Välkommen till Rödesund-Wanäs hembygdsförening Karlsborg

Rödesund år 1935

Bildande av Rödesund-Wanäs hembygdsförening

Genom ett upprop i SLA kallades intresserade karlsborgare till Centralskolans aula den 22 januari 1988 för att bilda en hembygdsförening. Anledningen till detta var den stora planerade omdaningen av Vanäshalvön som skapade en stark reaktion hos många av invånarna i Karlsborg. Det fanns starka önskemål från de militära myndigheterna och FFV att riva Garnisonssjukhuset, diciplinkompaniets gamla förläggning inom ammunitionsfabriksområdet, och ett stort vallgenombrott på östra sidan ner mot f d kronobageriet m fl, dessa är sedan tidigare kulturskyddade objekt.

Den nystartade hembygdsförenngens första verksamhetsår var fyllt av arbete med att studera alla planerade förändringar och skriva inlagor till berörda myndigheter. dessutom verkställdes inga av ovanstående rivningsplaner, men några år senare revs utan förvarning de vackra parkvillorna på Vanäs udde och den urgamla och historiskt värdefulla gården Lilla Mosskärr. Den låg helt utanför det nu uppförda motorområdet och revs därför helt i onödan.

Vi står numera på kommunes remisslista i vissa plan- och byggärenden, rivningsärenden beträffande äldre byggnader m m. Vi har yttrat oss i kommunens bevarandefrågor men i många fall har man inte lyssnat på oss, som till exempel när det gäller vissa av järnvägens små bostadshus och godsmagasinet.

Föreningens forskar- och arbetsgrupp har under ledning av Anna-Lisa Sjöberg lagt ner ett otroligt och berömvärt arbete. Föreningen har gett ut sex böcker.

År 1998 Rödesund mellan Undenäs & Mölltorp
År 2000 Rödesund det civila Karlsborg
År 2002 Rödesund växer vidare
År 2004 Rödesund blir Karlsborg
Dessa fyra böcker skildrar händelser och skeenden i den månghundraåriga marknadsplatsens historia och dess utveckling till fast boplats i skuggan av den väldiga centralfästningen och reservhuvudstaden Karlsborg.

År 2007 Wanäs-Karlsborgs Fästning Sveriges reservhuvudstad del 1
År 2008 Karlsborgs Fästning Sveriges reservhuvudstad del 2
Dessa två böcker behandlar livet på fästningen, de historiska byggnaderna, människorna som levde där, berättelser som inte tagits upp i tidigare utgivna militärtekniska skrifter.

Under det kommande året fortsätter vi med öppet hus i vår lokal i bibliotekets källarvåning, varje måndag udda veckor mellan 13.30 – 16.00. Välkommen att titta på våra samlingar. Tag gärna med gamla bilder, tidningsurklipp och liknande.

Föreningen har för åren 2010-2018 tryckt fotokalendrar med gamla Karlsborgsmotiv som har sålts på biblioteket och museet samt några affärer i Karlsborg

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter