Naturreservat, sevärdheter


Inom en knapp mils radie från Rikenberget finns det 5 st naturreservat.
Här finns möjligheter att njuta av fina skogsturer och fina miljöer.
Ha en trevlig skogstur!

Övrig information kan inhämtas från Länsstyrelsen i Värmland - naturreservat - Torsby kommun.


Gartosofta
Gartosofta är berg 608 m.ö.h som ligger ca 4 km nordväst om Rikenberget. På bergets östra sluttning finns ett naturreservat med rik växtlighet och gammal skog.
För att komma till Gartosofta åker man allmänna vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge) ca 900 min väster om vägen till Rikenberget, där svänger man in på en skogsbilväg som kallas Mörkdalsvägen (ingen skyltning).
Man fortsätter Mörkdalsvägen, efter ca 5 km och kommer fram till parkeringsplatsen och reservatsgränsen, där finns en informationsskylt, 
Fram till reservatet går en markerad stig.

En annan markerad stig passerar vid parkeringsplatsen. Den går i nordvästlig riktning mot naturreservatet Dundern. Mot öster  fortsätter stigen vidare till naturreservatet Ivana, ca 5 km. 

Dundern
Dundern är ett bergsområde nordväst om Rikenberget. I detta område finns ett naturreservat med rik växtlighet och gammal skog, inom reservatet finns även lämningar av minst tre torp som var bebodda och brukade så sent som i början av 1900-talet. Dessa torp är  uppodlade av skogsfinnar.
För att komma till Dundern åker man allmänna vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge), ca 900 min väster om vägen till Rikenberget, där svänger man in på en skogsbilväg som kallas Mörkdalsvägen (ingen skyltning). Man fortsätter Mörkdalsvägen, efter ca 5 km passerar man ingången till naturreservatet Gartosofta, man fortsätter ytterligare ca 1-2 km, välj vägen som går till vänster, därefter kommer man fram till parkeringsplatsen för Dundern och reservatsgränsen, där finns en informationsskylt. Promenad ca 1-2 km fram till de gamla torpen.

En annan markerad stig går igenom naturreservatet, den kommer från vägen mellan Falltorp och Skråckarberget och fortsätter till parkeringsplatsen vid Gartosofta.

Heinaho
Reservatet Heinaho  bildades för att bevara skog, myr och andra värdefulla naturmiljöer med hög biologisk mångfald. Skogen i området får utvecklas fritt.
Här finns ett stort inslag av asp och växtligheten är frodig. I sluttningen växer bland annat torta, Lactuca alpina som kan bli manshög. Den blommar under sensommaren. På trädgrenar växer ovanliga arter som hänglavarna broktagel, Bryoria bicolor och violettgrå tagellav, Bryoria nadvornikiana. På trädstammar kan du även hitta lunglav, Lobaria pulmonaria och norsk näverlav, Platismatia norvegica som har en blågrå färg. Döda trädstammar är bra växtplatser för vedsvampen doftskinn, Cystostereum murraii som ibland har en doft som påminner om kokos.
För att komma till naturreservatet Heinaho som ligger nordväst om Dundern kan man enklast utgå från samma informationsplats som Dundern. Vägbeskrivning lika som till Dundern (se ovan).

Ivana
Ivana är ett berg 636 m.ö.h.  med rik växtlighet , och gammal skog, lavar mm. 
Tag avfarten mot reservatet 7 km norr om Bjurberget (utmed väg 954), strax norr om där vägen går över sundet mellan Kindsjön och Stentjärnet.
Vid parkeringen och reservatsgränsen finns en informationsskylt. Fram till och igenom reservatet går en markerad stig som efter några km når fram till parkeringsplatsen vid naturreservatet Gartosofta.
Mot öster går denna stig vidare till toppen av Branäsberget.

Erola
Erola är en gård som ligger på en sydsluttning i norra kanten av Bjurbergets by.
1994 klassades Erolas marker i högsta värdeklassen i ängs- och betesinventeringen.
Arter som noteras ängsarter som liten blåklocka, backnejlika, ormrot och ängsskallra.
Bjurberget ligger ca 3 km sydost om Rikenberget. Man kan  via en skogsstig gå mellan Rikenberget och naturreservatet Erola, två ca km mot sydost, stigen är mycket kuperad.

Övriga naturreservat i närheten av Rikenberget är Klosstjärnsberget, Mammasberget och Soienmägg. Dessa reservat når man enklast norrifrån via Bograngen, Skråckarberget.


Brandtornet på Mangslidberget (Inte naturreservat)
Ca 10 km sydost om Rikenberget  finns ett gammalt brandtorn, det är beläget på toppen av  Mangslidsberget, 585 m.ö.h. 
För att komma dit åker man vägen mellan Bjurberget  och Röjdåfors, ca 1 km norr om avtagsvägen till Svenshöjden, följer man en skogsbilväg (går att köra med bil) uppför berget ca 3-4 km mot öster, efter någon kilometer väljer man vägen mot söder fram till en markerad stig (kryssled).  Följ kryssleden, det är ca en halvtimmes promenad, ganska lätt,  mestadels över myrar fram till brandtornet. Brandtornet användes under 1940-50-talet för att upptäcka skogsbrand. Från brandtornet kunde man se ett stort område och man kunde via telefonledning larma i händelse av skogsbrand.
Idag har utsikten begränsats på grund av höga träd, men det är ändå intressant att se hur brandtornets stålkonstruktion ser ut samt att ta del av den speciella växtligheten. En trevlig tur.

Fort och befästningar

Fort och befästningar som byggdes under andra världskriget går att besöka. Beskriver nedan tre anläggningar som samtliga är belägna i anslutning till väg 954 mellan Torsby och Bograngen.
Strax söder om sjön Dypen några km söder om Bograngen, finns det anläggningar som ligger strax öster om vägen.
Vid Högfallet ca 7 km söder om Bjurberget finns det anläggningar som ligger strax öster om vägen. Alldeles intill vägen syns ingång till bergrum mm. 
Några kilometer söder om Nyskoga, vid Öjån, finns det anäggningar på båda sidor om vägen. En trevlig tur.

 

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Skapad av: (2017-06-05 14:13:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2022-09-22 13:00:32) Kontakta föreningen