Årsmötes Protokoll 1915 för bildande av föreningen


Protokoll fört vid sammanträde med intresserade för bildande av fornminnesförening för orten i Rackeby folkskola den 25 jan 1915.
Sedan de närvarande hälsats välkomna hölls av undertecknad föredrag om ”Våra fornminnen” samt av kyrkoherde G. Sandzén om ”dess bevarande” och uppmandes de som vore villiga och intresserade av att bilda en sådan förening att kvarstanna och taga saken i övervägande.

§ 1.
På tillfrågan om de närvarande ville bilda en fornminnesförening svarades ett enhälligt – Ja.
§ 2.
Förslag till stadgar upplästes och godkändes med några små ändringar, utom sista punkten, som vid en senare sammanträde skulle närmare bestämmas.

§ 3.
Enligt detta stadgeförslag skulle en styrelse å 5 personer utses och för frågans vidare behandling utsågs en interim-styrelse med följande ledamöter:
1. Anders Jonsson, Kategården. 2. L.P. Andersson, Assarsgården. 3. Gottfrid Pettersson, Akademien. 4. Joel Johansson, Larsagården. 5. Gustaf Berg såsom ordf.
§ 4. Som tiden var långt framskriden beslöts upplösa mötet, och skulle styrelsen för frågans vidare behandling sammanträda nästa måndag den 1 feb.

Rackeby som ovan
Gustaf Berg
Ordf.
Protokoll fört vid ordinarie föreningssammanträde med Rackeby fornminnesförening i folkskolans lilla sal den 28 juni 1915

§ 1.
Upplästes ur föreningens stadgar vilka ärenden nu skulle förekomma och, eftersom föreningen vore så nybildad, kunde ej mera än val av styrelse och revisorer förekomma.
§ 2.
Till styrelseledamöter för två år från d. 28 juni 1915 – 1916 samt att avlösa den interimsstyrelse, som förut blivit vald, utsågs följande:
1. Anders Jonsson, Kategården. 2. Gottfrid Pettersson Akademien 3. Joel Johansson,Larsag.
4. Gustaf Karlsson, Kategården. Samt 5 undertecknad, Gustaf Berg såsom ordf.

§ 3.
Till revisorer för granskning av 1915 års räkenskaper valdes Karl svensk, Åker och Karl Andersson, Backgården. Med Viktor Pettersson, Akademien som suppleant.
§ 4. Ett av undertecknad upprättat kostnadsförslag samt arbetsbeskrivning för den tilltänkta museibyggnaden vid Rackeby folkskola föredrogs och godkändes.
§ 5. Att justera dagens protokoll valdes Ivar Anderberg, Gulleberg samt Joel Johansson, Larsagården.
Rackeby som ovan
Gustaf Berg Justerat betygar
Ordf. Ivar Anderberg
Joel Johansson

Förening:

Fornminnesföreningen Rackeby Skalunda

Skapad av: Eijve Karlsson (2019-07-04 19:50:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Eijve Karlsson (2019-07-04 19:56:34) Kontakta föreningen