Stadgar

Stadgar som PDF

                                                          Stadgar för

                ROSLAGENS FORNMINNES- OCH HEMBYGDSFÖRENING
                                     Antagna 16 mars 2005 och 15 mars 2006

                      NAMN, VERKSAMHETSOMRÅDE OCH  ÄNDAMÅL

§ 1
Föreningens namn är Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2.

Föreningen är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund, som är anslutet till Sveriges Hembygdsförbund, föreningens medlemmar är därmed även medlemmar i riksförbundet.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är Roslagen, i synnerhet Norrtälje stad med närmaste omgivning.

§ 2
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö. Föreningen skall i detta syfte arbeta för

* att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs 
   vidare till
kommande generationer

* att kultur- och naturhistoriska minnen tas tillvara och görs tillgängliga för alla

* att värna om kulturarv, miljö och tradition i samband med samhällsförändring

* att stödja Roslagsmuseets verksamhet

                  ORGANISATION, MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSMÖTEN

§ 3
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.

§ 4
Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd årsavgift. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 5
Möten som behandlar angelägna frågor kan, när styrelsen så anser nödvändigt, anordnas. Kallelse till sådana möten skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

                                               ORDINARIE ÅRSMÖTE

§ 6
Årsmöte skall hållas i Norrtälje senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Skriftlig kallelse till årsmötet utsänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet.

Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i styrelsen äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

 2. Val av ordförande för årsmötet                                                         

 3. Val av sekreterare för årsmötet

 4. Val av två protokolljusterare att jämte mötets ordförande justera protokollet

 5. Fastställande av dagordning

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår

11. Fastställande av årsavgift

12. Val av ordförande

13. Val av ordinarie styrelseledamöter

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

15. Val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte

16. Val av valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande

17. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen

18. Övriga ärenden

Motion till årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.   

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning.

                                                      EXTRA ÅRSMÖTE

§ 7
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 % av medlemmarna begär det. Kallelse sker på samma sätt som till årsmöte.

                                                             STYRELSE

§ 8
Styrelsen består av minst fem och högst nio ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsen skall före januari månads utgång till revisorerna lämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

                                                      STADGEÄNDRING

§ 9
Ändring av dessa stadgar beslutas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera mötet skall minst 2/3-delar av de röstberättigade godkänna beslutet.

                                                           UPPLÖSNING

§ 10
Beslut om upplösning av föreningen fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid vardera mötet skall minst 2/3-delar av de röstberättigade godkänna beslutet.

Upplöses föreningen skall dess arkivalier överlämnas till Norrtälje Stadsarkiv. Alla övriga tillgångar skall tillfalla Stiftelsen Roslagsmuseet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter