Bidrag

Här hittar du en rad olika bidrag som föreningar kan söka. Undersök om just din förening kan hitta ett sätt att få finansieringsstöd. Titta även i bidragskalendern som du kan skriva ut för inte missa sista datum för bidragsansökan.

Bidrag för kulturmiljövård
Bidraget ges till förvaltning och vård av värdefulla kulturmiljöer i form av markområden och byggnader. Bidraget är ett statsbidrag från länsstyrelserna som årligen beslutar vilka som ska få bidrag. SHF har tagit fram en handledning (pdf) där du kan läsa om saker att tänka på och en beskrivning av de olika delarna i ansökningsprocessen. Ansökningsblanketten hämtar du här (pdf).
Läs mer och ansök på www.lansstyrelsen.se där du hittar din länsstyrelse.
Sista ansökningsdatum är 31 oktober!
Kom ihåg att bidraget ska sökas innan arbetet påbörjas!

Den lokala naturvårdssatsningen (Lona)
Den lokala naturvårdssatsningen finns till för att stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Pengarna kommer från Naturvårdsverket som fördelar medel till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna. Bidraget kan sökas av hembygdsföreningar för verksamheter med fokus på att naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Stödet ges för maximalt halva kostnaden, resterande behöver man visa upp att man har finansiering till från annat håll. En hembygdsförening kan alltså anmäla projekt, men det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Läs mer om Lona, ta del av vägledning och information om hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplats.
Sista ansökningsdatum är 1 december!

Bidrag till arbetslivsmuseer (Riksantikvarieämbetet)
Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till arbetslivsmuseerna. Bidragen ska stödja projekt som stärker arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Ansökningshandlingar finns tillgängliga som ifyllbara pdfer på www.raa.se från slutet av januari. Bidragsbeslutet kommer i april-maj. Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats.
Sista datum: i mitten/slutet av mars.
(För exakt datum, håll ett öga på Riksantikvarieämbetets webbplats.)

Allmänna arvsfonden
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. De vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden. Stöd ges dels till projekt, dels till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Läs mer om de krav som finns och hur du söker på Allmänna arvsfondens webbplats.
OBS! Arvsfonden tar emot ansökningar löpande

Nordiska kulturfonden
Nordiska kulturfondens främsta mål är att främja och investera i nordiskt kultursamarbete. Grundkravet för att kunna ansöka om bidrag är att projekten ska innefatta nordiska samarbeten och att de ska handla om konst och kultur. Läs mer, se viktiga datum och ansök på www.nordiskkulturfond.org.

Länsstyrelsernas stiftelsedatabas
Om du är ute efter en viss stiftelse eller stiftelser med ett visst ändamål finns Länsstyrelsernas stiftelsedatabas där du kan söka inom län, kommun eller i hela landet.

Kulturella nätverk och fonder i Europa
Kulturella nätverk och fonder i Europa (pdf) är en förteckning från Kulturrådet över Europeiska nätverk inom kulturområdet. Här hittar du också tips på fonder och bidragsmöjligheter.