Något om Resmo socken


 

Resmo socken

Det är svårt att i få ord beskriva en hel socken.

 

Image
 

Resmo socken enl. Generalstabens karta ca 1930

Resmo socken ligger på sydvästra sidan av Öland. I väster gränsar Kalmarsund och i öster Stora Alvaret; det är här som bredast. Alvaret är en väldig kalkstensplatå med tunn jordmån och således föga och specialiserad växtlighet. Betande djur, får, hästar och kor, trivs dock gott. Runt denna platå finns låga och smala grusåsar, vilka filtrerar Alvarets regn- och källvatten, innan det i karst och sprickor rinner ner genom Landborgen. Västra Landborgen kallas den ibland 25-30 m höga brant som löper längs Alvarets kant. Nedanför Landborgen i Mörbylångadalen är jorden långt bördigare - kanske Sveriges allra bördigaste - och här bedrivs intensivt jordbruk. Närmast Kalmarsund finns hårt eroderade och känsliga sandmarker. Mellan dessa och jordbruksmarkerna har i alla fall förut funnit en lång rad stora mossar.

Några redia bönne finns det kvar i Resmo socken, fler än på många andra håll. Stenindustri och några konstnärer finns också. Flertalet innevånare är emellertid nu jobbpendlare eller pensionärer.

 

Byar

Denna torde vara den del av Öland som först kom upp från havet efter senaste istiden. Här finns källvatten, god jord och viltrika marker. Härav kommer att socknen tidigt blev bebyggd. Befolkningen samlades tidigt i 5 byar, vilka i sina grunddrag - radbyar - är tämligen oförändrade sedan tidig medeltid.

Resmo har så länge vi vet något varit litet av huvudort i bygden. Kyrkan och dess föregångare har varit anledningen de senaste 1 000 åren, men det goda vattnet från Resmo Källa måste ock dessförinnan ha varit viktigt. Namnet kanske kommer från en "reslig" mosse, eller från revor med näringsrikt gräs, "risme".

 

Image
 

Flygfoto på Resmo ca 1950

 

Gynge ligger så nära söder om Resmo att många idag har svårt att dra gränsen. Så var det inte förr! Förr var gränsen mellan byarna skarp, och föremål för svåra dispyter, eftersom det var svårt att dra gränsen... Namnet är egentligen oförklarat, men jag vet att danskarna kallar Göingebygden i Skåne för Gønge.

Gynge från kvarnraden och alvarkanten 1975

 Mysinge är den synnersta byn. Här närmar sig Landborgen sina toppar, och bondbyn är osynlig från väg 136. Framgångsrika Mysinge Stenhuggeri är en av få som finns kvar av de förut många på Öland. Namnet är äldre än "kung Mysing", som många hänskjuter det till. Kanske kommer det av dem-vid-mossen: "moss-ingarna". Från 1600-talet finns en utsaga att namnet kommer av att det hoppade fram en råtta ur bronsåldershögen.

Mysinge ca 1781. Tegnamnen utplacerade av F. Åsenius

Kleva/Berg. Landborgen och strandvallarna har frameroderade skarpa dalar - skuror. Dem fick man kliva över, varför "Kleva". Berg är en gård i Kleva by. Förut låg den vid Alvarets kant, "på berget", strax norr om Nunnedalen. Litet konstigt är det, för alla som inte känner klevaborna. Kleva var fram till 1960-talet socknens järnvägshållplats.

Kosackval i Kleva 1928

Lilla Frö är kanske världens mest avbildade radby. Storhetstiden var i början och mitten på 1900-talet. Med krigen minskade den utrikes handeln. Frön och plantor måste odlas inom landet. Till det var Lilla Frös varma nejd som klippt och beskuren. Namnet Frö dock inte därifrån, utan troligast ifrån asaguden Frö eller hans fru.

Tåget kommer till Lilla Frö 1950

 

Historik

Det finns förstås hur mycket som helst att säga om Resmo sockens historia, och somt är redan sagt. Vänligen tillåt bara en snuttifierad kronologi. Den kan också ge litet inblick i hela Ölands historia och förhistoria. Kronologin är gjord i samarbete med arkeol. dr. Ludvig Papmehl-DuFay.

