Vi är en förening i en levande landsbygd med olika aktiviteter under året.

§  Studiecirklar

§  Byvandring

§  Nationaldagsfirande

§  Midsommarfirande

§  Hembygdsdag

§  Lilljul

 

Senast genomförda aktivitet:

Byvandring 6 maj 2018

I ett fantastiskt soligt och varmt väder samlades ett 15-tal deltagare vid Rasbokils bygdegård för årets byvandring, denna gång på den västra sidan om ån. Dagens program spände över historia från 1600-talet fram till våra dagar, med besök vid Lura, Fornby och Björndal.

Efter en kort transport förbi Årby kom vi till Lura, där Dag Zetterling berättade historien bakom denna gård samt hur jord, skog och byggnader kommit till, bytt ägare och nyttjare. Den näraliggande skogen har sedan sent 1940-tal införlivats i Rasbo Häradsallmänning och jorden brukas bl.a. av arrendatorer. Lura är ett exempel på hur vårt sätt att leva och försörja oss förändrats över tiden, från det ibland hårda livet i stora familjer som brukat jorden och skogen till dagens boende för pendlare till arbeten i tätorter.

Dag Zetterling berättar historiken om gården Lura

 

Intresserade deltagare vid infarten till Lura

 

Strålande solsken på gårdstunet vid Lura

 

Vi flyttade oss sedan till Fornby och fick höra berättelsen om hur Fornby och Årby byggts upp under 1600-talet, under släkterna Schildt och von Post. Dag Zetterling och Staffan Björklund berättade om de olika händelser och ägarförändringar som finns väl beskrivet av Ingvar Eriksson i ”Boken om Årby”, i olika arkiv och lantmäterihandlingar. Vi fick höra hur den en gång stora gården över tiden kommit att delas upp i jord, skog och den bostadsfastighet som idag är ett boende för flera familjer. Historien går från 1600- och 1700-talets tid som dragonsäteri, över perioden i Vattholma bruks ägo till dagens ägare som bott på Fornby sedan tidigt 1950-tal. Vi fick även se de fina takmålningarna i huvudbyggnaden som sannolikt tillkommit under 1700-talet.

Historien om Årby och Fornby berättas i Fornbys matsal

Svalare inomhus, det är uppskattat av deltagarna!

 

Så förflyttade vi oss till Björndal, där mjölkbonden Mats Eriksson och föräldrarna Alf och Ulla Eriksson driver en med dagens mått mätt småskalig mjölkproduktion. Dagens jord- och skogsbruk, främst för gårdens behov, men även spannmålsproduktion för avsalu, på egna och arrenderade marker sammanfattar en bild av ett strävsamt liv under ibland hårda ekonomiska villkor. Mjölkprisets variationer är ett villkor som ställer stora krav på att kunna komplettera med andra inkomster, t.ex. klövverkning och sågning av virke för eget och andras behov. Ett mycket uppskattat besök som avrundades med besök i ladugården där kor och nyfikna kalvar välkomnade besökarna.

Ordförande Maj-Lis Lundblad berättar om gården Björndals historia

Solen skiner över ladugårdsbacken

 

På Björndal får vi höra hur gården drivs idag, gammal och ny historia i skön blandning!

 

Mjölkkor i väntan på årets kosläpp

 

Här finns det gott om pigga kalvar!

 

Dagen avslutades med ett stopp vid Skällbergs backe, ett gammalt gravfält mellan Björndal och Fornby, där vi satte oss i naturen och intog vårt medhavda fika. En skön avslutning på en trevlig dag!

Det avlutande fikat på Skällbergs backe

 

Årsmöte 2018

Föreningens årsmöte hölls den 12 april i hembygdsgården med besök från Rasbo Hembygdsgille och ett ganska stort antal egna medlemmar. Årsmötet med sedvanliga redovisningar och val, var väl förberett och genomfördes snabbt. Festkommittén serverade ett mycket uppskattat fika med hembakt bröd. Efter årsmötet höll docent Mats Wahlberg från Namnarkivet (f d Ortnamnsarkivet) i Uppsala ett mycket intressant föredrag om ortnamn, med en särskild inriktning på ortnamnen i Rasbokilsbygden. Han beskrev hur by- och gårdsnamnen har uppkommit och hur en del har förändrats över tiden, det blev många intressanta upptäckter för de församlade. Mats avtackades med en bokgåva av föreningens ordförande Maj-Lis Lundblad.

Den nyvalda styrelsen konstituerar sig

 

Trevligt och gott fika serveras av festkommittén

 

Erik och Gunilla låter sig väl smaka!

 

Här får vi lära oss förstå hur ortnamn förändras över tiden

 

Många gamla dokument som har bevarats med fina sigill används för namnforskningen

 

Intresserade åhörare lär sig om bygdens ortnamn

 

Ett gammalt dokument där man kan se namnet Ycklinge med förklaring

 

Mats Wahlberg tackas för sitt intressanta föredrag av ordförande Maj-Lis Lundblad

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter