Tostarp nr. 2 Millitärbostället

Tostarp nr.2 Militärbostället.

Sammandrag av uppgifter som berör Tostarp.

Tostarp har sedan1695, året osäkert, varit militärt cornettsboställe för officerare ur Kungliga Norra Skånska Cavalleriregementet.

Till bostället var anslaget gårdarna Tostarp nr 1, Tostarp nr.2 och Lierna nr.1.

Är 1729 blir Tostarp nr.1 utslaget till hästehemman. Gården Råröd nr.1 blir tillagd bostället Tostarp som ersättning.

1793 blir bostället anslaget till Stabs-Löjtnantsboställe.

1834 ändras indelningen till 2-dre Majorsboställe vid Norra Skånska Infanteriregementet. Till 1876 har enbart officerare innehaft Tostarp som boställe.Vid synen 1876 tillträder Kronan och därefter arrenderas Tostarp ut till lantbrukare. Den siste militära innehavaren blev Major Ekstrand.

1671 Jordrevningsprotokoll Tostarp. Brukare Jeppe Adtersson. Gården år uppförd som 2/3 kronohemman. Jeppe innehar gården redan 1660 enligt kronohemmansförteckning.

1695 Cornetten Cronberg mottog och brukade själv Tostarp till år 1696 då han troligen avled.

1700-1701 Cornetten Wänberg innehar Tostarp. Bonden Oluf Assarsson Tostarp nr 2.

1701-1703 Cornetten Herr Jonas Ehrenclou innehar Tostarp.

1703 Herr Thomas Svan innehar Tostarp.

1704 Kan ej inhämtas någon niutet boställets räntor.

1707-1708 Förmähles Cornetten Leiensten bostället innhaft.

1709-1710 Lieutenanten Herr Toll innhar bostället. Bonden Assar Olsson bebor och brukar Tostarp nr2.

1710-1713 Cornetten Herr Appeltoft innehar bostället.

1713-1714 Ingen officer innehar bostället.

1715-1716 Herr Hans Hedenberg innehar bostället.

1717-1724 Cornetten C. Lorents Beckman innehar bostället. Tostarp nr2 bebos fortfarande av bonden Assar Olsson.

1724-1740 Löjtnanten Reinhold Gustav Toll innehar bostället.

1740-1743 Cornetten C. Lorents Beckman innehar bostället.

1743-1747 Herr Lieutenanten Hammarberg innehar bostället.

1747-1753 Lieutenant Tornerhielm innehar bostället.

1753-1762 Cornetten Jonas Siöberg innehar bostället.

1762-1772 Ryttmästaren Erik Ludvig Toll innehar bostället.

1772-1774 Lieutenanten Kåse innehar bostället.

1774-1776 Lieutenant Carl ture Boltenstern innehar bostället.

1776 Ryttmästare Carl Ture Boltenstern avträder bostället, men varit comitteradt utrikes, varför Majoren Erik Ludvig Toll haft detta boställe under arrende 1774, till detta år.

1776-1780 Leutenant Schmitt innhar bostället

1780-1789 Major Baron Johan Gabriel Sack innehar bostället.

1789-1794 Cornetten Baron Christian Thott innehar bostället.

1794-1795 Ryttmästare Lagercrants innehar bostället.

1795-1802 Majoren Liljehök innehar bostället.

1802-1812 Ryttmästare H. Lieven innehar bostället.

1812-1818 Ryttmästare R. Palm innehar bostället.

1818-1825 Lieutenant J.O. Sievers innehar bostället.

1825-1832 Lieutenant von Platen innehar bostället.

1832-1834 Löjtnanten Friherre Adolph Bennet innehar bostället.

1834-1840 Löjtnanten C.O. Whitelock innerhar bostället.

1838 F.d. Qvartersmästare Klerck arrenderar Tostarp.

1840-1848 Majoren Friherre Rappe innehar bostället.

1848-1854 Majoren Brunnström innehar bostället.

1854-1857 Majoren A. Lilliecreutz innehar bostället. Arrendatorn deraf Mönsterskrivaren C.F. Klerck.

1857-1859 Majoren C.V. Horn innehar bostället.

1858 Lantbrukaren Nils Pålsson i Rågahörstad arrenderar Majorbostället vid Kongliga Norra Skånska Infanteriregementet i femton år, samt har åt Friherre A.F. Böhmen uppdraget att förstå och förvalta bostället.

1859-1876 Ekstrand innehar bostället.

1863 Lantbrukaren Nils Pålsson överlåter arrendekontraktet till Nils Tufvesson i Allarp.

1873 Nils Tufvesson erhåller nytt arrendekontrakt för 20 år.

1876 Major Ekstrand avträder bostället. Kronan tillträder.

1879 Nils Tufvesson överlåter arrendekontraktet till Olof Anderberg.

1882 August Persson övertar arrendet av Tostarp.

1883 Upphörde Tostarp vara Militär Boställe.

1893 August Persson arrenderar Tostarp på 20 år.

1923 Dog August Persson. Hans hustru Dorothea samt döttrarna Agda och Eila Persson tog över arrendet och drev det vidare. 1934 dog Dorothea. Agda och Eila Persson drev gården vidare med hjälp av en Inspektor Nils Anders Andersson.

1962 dog Agda Persson.

1963 lät Eila Persson sälja det yttre boet, som djur och maskiner på auktion. Därefter flyttade Eila och Inspektor Andersson till Ljungbyhed.

1963 kom Lantbrukare Claes Bergman med familj hit. Claes Bergman har friköpt gåden och brukade den i många år, tills en son tog över och driver den vidare.

..


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 21:59:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-04-13 22:51:42) Kontakta föreningen