Böcker, skrifter och studiematerial

Om ingenting annat anges kan skrifterna beställas från SHF via epost: [email protected] eller på tel: 08 34 55 11.

SHF har ett samverkansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan. Ta kontakt med Vuxenskolan i din region om du vill ha hjälp med att starta en studiecirkel eller är intresserad av kurser och kulturevenemang.


Den svenska socknen
Riksarkivets årsbok 2016 har temat den svenska socknen och är utgiven i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund med anledning av hundraårsjubileet. En del artiklar är översiktliga, medan andra gör nedslag i ett slags fallstudier: Hur uppkom en gång socknarna och vad var deras funktion under medeltiden? Vad kan vi lära av gamla kartor och av ortnamn? Hur kom socknarna att få en sådan stark ställning inom svensk historia? I boken finns också en hel del om det viktiga källmaterial som socknarna lämnat efter sig till nytta för akademiska forskare, släktforskare och hembygdsforskare. Man blir dessutom påmind om den rika flora av sockenbeskrivningar och man kan njuta av skönlitterära beskrivningar av allt från Fröding till husförhör i Katthult.

År: 2016
Pris: 250 kr plus kostnad för fraktEldsjälar – 100 år med hembygdsrörelsen
Redaktörer: Göran Furuland och Kjell Nilsson
I mer än 150 artiklar får vi möta personer som på olika sätt arbetar med våra kulturmiljöer. Eldsjälar är personer som uträttar mer än de måste och får betalt för. De kan vara anställda eller ideellt arbetande. Inom hembygdsvård och kulturmiljöarbete är ideellt engagemang mer regel än undantag. Boken ges ut när Sveriges hembygdsförbund firar 100 år och därför har utlyst 2016 som Hembygdens år. Tillfället är väl valt att i bokform presentera ett antal eldsjälar som får utgöra exempel på den verksamhet som bedrivs både inom hembygdsrörelsen och inom den professionella kulturmiljövården.

År: 2016
Pris: 340 kr plus kostnad för frakt


Berätta mer

Av Erika Olsson
Ett studiematerial kring berättande med syftet att ge inspiration och konkreta tips till alla som vill ordna träffar, studiecirklar och andra aktiviteter med berättandet i centrum, men också att visa hur man bidrar med berättelser på www.minnen.se. Till studiematerialet finns förslag på arbetsplaner för sex olika studiecirklar där antal träffar och upplägget varierar. Kontakta Studieförbundet Vuxenskolans närmaste avdelning om du har frågor eller vill få tillgång till materialet: www.sv.se

Antal sidor: 28
År: 2016
Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto


Öppet för alla:
Tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar
Av Gunnar Häger.
Gunnar Häger är tillgänglighetskonsulent på Sveriges Hembygdsförbund. Öppet för alla: Tillgänglighet på museer och hembygdsgårdar tillkom inom projektet Hembygdsgårdar för alla och utkom första gången 2010. Denna reviderade upplaga innehåller en introduktion till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den svenska lagstiftningen på området samt praktiska råd och tips om hur man kan öka tillgängligheten på museer och hembygdsgårdar. Kan rekvireras från SHF och de regionala hembygdsförbundens kanslier.

Illustrerad.
Antal sidor: 48
Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto


Husen berättar – om människor där och då

Husen berättar är tänkt både som en inspiration för den som vill lära känna hembygdens äldre bebyggelse och som en praktisk handledning för studiecirklar med syfte att bedriva byggnadshistoriskt forskningsarbete. Här beskrivs hur man undersöker och dokumenterar äldre hus och kulturhistoriska miljöer och sedan med hjälp av arkivmaterial och andra källor kompletterar sin kunskap om de människor som en gång bodde och arbetade där. Husen berättar är en praktiskt inriktad introduktion men innehåller också en mängd förslag på vidare läsning för den som vill fördjupa sig på egen hand.

