Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen – PUL – gäller alla personuppgifter som direkt eller indirekt berör nu levande personer. Lagen är till för att skydda individens integritet.

Hembygdsföreningarna berörs på flera sätt av PUL:

  • medlemsregistren
  • föreningarnas hemsidor
  • arkiven med olika slags personuppgifter

Lagen gäller alla slags uppgifter där en nu levande person kan identifieras på något sätt, men även sådana uppgifter som bara indirekt berör nu levande personer. Lagen gäller uppgifter i skriven text, bilder och ljudupptagningar.

Medlemsregister
PUL ställer krav på att föreningarnas medlemsregister hanteras enligt vissa regler. En person som är ansvarig för registret ska utses. Registret får endast innehålla harmlösa uppgifter av typen namn, adress, funktion i föreningen och liknande.

Medlemmarna ska underrättas om vilken information som finns om dem i registret och hur registret hanteras, till exempel om det används för andra utskick än rena medlemsärenden.

Hemsidor
Som PUL utformats efter den 1 januari 2007 behöver de allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen inte tillämpas för personuppgifter i ”ostrukturerat material”. Det kan vara t ex ljud, bild, eller löpande text i e-postmeddelanden, på hemsidor eller andra dokument som skrivs i ett ordbehandlingsprogram.

Numera är det tillåtet att publicera personuppgifter i löpande texter. Likaså att lagra texter med personuppgifter i en dator. Däremot kommer det vara förbjudet att lagra eller publicera känsliga personuppgifter. Hit hör exempelvis politiska åsikter, sexuell läggning och etnisk tillhörighet, såvida inte berörda personer lämnar samtycke. Förtroendevalda behöver dock inte tillfrågas.

Arkiv
Alla kortregister som behandlar personer lyder under PUL, liksom bilder och personuppgifter i löpande text. Personuppgifter får enligt lagen samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.

Normalt är personuppgifterna i föreningarnas hembygdsarkiv harmlösa, men det kan finnas uppgifter som direkt eller indirekt kan uppfattas som kränkande. Bilder och beskrivningar av barn eller vuxna i mer eller mindre pinsamma situationer måste behandlas med försiktighet, de kan återverka på efterlevande som berörs av PUL.

Mer information om PUL
På webbplatsen datainspektionens webbplats hittar du information om PUL.