Nybygget

Nybygget
Torpet Nybygget under Herrevadskloster, numera rivet.
Fotograf

Okänd