Sveriges Hembygdsförbund har beviljats 90-konto

Pressmeddelande
Sveriges Hembygdsförbund har startat insamling till stöd för kulturarvet. Pengarna går till en fond, Sveriges Hembygdsfond, som ska fördela pengar till angelägna projekt i landets hembygdsföreningar. Enligt Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, finns det ett stort behov av ekonomiskt stöd till kulturarvet.

– Hembygdsföreningarnas engagerade medlemmar lägger årligen ner runt 4 miljoner timmar på ideellt arbete. Men det räcker inte. Det behövs även pengar om kulturarvet ska kunna tas tillvara och hållas levande för kommande generationer, säger Jan Nordwall.

Fonden kommer att fördelas till tre olika områden: bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer, bevarande av samlingar och arkiv, samt åtgärder som ökar tillgängligheten till hembygdsrörelsens kulturarv för alla grupper i samhället.

– Att Svensk Insamlingskontroll nu beviljat oss 90-konto är ett viktigt steg. Den som ger en gåva måste kunna lita på att pengarna verkligen når fram och gör skillnad, säger Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sverige Hembygdsförbund.

På Svensk Insamlingskontrolls webbplats finns en förteckning över alla organisationer som har 90-konton: www.insamlingskontroll.se

För mer information, kontakta:
Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected]
www.hembygd.se/hembygdsvan  
www.hembygd.se/press
www.hembygd.se/pressbilder
Sveriges Hembygdsfonds plusgiro: 90 06 10-7 och bankgiro: 900-6107

Om Svensk Insamlingskontroll
Svensk Insamlingskontroll verkar för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas. För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:

  • Det måste finnas ett tydligt syfte med insamlingen.
  • Högst 25 procent av insamlade medel får gå till administration.
  • Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar
  • Man måste upprätta en årsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

2016 skänkte svenska folket 7,2 miljarder kronor till insamlingsorganisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik för 2016 finns tillgänglig på www.insamlingskontroll.se

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Den kulturskatt vi har berör alla människor och därför arbetar vi aktivt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.