Stadgar


Stadgar för Partille Hembygdsförening

Organisationsnummer: 857203–5056

(Stadgarna är antagna vid årsmötet 2021.)

1. Ändamål

Föreningen, som bildades 1974, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden och har en humanistisk och demokratisk grundsyn, baserad på principen om allas lika värde.

Föreningen skall arbeta för:

 • Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
 • Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
 • Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
 • Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som stödjer föreningens ändamål och betalar årsavgiften.
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

3. Styrelsen

Föreningens angelägenheter mellan årsmötena handhas av en styrelse, bestående av totalt minst sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

4. Revisorer

Revisorerna, som utses av årsmötet, skall granska föreningens räkenskaper, värdehandlingar etc. som ligger under styrelsens ansvar. Revisorerna skall före mars månads utgång till styrelsen inlämna revisionsberättelse.

5. Årsmöte

Årsmöte skall hållas före april månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

På årsmötet har varje medlem en röst. Röstning får ej ske genom fullmakt.

På årsmötet föredras:

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 2. Val av årsmötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, två protokolljusterare tillika rösträknare.
 3. Verksamhetsberättelse.
 4. Bokslut, i form av resultat- och balansräkning.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 7. Val av ordförande för ett år.
 8. Val av övriga styrelseledamöter (hälften, eller så nära hälften som möjligt, växelvis på två år).
 9. Val av två ordinarie revisorer och en ersättare på ett år. Styrelseledamot äger ej rätt att delta i val av revisor. Styrelseledamot och revisor skall inte ha familjeband.
 10. Val av valberedning på ett år, minst två personer, varav en sammankallande.
 11. Beslut om årsavgift för följande kalenderår (samma för enskilt respektive familjemedlemskap)
 12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 14. Övriga ärenden.

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten.

6. Styrelsemöten

Efter årsmöte skall styrelsen hålla ett konstituerande möte, där ledamöternas roller i styrelsen bestäms. Därvid skall åtminstone rollerna vice ordförande, sekreterare och kassör besättas.

Styrelsesammanträden hålls därutöver minst åtta gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får ej ske genom fullmakt.

7. Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

8. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst tio procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst fyra veckor före mötets hållande.

Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

9. Stadgeändring

Stadgeändring kan ske efter föreläggande på ordinarie årsmöte. Därtill behövs minimum 3/4 av antalet avgivna röster.

10. Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag godkänts vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet.

Vid beslut om föreningens upplösning, skall beslut samtidigt fattas om överlämnande av föreningens egendom till annan organisation med ändamål så snarlikt föreningens som möjligt. Alternativt kan Partille kommun erbjudas att överta föreningens egendom, samt att driva den vidare i kommunens regi. Överlämnande skall ske med förbehåll att av föreningen insamlat material bör förvaltas på ett sätt som överensstämmer med föreningens ändamål.

* * *

Förening:

Partille Hembygdsförening

Skapad av: Per Arne Skansen (2018-12-12 23:14:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Per Arne Skansen (2021-09-13 00:51:55) Kontakta föreningen