Stadgar

Sveriges Hembygdsförbund ska enligt stadgarna arbeta för:
att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.

att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

SHFs stadgar i sin helhet kan du läsa som här:
SHFs stadgar