Plaketten för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst

Sveriges Hembygdsförbunds plakett för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst kan tilldelas personer som utfört och/eller utför en insats av stor regional eller riksomfattande betydelse inom hembygdsvården.

Plaketten är avsedd för att belöna insatser som skett inom hembygdsrörelse, inom de regionala förbunden och/eller riksförbundet. Insatser på lokal nivå, dvs. inom en hembygdsförening kan vägas in vid bedömningen. För personer som gjort viktiga insatser utanför hembygdsrörelsen men i hembygdsrörelsens anda finns SHF:s utmärkelse Kulturhammaren.

Förslag av kandidat
Förslag av kandidat kan lämnas av de regionala hembygdsförbunden eller av ledamot i SHF:s styrelse.
Lämna uppgifter om kandidatens meriter, uppgift om verksamhet inom hembygdsrörelsen samt ålder. Även förslag till motivering ska lämnas. Använd gärna blankett för dessa uppgifter. Skicka förslaget med epost till [email protected], eller med vanlig post till Sveriges Hembygdsförbund, Box 6167, 102 33 Stockholm. Senast 15 mars ska förslaget vara inskickat.
Ladda ner: Blankett (pdf)Blankett (Word)

Beslut
SHF:s styrelse utser de årliga plakettörerna vid sammanträde i mars/april. Förbundsstyrelsens beslut kan ej överklagas.

Anteckningar:

  1. Plaketten är hembygdsrörelsens högsta utmärkelse och bör därför utdelas med stor sparsamhet och endast till personer som gjort en insats av regional eller riksomfattande betydelse.
  2. För lokala insatser samt regionala och riksomfattande insatser som ej fyller kvalifikationerna för plakett finns Sveriges Hembygdsförbunds hedersnålar med lagerkrans, vilka kan rekvireras från Sveriges Hembygdsförbund. Vid rekvisition av dessa fordras styrelsebeslut i hembygdsförening, krets eller regionalt hembygdsförbund. För rekvisition av hedersnål med lagerkrans erfordras även namn och uppgifter om insatser. Dessa utmärkelser bör utnyttjas i första hand.
  3. Vid utseende av plakettörer bör en geografisk och könsmässig spridning eftersträvas. Vidare bör plaketten tilldelas personer som fortfarande är verksamma i sin hembygds-gärning och som kan förväntas fortsätta under ytterligare några år.
  4. Utdelningen bör begränsas till maximalt 10 personer per år, varav 7-8 kan utses bland dem som föreslås av regionala hembygdsförbund.
  5. Sveriges Hembygdsförbund svarar för plakettörens rese- och uppehållskostnader i samband med utdelning av plaketten.
  6. Plaketten skall utdelas vid riksstämma. Plakettör som ej kan avhämta plaketten vid riksstämma på grund av sjukdom kan tilldelas den vid kommande stämma eller vid annat tillfälle av ledamot i SHF:s styrelse eller personal på SHF:s kansli.
  7. De regionala hembygdsförbunden informeras årligen om plaketten och bereds tillfälle att föreslå kandidat. Förslaget gäller endast för ett år och får eventuellt återupprepas kommande år om kandidaten ej kom ifråga för utdelning.

Om du har frågor: kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.

Se tidigare plakettörer