Så här ansöker du

Hur sker ansökan?
Samtliga stöd söks via Jordbruksverkets hemsida:
www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/stod/foretagsochprojektstod.

Ansökan görs vanligen elektroniskt med e-legitimation, enligt anvisningarna på Jordbruksverkets hemsida. Pappersblanketter ska finnas hos respektive länsstyrelse. Du som söker ska ha föreningens eller förbundets fullmakt att göra det.

När kan du ansöka?
Det går att söka stöd nu, men länsstyrelsens beslut om stöd tas tidigast i februari nästa år. Första beslut om utbetalning tas sannolikt sommaren 2016. Sen kommer det att bli årliga beslutscykler, med någon variation beroende på stödform och länsstyrelse.

Länsstyrelsen i ditt län handlägger ansökan och ärendet. På www.lansstyrelsen.se, kan du hitta till din länsstyrelse. De svarar också på frågor om stöden och om ansökan.

Vad kan du få stöd för?
Du kan få stöd för…

 • investeringen, dvs. kostnader för exempelvis material, konsulter och hantverkare, vilket innebär att eget arbete inte kan räknas in i stödberättigade kostnader eller som egen investering i projektet,
 • projekt som bedrivs på landsbygd, dvs. på landsbygden eller i tätorter med högst 3 000 invånare,
 • investeringar där minsta beslutade stödbelopp är 50 000 kr då det gäller utveckling av natur- och kulturmiljöer och hembygdsgårdar, eller 100 000 kr då det gäller investeringar i infrastruktur för rekreation och turistinformation och
 • 90% av de stödberättigade kostnaderna, och av dessa 90 % kan det krävas s.k. övrig offentlig finansiering på upp till 25%, som sökanden får ordna.

De föreningar eller länsförbund som beviljas stöd får alltså stå för 10 % av investeringskostnaderna själva. Vad som är stödberättigade kostnader skrivs om på Jordbruksverkets hemsida under respektive stöd. Vad som räknas som övrig offentlig finansiering kommer att framgå av Jordbruksverkets hemsida inom kort. Länsstyrelsen fattar för varje projekt beslut om hur mycket övrig offentlig finansiering som krävs.

Vem kan få stöd?
Varje länsstyrelse har fått en ”pott” med pengar ur de olika projektstöden. Länsstyrelserna prioriterar vilka projekt som ska få stöd utifrån sina urvalskriterier. Det är viktigt, och kan vara kreativt, för den som söker att sätta sig in i prioriteringsgrunderna. Du kan sätta dej in i målsättningarna med stöden och dess urvalskriterier, samt poängsättning och prioriteringar av projekt i respektive länsstyrelses regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet, också det via www.lansstyrelsen.se.

Nationella urvalskriterier
Prioriteringarna bygger på nationella och europeiska målsättningar med landsbygdsprogrammet. De nationella urvalskriterierna beskriver i vilken omfattning…

 1. projektet bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål (se www.miljomal.se),
 2. projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation),
 3. den som söker har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet,
 4. det finns ett identifierat regionalt behov av projektet och
 5. projektet har tydliga och mätbara mål.

När du tänker igenom vad som behöver göras så titta särskilt på hur ditt projekt motsvarar urvalskriterierna och poängsättningen som finns i de regionala handlingsplanerna.

Exempel på handlingsplan
På Länsstyrelsen i Skånes webbplats finns ett exempel på regional handlingsplan (pdf). I handlingsplanen finns också Skåne läns ”Tillhörande bedömningsgrunder” och ”Nationell handlingsplan för Sverige”.

Hur ska man ansöka och vad händer sen?
Sveriges Hembygdsförbund vill att det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt att söka stöd, och sen göra rätt, så att målen för stöden och rörelsens verksamheter uppnås. Därför brukar vi uppmana till att:

 1. tänk igenom vad som är angeläget att göra på hembygdsgården eller i hembygden, i projektform,
 2. ta ett första samtal om projektet (eller projekten) med länsstyrelsens lantbrukssenhet,
 3. förhoppningsvis lotsar länsstyrelsen dej till ”rätt” stödform och vad du bör tänka på i ansökan,
 4. ansök,
 5. länsstyrelsen kanske ber om kompletteringar i ansökan och
 6. ärendet är igång.

Länsstyrelsen fattar sen beslut om stöd eller inte. De fattar också beslut om den övriga offentliga medfinansieringen in projektet.

De projekt som får stöd kommer att följas av länsstyrelsen, och några kommer att kontrolleras. SHF anser att det är bra om projektet och länsstyrelsen kan prata med varandra längs vägen – inte minst för att länsstyrelsens beslut och handläggning ska bli tydlig. De gemensamma målen är ju landsbygdsutveckling. Det är också bra att ha ett bra samtal från början, särskilt om det måste till ändringar i projektet längs vägen.

Det kan vara så att vissa projektet inte får stöd. Då är det bra om länsstyrelsen är tydlig med varför. Var det andra projekt som bättre motsvarade urvalskriterierna eller behöver ditt projekt ”skruvas” på? Ett alternativ att göra då är att återkomma med en ansökan till nästa beslutsomgång, då troligen nästa år. Det kan länsstyrelsen också informera dej om.

En gyllene regel: Ansök först – börja investera sen!
Ha absolut inga fakturor inom projektet daterade före ansökningsdatum. Då är de kostnaderna inte stödberättigade.