Antal sidor: 54
År: 2014
Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto

attkannasinhemb
Att känna sitt hemma
Skriften är slut och kan inte beställas i tryckt form.
Ladda ned den i pdf-format för utskrift här

Ung Hembygdsambassadör – ett ungdomsprojekt inom Sveriges Hembygdsförbund. Hur kan en hembygdsförening stödja ungas engagemang i hembygdens landskap? I inspirationsskriften ”Att känna sitt hemma” presenteras hur en hembygdsförening och en grupp ungdomar kan arbeta med hembygdens landskap och dess natur- och kulturarv, med friluftsliv och värdskap. Projektet Ung Hembygdsambassadör syftar till att öka ungdomarnas kännedom om hembygdens landskap, ge dem trygghet i ledarskap och friluftsliv samt att öka deras erfarenhet av föreningsliv och lokal demokrati. Skriften kan använda inom projektet men även vid studiecirklar och som inspiration för intresserade hembygdsföreningar.

Antal sidor: 30
År: 2014

levande
Levande kulturarv – Berättandets pedagogik på hembygdsgården

Skriften är slut och kan inte beställas i tryckt form.
Ladda ned den i pdf-format för utskrift här

”Levande kulturarv” är en studiehandledning i att levandegöra historien och kulturspåren i vår närmiljö. Det finns gott om kulturhistoriska spår i äldre byggnader, föremål och arkivhandlingar och i kulturlandskapet runt om oss. Men hur skapar vi intresse kring detta lokala kulturarv? Jo, genom berättelserna! Utan berättelserna är föremål och platser stumma och döda. Den här boken är en idébank för hembygdsföreningar som bland annat vill lära sig mer om att samla in, välja ut och presentera historier från bygden.


Landskap åt alla
Landskap åt alla är ett studiematerial om landskap och den Europeiska Landskapskonventionen som lyfter fram behovet av en ökad helhetssyn på landskapen omkring oss. Skriften är utgivet av Riksantikvarieämbetet och har nu kommit ut i nytryck bekostat av SHF. Hembygdsföreningen kan här få konkreta exempel på tillämpningar av konventionen samt inspiration till engagemang för dialog och samverkan för landskapen.

Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto

kolla_vara_hembygdsgardar
Kolla våra hembygdsgårdar
I boken hittar du råd och tips kring praktisk förvaltning av föreningsdrivna lokaler och ska ses som ett hjälpmedel när föreningen systematiskt upprättar sin underhållsplan. Materialet lämpar sig väl att använda vid arbetsdagar, styrelsemöten eller i en studiecirkel. Det kan tillämpas på de flesta typer av byggnader för att tidigt lokalisera underhållsbehov och därigenom minska kostnaderna för åtgärderna.

Antal sidor: 68
År: 2013
Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto


Upphovsrätt och personlig integritet
”Vem äger rättigheterna till gamla fotografier?” ”Gäller upphovsrättslagen också för amatörfoton?” ”Har jag rätt att publicera bilder på levande människor?”
Frågorna är många när det gäller publicering av bilder och har fått ökad aktualitet i takt med att allt fler hembygdsföreningar skaffar egna hemsidor och ansluter sig till Bygdeband. Foldern Upphovsrätt och personlig integritet har tillkommit i samarbete med förbundets jurister och ger svar på några av de vanligaste frågorna om upphovsrätts- och personuppgiftslagarna.

Kan beställas kostnadsfritt från Hembygdsförsäkringens och SHF:s kanslier.
Folder: 6 sidor
Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto


Skadeförebyggande arbete – för säkerhets skull
De flesta hembygdsföreningar förvaltar kulturhistoriskt värdefulla och ibland oersättliga byggnader och föremål. Att skydda och bevara dem är en viktig uppgift för hembygdsrörelsen och SHF arbetar därför aktivt med att informera om olika slags skadeförebyggande åtgärder. Skriften innehåller handfasta råd och tips om vad man kan göra för att förebygga inbrott, skadegörelse, brand- och vattenskador och därigenom också minimera sina försäkringskostnader.

