1970-1989

I Oxens tecken – Årsbok I-II (1970)

Oxie har ett egendomligt vapen, två oxar
vända åt var sitt håll. Författaren tolkar
detta som att en oxe tittar framåt i tiden,
och en oxe tittar bakåt.
För att förstå vilken tid och trakt vi lever i
är det viktigt att känna till dess historia.

Pris: 10 kr


Forntid här hemma – Årsbok V-VI (1977)

Årsboken berättar om stenålders-
minnen som finns i de södra
delarna i Oxie härad.
Dessa minnen har vi runt omkring
oss tex ättehögar, stenyxor och dösar.

Pris: 10 kr.


Allmogedräkter i Oxie härad – Årsbok VII (1978)

Dräkterna som beskrivs här har burits
av allmogen 1750-1850. Som grund ligger
bouppteckningsprotokoll och bevarade
dräkter. Den traditionsbundna
allmogedräkten följde sällan
moderiktningarna utan var  i stort sett
densamma från generation till generation.

Pris: 10 kr


Folkmål och folkminnen i Oxie härad – Årsbok VIII (1979)

Folkmålet i Oxie Härad skiljer sig åt
beroende var du befinner dig i häradet.
En del mål tillhör de sydsvenska
dialektområdet, medan en del mål
överenstämmer med det danska språket.
Boken innehåller också många texter på
folkmål som är  uppteckningar över
sägner och folktro.

Pris: 10 kr


Ett år i gammal tid – Årsbok IX (1980)

Fastlagsnöjen var vanliga förr,
det var mycket upptåg och lekar.
Man kunde leka: Slå katten ur
tunnan, Präja i pröjsen,
Ta ringar, Väddeelöb mm.
Fler folkminnen från arbete och
fest finns beskrivna i boken.

Pris: 20 kr


Bonde i brytningstid – Årsbok X (1981)

Under 1800-talet svepte en del
förändringar fram i bygderna.
I boken har man kallat denna tid för
brytningstid. Tröskningen skedde
med plejel i början på 1800-talet,
men i slutet av århundradet fanns
det ångtröskor. Fler förändringar
finns beskrivna i boken.

Pris: 10 kr


Västra Ingelstads kyrka. Murar, monument, människor – Årsbok 1982-83

Författaren Ernst Frostin skriver:
Står man på kyrkbacken, norr om kyrkan,
vid den lilla prästagrinden, frapperas man
av bygdens dubbla ansikte. Åt väster och
söder breder slätten ut sig. Åt öster och
norr böljar backarna. Namnet Ingjald är
av gammalt nordisk ursprung, och redan
1491 skrev man ”i Ingelstade sogn”.

Pris: 40 kr


Västra Ingelstads kyrka. Helgon och syndare – Årsbok 1984-85

Vi sätter oss en kväll i Västra Ingelstads
kyrka. Det är tyst.
Då kan vi höra ett eko från flydda
århundraden. Hit till denna plats har
de kommit för att fira mässa under ett
årtusende, för att bära fram sina barn
till dopet eller följa sina döda på den
sista färden. Läs mer i årsboken om
denna gamla kyrka.

Pris: 20 kr


Bunkeflo Medeltidskyrkan och den nya kyrkan – Årsbok 1988

Bunkeflo gamla kyrka var en stenkyrka
byggd på 1100-talet, och hade fina
kalkstensmålningar.  Kyrkan revs i slutet
av 1800-talet.
Bunkeflo nya kyrka invigdes 1898.
Dopfunden är från 1600-talet,
och räddades från den gamla kyrkan.

Pris: 10 kr


Hitta aktivitet

Inga aktiviteter