Stadgar


Stadgar för Partille Hembygdsförening

Organisationsnummer: 857203–5056

(Stadgarna är reviderade senast vid årsmötet 2017.)

 • 1. Ändamål

Föreningen, som bildades 1974, har till ändamål att inom Partille kommun väcka intresset för hembygden och verka för att tillvarata och bevara vårt samhälles kulturhistoria, materiellt som immateriellt.

 • 2. Medlemskap och avgifter

Medlemskap i föreningen kan erhållas av dem som intresserar sig för föreningens ändamål. Årsavgift gäller enskild medlem alternativt familj, med samma summa, vilken fastställes vid varje årsmöte gällande påföljande år.

 • 3. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av totalt minst sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter. Styrelseval äger rum vid årsmötet, av där närvarande medlemmar. Posten som ordförande väljs för en tid av ett (1) år av stämman. Av övriga ledamöter väljs hälften, eller så nära hälften som möjligt, växelvis på två (2) år.

Dessa ledamöters roller i styrelsen bestäms inom styrelsen på ett påföljande konstitutionsmöte. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 • 4. Revisorer

Vid årsmötet utser föreningen två revisorer, samt en suppleant för en tid av ett (1) år. Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper, värdehandlingar etc. som ligger under styrelsens ansvar. Revisorerna skall före februari månads utgång, till styrelsen inlämna revisionsberättelse. Styrelseledamot äger ej rätt att delta i val av revisor. Styrelseledamot och revisor skall inte ha familjeband.

 • 5. Sammanträden

Årsmöte hålls före mars månads utgång. Där föredras:

 1. Verksamhetsberättelse.
 2. Kassörens ekonomiska berättelse, i form av en balansräkning.
 3. Revisorernas berättelse.
 4. Val av ordförande för ett (1) år.
 5. Val av övriga styrelseledamöter. (Se även § 3)
 6. Val av valberedning.
 7. Beslut om årsavgift. (se även § 2)
 8. Övriga ärenden.

Styrelsesammanträden hålls därutöver åtta – tio (8-10) gånger per år, samt ett konstitutionsmöte följande på årsmötet, där styrelsesammansättningens roller bestäms. Sammanträde kan även sammankallas, eller samordnas, då minst tio medlemmar gör framställan härom till ordföranden, med uppgift om ärende(n) som önskas behandlas. Vid sammanträde äger medlem en röst. Detta gäller även bolag, förening eller annan sammanslutning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom fullmakt.

 • 6. Stadgeändring

Stadgeändring kan ske efter föreläggande på årsmöte. Därtill behövs minimum 3/4 av röstetalet.

 • 7. Föreningens upplösning

Om beslut behöver fattas om föreningens upplösning, skall beslut samtidigt fattas om överlämnande av föreningens egendom till annan organisation med ändamål så snarlikt föreningens som möjligt. Eller ifall omöjligt, Partille Kommun erbjudas att överta föreningens egendom, samt att driva den vidare i kommunens regi. Överlämnande skall ske med förbehåll att av föreningen insamlat material, av vad slag det vara må, inte får förstöras, utan vårdas på ett sätt som föreningens ändamål syftat till.

 • * * *
Förening:

Partille Hembygdsförening

Ändrad av: Partille Hembygdsförening (2019-01-09 21:10:53) Kontakta föreningen
Skapad av: Partille Hembygdsförening (2018-12-12 23:14:36) Kontakta föreningen