer till Lagersberg, där Karin och Alf Carlsson hälsade oss välkomna. Deras son Carl Mikael Carlsson tillika doktor i historia gav oss en fullödig information om gården och trakterna runt omkring. Efter rundvandringen blev det kaffe i det gröna. Säby hembygdsförenings ordförande Catharina Hallström avslutade med att tacka värdparet och den mycket påläste Mickael Carlsson för en trevlig och informativ eftermiddag. / Lasse Andersson

Lagersberg ligger i Rytterne, men vid Freden och alltså på gränsen till Säby sjövägen, med Utnäslöt rakt över. Det är idealtypen av en mindre herrgård, med huvudbyggnad och flyglar på en liten höjd och ladugårdsbyggnader samlade en bit ifrån. I Lagersberg har denna gårdsform sin egen historia. Mangården och ladugården (i betydelsen fägård, inte i betydelsen fähus) kommer nämligen från olika gårdar. Lagersberg bildades först 1767 genom sammanslagning av två gårdar som tillsammans utgjorde byn Gårdesta. Mangården togs från norra gården, vars gamla ladugård blev trädgård. Ladugården togs från södra gården, vars gamla mangård sannolikt fick inhysa tjänstefolk och med tiden förfalla. En källare från en av flyglarna finns kvar idag.

Axel Alexander Lagerhielm hette mannen bakom sammanslagningen. Han var utbildad jurist, hade en tid häradshövdingetjänsten i den lokala domsagan och utnämndes så småningom till kammarherre. Gustav III besökte honom på Lagersberg en regnig dag hösten 1776. Namnet Lagersberg anknyter till släktnamnet. På samma sätt fick torpen på gårdens ägor namn efter honom och hans fru Lovisa Ulrika: Axelsberg, Loviseberg, Ulriksdal. Lagerhielm var uppmärksammad för sin jordbruksskicklighet, en pionjär inom adeln.

Södra gården var kronofogdeboställe till 1767, när Lagerhielm bytte till sig gården (han avstod då från sin gård i Yllesta i Kolbäck, som blev nytt boställe). Som sådant var gården ståndsmässigt bebyggd, och hade varit så länge. Att det var norra gården som fick bli Lagerhielms mangård beror på att den var ännu bättre byggd. Båda gårdarna i Gårdesta var alltså små herrgårdar. Att det blivit så var resultatet av ett kostsamt missförstånd. 1728 hade norra gården, vid den tiden en bondgård, gått på exekutiv auktion. Till auktionen i Kolbäck kom en livländsk drabant vid namn Evert Fredrik von Saltza, som efter kriget inkvarterats i Köping och nu ville ha nåt eget. Han hade hört rykten om att Gårdesta var en ståndsmässig gård och köpte norra gården utan att se den först. Ryktet hade emellertid misstagit norra gården för södra gården, och en snopen Saltza hade fått bygga sin herrgård från grunden, med resultatet att han efter fem år inte längre hade råd att behålla den. Lagersbergs nuvarande huvudbyggnad, som alltså tidigare var huvudbyggnad på norra gården, tillkom sannolikt vid denna tid.

Sedan Lagerhielm bildat Lagersberg förblev gården intakt till 1919, när de ekonomiskt ansatta ägarna bröt loss mangården och sålde resten. 1921 trädde godsägaren Karl Eriksson på Säby gård in som ägare till jordegendomen, styckade upp den i ett antal egnahem, uppbyggda kring gårdens torp, och sålde ifrån dem en efter en. Den största delen förvärvades av familjen Israelsson från Dalarna, som successivt köpte upp flera av egnahemmen och slog samman dem igen. 1960 förvärvades även mangården. Den Israelssonska egendomen utgör idag större delen av Lagersberg. Resten utgörs i huvudsak av två gamla egnahem, varav det ena (Gårdemanstorp) är ett självständigt jordbruk och det andra delats i tomter (däribland DHR:s kursgård).

Carl Mikael Carlsson

 

Byvandringen den 9 augusti 2015 i Löpdal

Årets byvandring gick till Löpdal där 29 intresserade deltog. I Svensk ortsförteckning finns endast ett Löpdal och det anses komma från den tiden när Fredenviken och Västeråsfjärden gick samman i ett vatten. Vikingarna LÖPTE in i dalen för att ligga i skydd för angripare från Mälaren.

Löpdal kom att först tillhöra Säby sockenkommun som bildades 1863. Säby förblev självständigt till 1951 då Säby lades samman med Kolbäcks kommun som i sin tur 1971 gick samman med Hallstahammars kommun. Vid ändringen av kommungränserna fördes Löpdal till Rytterne socken och kom då att hamna i Västerås kommun.