Illustrerad.
Antal sidor: 56
Kan beställas kostnadsfritt från Hembygdsförsäkringens och SHF:s kanslier.
Pris: Gratis för medlemmar
Ej medlemmar: 30 kr/st
Vid beställning av 5 ex eller fler debiteras kostnad för porto.


En liten bok om torp, torpare och torpinventeringar
Kjell Andersson, Per Clemensson, Allan Rostvik, Josef Rydén och Ivan Svanström.
Red: Per Drougge
Det har länge saknats en aktuell studiehandledning för den som vill sätta igång med en inventering av bygdens torp och stugor och antologin En liten bok om torp, torpare och torpinventeringar är avsedd att fylla detta tomrum. Boken innehåller ett längre, nyskrivet avsnitt om hur man genomför och presenterar en torpinventering, skrivet av Kjell Andersson och Per Clemensson (författare till en rad populära böcker om släkt- och hembygdsforskning) men också flera äldre texter om det svenska torpets historia och ”de grå stugornas folk”.

Rikt illustrerad.
Antal sidor: 120 sidor.
Pris: 95 kr
Ej medlemmar: 125 kr
(Porto för frakt tillkommer).

ju_forr
Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid
Kan traditionell kunskap visa vägen i omställningen av samhället till en hållbar utveckling? Det här är en inspirationsskrift om hur man kan kartlägga sina lokala traditioner när det gäller nyttjande av landskapet och synen på naturen. Boken innehåller nio illustrativa kapitel som visar olika aspekter på äldre tiders folkliga kunskap och användande av naturresurserna.

Antal sidor: 160
År: 2009
Pris: 120 kr
(Porto för frakt tillkommer).

 

farad_mark
Fårad mark
För att kunna avläsa kulturspåren i ett landskap behövs det särskilda kunskaper. Nu finns det en metod som gör det möjligt att studera landskapet i sin helhet från vår tid och långt ned i de historiska skikten. Handboken Fårad mark  ger dig nycklarna till sådana studier. Det handlar om äldre tiders odlingsmödor, fornlämningar, vägdragningar och husbyggen. Boken kan användas både för självstudier och studiecirklar. Studieplan ingår.

Antal sidor: 177
År: 2008 (nytryck)
Pris: 195 kr
(Porto för frakt tillkommer).

i_losan_sand
I lösan sand
17 hembygdsdeckare Korta deckarnoveller i hembygdsmiljö. Skrivna för en deckartävling utlyst av Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Deckarakademin. Författarna är både amatörer och proffs. Flera noveller har historisk bakgrund.

Antal sidor: 217
År: 1994
Pris: 50 kr
(Porto för frakt tillkommer).

 

Film:


Folkets hus och parker – Bygdegårdar och Hembygdsgårdar
I denna nostalgifilm kan du frossa i hur svenska folket möttes förr, innan tv och internet. Det handlar om de svenska Hembygdsgårdarna, Folkets Park, Bygdegårdarna och Folkets Hus. Det var där allt hände.Längd: 158 minuter
År: 2013
Pris: 120 kr
(Porto för frakt tillkommer).

Boktips:


Tänk i tid – Se framåt genom att blicka bakåt
Av Sten Rentzhog
Varför hembygdsvård? Varför kulturarv och historia? Hembygdsrörelsen behöver bli ännu bättre på att motivera sin verksamhet. Med tydligare argument kan vi lättare nå nya grupper, få fler medlemmar, fler besökare, och vinna stöd från kommuner och myndigheter. I boken beskriver Sten Rentzhog ingående varför kulturarv och historia är viktigt, för samhället och för varje enskild människa. Äntligen finns alla argument samlade och förklarade så att alla kan begripa dem. Boken är också avsedd som diskussionsunderlag vid planeringsmöten och styrelsearbete.

Lyssna på Vetenskapsradion 
eller titta på Webb-TV.
Beställningar och ytterligare information.
OBS! Kan inte beställas från SHF:s kansli.