Landsbygdsprogrammets stöd för projekt inom Lokalt ledd utveckling

Hembygdsföreningar kommer att kunna söka stöd inom Lokalt ledd utveckling (LLU) enligt Leadermetoden i början av 2016. Syftet med Lokalt ledd utveckling är att ge möjlighet för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att kunna engagera sig i bygdeutveckling och få stöd för utvecklingsprojekt.

Tanken med Lokalt ledd utveckling är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område. Olika projekt och aktörer ska kunna förstärka varandra och möta de behov som finns i varje område.

Leaderkontoren är spindlar i nätet
Tanken med de så kallade leaderkontoren är att hembygdsföreningen ska kunna få hjälp med att vidareutveckla idéer och kunna söka stöd. De kan också vara spindlar i nätet när det gäller kontakter med andra projekt eller andra aktörer. En grundtanke är att kontoret ska kunna sköta samordning för olika projekt och aktörer så att de ska kunna förstärka varandra och möta de behov som finns i varje område – i syfte att utveckla bygden, eller flera bygder. Om föreningen har idéer om projekt som kan passa att driva inom LLU, så kontakta redan nu partnerskapet inom ditt presumtiva leaderområde så får du veta mer.
Läs mer om landets leaderområden och leaderkontor samt hur du tar kontakt
Se områdena i kartformat (pdf) och i tabellformat

Två typer av stöd
Hembygdsföreningar kan främst söka följande två typer av stöd som berör Lokalt ledd utveckling:

1. Stöd för Lokalt ledd utveckling
Stödet kan ges för projekt som…

  • är till nytta för många människor i området,
  • ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet och
  • är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Föreningarna ska bidra med eget arbete eller privata pengar. Stödet ges inte till redan befintlig verksamhet.
Läs mer om stöd för Lokalt ledd utveckling

2. Stöd för samarbetsprojekt
Stödet kan ges till projekt där ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap samarbetar. Detta kan gälla inom Sverige eller med andra EU-länder och även med liknande partnerskap utanför EU, exempelvis i Norge. Syftet med samarbetsprojekt är att skapa utveckling i området genom att byta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar.
Läs mer om stöd för samarbetsprojekt

Mer information
Mer information om stöden inom Lokal ledd utveckling hittar du på Jordbruksverkets hemsida

Vad betyder Leader?
Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.