Löpdal definieras som en radby, gårdarna ligger på rad. Byn är placerad på toppen av ett litet berg, kring vilket ägorna breder ut sig. Byn utgjordes i äldsta bevarade källmaterial och ända in på 1800-talet av fyra gårdar, vars tomter låg i en nord-sydlig rad. De benämndes vanligen: Norrgården, Mellangården, Bostället (sedan 1705 Jägeribostället) och Södergården.

Förste ”Hejderidaren” på ”Bostället” var Nils Bruce född 1663 han kom till Löpdal 1705. Bostället låg då där lusthuset finns idag men hade stora fuktskador varför det revs 1871. Hejderidare var en person som, ursprungligen till häst, utövade den omedelbara vården av och uppsikten över kronans skogar inom ett visst större område i allmänhet ett härad. Boställen var gårdar som innehades av statliga ämbetsmän. Ägare var Kronan eller Kyrkan.

1812 och 1814 förvärvades söder- respektive norrgårdarna av ägarna till Stora Ekeby säteri. Skötseln av de båda gårdarna lades till ett gemensamt rättarlag under godset och rättaren fick bo i Norrgården.

Vid laga skifte 1869-1872 flyttade två familjer till Ekbacken väster om berget, där gården än idag ligger. Den andra gårdsdelen hade då nyligen förvärvats av Västergården, som inte hade något behov av att flytta ytterligare ett bostadshus till sig. Därför fick halva mangårdsbyggnaden stå kvar och tillfalla Norrgården. Tack vare denna krångliga skiftesaffär har byn fortfarande kvar karaktären av radby.

1872 byggdes det nuvarande huset, Bostället. Josef Arpi var jägmästare och Kronan var ägare och från 1884 när Josef Arpi flyttat till Köping. Då arrenderade Kronan ut det till Johan Lundevall som hade som hobby att hugga i sten, bildhuggare. Kronan sålde Bostället 1909 till Karl Teodor Nyström som i sin tur sålde det 1910 till Johan Andersson i Rallsta och Carl Ericsson på Säby gård. 1912 köpte Johan Oskar Carlsson, nuvarande ägares farfar, ”Bostället” på 24 ha åker o 60 ha skog.

Lasse Andersson

 

Granittrappan på “Bostället”. Över entrén ser man de korslagda “Märkyxorna” som var Hejderidarens och Jägmästarens signum. Foto: Lasse Andersson

Besökande vid byvandringen i Löpdal

 

Byvandringen den 18 augusti 2013 i Grippeby
Byvandringen i Grippeby blev en intressant och uppskattad utflykt för ett 30-tal deltagare. Gården finns omnämnt i skrifterna sedan 1300-talet, fick vi bland annat lära oss, och var en gång i tiden en av de största gårdarna i socknen. Dagens Grippeby 3 är på två hektar.

Hanni och Ingvar gav oss en utförlig guidning i gårdens historia, trots att de bott där i bara ett år. De efterlyser allt som finns i ord och bild om gamla Grippeby som kan komplettera deras kunnande om gården. Det bådar gott för ett aktivt hembygdsintresse.
/KL

Hanni-Mari StibergFotograf: Hanni-Mari Stiberg

 

Byvandringen den 26 augusti 2012 i Övernäs
Vandring i by med anor
Säby hembygdsförenings årliga byvandring gick söndagen den 26/8 till Övernäs.
Övernäs är en av de äldsta byarna i Säby socken.
Västmanlands läns Museum har i sina samlingar på VestmannaArvet i Hallstahammar ett svärd funnet i Övernäs 1869. Svärdet är från vikingatiden.
Anders Wedén, född Eriksson och uppväxt i Övernäs, var sakkunnig guide för ett 30-tal deltagare. Inte underligt att Anders kunde Övernäs historia då både hans far och farfar har bott i byn.
Här kan du läsa farfar Alfreds Erikssons levnadshistoria.
Vandringen avslutades med kaffe och dopp på f d Erikssons residens i Övernäs
/Kurt Larsson

Svärd från vikingatiden funnet i Övernäs 1869

Göran Wedén residens i Övernäs

 

Byvandring den 7 augusti 2011 i Ulfsta
Söndagens väder vid den alltid populära byvandringen var väl inte det allra bästa. Regnet öste ner men det hindrade inte medlemmarna som var utrustade med paraplyer och regnställ att besöka Carl Eriksson gård i Ulfsta. Ulf Eriksson och sonen Carl Eriksson, som nu tagit över driften av gården tog emot oss och berättade om gården samtidigt som vi vandrade runt på ägorna. Därefter intog vi medhavt kaffe med dopp hos Catharina Hallström vår ordförande i föreningen. Catharina bor i gammalt mysigt hus på gården och är syster till Ulf.

/Inger Teffer

 

Byvandring den 22 augusti 2010 i Vallby

Säby Hembygdsförening arrangerade ”byvandring” i Vallby den 22 augusti 2010 med undertecknad och Urban Strandberg som guider.

/Kurt Larsson