En kronologi över Resmo socken    
500 milj år sedan   Kalkstenen i Ölands berggrund är bildad för mer än 500 miljoner år sedan av fossiliserade djur, när Öland låg på södra halvklotet. Alltjämt är det en söderhavsö.
Ca 13 000 år sedan   Senaste inlandsisen smälte bort från södra Öland för ca 13-14 000 år sedan Öland reser sig. Isen lämnar kvar stora flyttblock av granit.
Ca 8 000 år sedan   Fynd i Resmo backe, väster om kyrkan, en pilspets, hänförs till jägarstenåldern.
Ca 6 000 år sedan   Spår av stenåldern, samma ställe, är daterade till ca 4 000 f Kr. Fynd från stenåldern gjorda runtom i socknen.
Ca 5 800 år sedan   Bondestenålder: Trattbägarkultur vid Resmobacken. Förmodligen var större delen av Resmo socken skogklädd. Enkelt jordbruk och viss djurhållning.
Ca 5 400 år sedan   Gånggrifterna, som varit till nytta allt sedan stenåldern, tros vara resta nu.
Ca 3 800 år sedan   Bronsålder varvid samhället skiktas mellan hög och låg. Mysinge hög och i byn funnen edsring stammar från denna tid. Mysinge alltid legat högst.
Ca 2 500 år sedan   Järnåldern som tar sin början har lämnat många spår i Resmo socken: Husgrunder, domarring, gravhögar och andra arkeologiska fynd.
Ca 500 e Kr   Yngre järnålder och folkvandringstid, och slutet på en öländsk guldålder.
Osäker datering   Särskilt i samband med kristnandet ristas runstenar, vilka har stått nära kyrkan. Suineu omtalas på en av dem.
1050   Troligen tidiga militär uppbåd, ledung, båtsmän. Ej belagt!
Slutet vik.tid el. tidig m.tid   Kettil Runske, runmästare och trollkarl, är på Öland, enligt Rhezelius uppgiftslämnare från Smedby, ca 1634: Kettil berättar om Resmo källa och namnger Mysinge hög.
1098 e Kr   En bjälke i Resmo kyrka är daterad till detta år. Första kyrkan förmodligen av trä och byggd av Sueinu (runsten).
1100   Västtornet liksom de äldsta väggmålningarna i kyrkans absid kan vara från 1100-talet.
Slutet av 1200-talet   Gravhällar i och kring kyrkan.
1200 – 1500   Öland och Resmo har omväxlande svenska, danska och tyska herrar, såväl som inhemska. Skatt levereras i Lass på Kälkar till Borgholms slott.
Tidigt 1500-tal   Målningar utförs i kyrkans långhus.
Slutet av 1520-talet   Biskop Brask har visitation av Resmo kyrka.
1564, bokfört 1567   Dansk styrka under Herluf Trolle bränner byar runt om på södra Öland, och däribland alla i Resmo socken. 1563 hade gjorts strandhugg norröver.
1620   Resmo kyrkoherde pliktig räkna sin flock.
1634   Rhetzelius besöker och beskriver Öland och Resmo socken, bl a i jakt på fornminnen.
1641   Öland underhållslän för abdikerade drottning Kristina, byarna kartläggs och uppmäts, (hemman/gårdar ligger längs väg): Giönge(6), Kleffwa + Bärg(6+1), Lille Fröö(6), Mÿssinge(3) och Rÿstmo(6 inkl. prästgården).
1677   Dansk styrka härjar på Öland; kyrkinventarier och -klockor försvinner.
1682   Kristina byter Öland mot tyska omr., ny mätning men inga större förändringar.
1741   Linné passerar Resmo, berömmer sedermera ”Nunnedalen”, logi i Prästgården hos Welin, och njuter av näktergalens sång.
1762   Marktvist mellan Resmo och Gynge byar – vilken inte torde vara löst än i denna dag.
1780 – 1790 talen   Storskifte, smala tegar slås ihop, men husen utflyttas inte; lantmätaren ritar en tidig minibild av Prästgården.
1804   Landsflyktige Ludvig XVIII från Frankrike spolas i land på ö. sidan. För ordentlig kronologi färdas han i f d hönsbur till Resmo prästgård.
Ca 1815 – 1825   Enskifte i Resmo socken; Alvaret och annan utmark fördelas bland markägare. Byarna förändras inte nämnvärt. Kartorna redov. lokaler även för inhyses, änkor, m fl.
1822   Abraham Ahlquists bok om Öland första upplaga. Möö om Rässmo.
1820 → 1920?   Stengärdesgårdar, av fåkunniga kallade murar, hägnar in den mark som djuren betar och byherden vaktar.
1842   Folkskolestadgan, skola i Klockargården.
1860-talet   Aldrig har funnits så många resmo- och ölandsbor, nära 1 000 resp. 40 000. Folk t o m på otjänliga platser. Antag att 10 markägare per by hade familj om 5 = 250 pers. Ca 750 sockenbor hade alltså sin försörjning annorstädes!
1862   En kyrkkommun och en landskommun. Den senare för borgerliga göromål.
1869/70   Missväxt och arbetslöshet. Emigrationsvåg bl a till Amerika, Stockholm och andra fjärran platser.
1880   Karta ritas över Lilla Frö malm.
1883   Reklam för det ”kolsyrade vattnet i Resmo Källa” av bryggeri i Mörbylånga - säljer bl a längs järnvägen.
1890-talet   Ny stor emigration och folkminskning.
1892   Resmo by brinner ner, utom Prästgården. Byggs snart upp igen.
1900 - ?   Blekingar, skånskar och smålänningar får plats i den arbetskraftstomma socknen: Ogräsrensning och stenhuggeri.
Ca 1905   Föreläsningsförening bildas. Många i socknen på sockerbruket. Järnväg. Kanske >13 kvarnar på Gynge kvarnbacke.
1913   Firma bildas att sälja vatten mm från Resmo källa. Bengtstorpsväg.
1914 – 1918   Behov av ersättningsvaror, begränsad import mm, gör att växt- och fröodling genererar stora inkomster till socknens bönder.
1921   ”Skoltomten”, för sedermera Ungdomsgården i Resmo, styckas av (från den s k Hallströmska horfvan). Huset f ö apotek tidigare i Bårby, och dessförinnan i Skogsby.
1930-talet   Kvarnbacken i stort sett kvarnfri – centralisering av malandet.
1940-talet   Kalla krigsvintrar, men goda år för socknens lantbruk, särskilt fröodling, när import förhindras. Militär logerar varstans i byarna, bl a i Prästgården.
1944   Amerikanskt bombplan nödlandar på Gynge alvar efter en tur till Tyskland.
1950   Resmo hembygdsförening bildad: Hembygdsstugs- och kvarnanskaffning hög prioritet. Direktförbindelse mellan Lilla Frö och Kråkeskär.
1951 →   I samma veva begravs den sekulära delen av Resmo kommun, skola, fonder mm. Överförs i huvudsak på Mörbylånga. Den första sockenboken skrivs.
1960   Renar i Gynge vägrenar ett rent galet projekt.
1967   Ölandsbron byggs. Nykonstiga människor hittar särskilt på somrarna till byarna i Resmo socken.
? → 1970   Kor, får och hästar betar Alvaret: Inte en buske, inte ett träd, bara gräs. Efter ca 1970 mera extensivt och lejt bete.
Ca 1990   Nunnedalen mera officiellt vandringsled.
2000   Resmo kyrka firar 900 år, eller om det var 800... Men socknen har bara knappt 200 riktiga invånare och än färre bönder.
2006   Resmo och Vickleby församlingar slås ihop.
2010   Resmo hembygdsförening firar 60-årsjubileum.
2012   Arbete med ny sockenbok påbörjas. Hembygdsstugan visar sig vid renovering vara långt äldre än förmodat: en timmerstuga kanske från 1700-talet.

 

Sevärdheter

Ock förutom redan nämnda platser, byggnader mm, är socknen mycket rik på både vacker natur och många fornlämningar. Kom och se! Första besöket gör du gärna på sommaren. Välkommen!

Förening:

Resmo Hembygdsförening

Skapad av: Resmo Hembygdsförening (2013-03-18 16:20:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Resmo Hembygdsförening (2018-10-10 14:51:02) Kontakta föreningen