2019 Omställning för klimat och biologisk mångfald

Vårt föreningsmöte den 20 november med tema "Omställning för klimat och biologisk mångfald" ingår i vårt arbete med att finna hållbara metoder vid användning, underhåll och långsiktigt bevarande av det kulturarv som vi hanterar. 

Inbjudna deltagare var Kristina Branteryd, Miljöchef SSAB och Douglas Heilborn, VD Oxelösunds hamn, för information och dialog om Klimatstegets utmaningar och möjligheter för Oxelösund.  Kristina och Douglas berättade om dagsaktuella frågor.På deltagarnas frågor om fjärrvärmen kommer att värmas med naturgas(LNG) blev svaret tydligt nej. Det kommer att finnas spillvärme att ta vara i de nya processerna och hur ingår i det utvecklingsarbete som nu pågår. Efter många frågor och svar kom vi in på åtgärder att stödja den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan. 

Åtgärder för att kompensera naturmiljöer har gjorts på Brannäs och i dagarna har Oxelösunds hamn planterat 1 200 plantor på slänten till vägen mot Gamla Oxelösund. I Gamla Oxelösund planterades 1997 8 000 trädplantor på områden

Projekt Grönstråk genomförde 1996 markberedning av områden med sprängsten som lämnats kvar efter bygget av de sju bergrum som finns under Gamla Oxelösund. Våren 1997 startade planteringen av 8 000 plantor av olika träd och buskar. Projektet finansierades genom Agenda 21 vilket innebar att Naturvårdsverket svarade för halva kostnaden 250 000 kronor och att SSAB, Oxelösunds Hamn och Oxelösunds kommun gemensamt svarade för 250 000 kronor. Gamla Oxelösundsgruppen svarade för ansökan och slutredovisning till Naturvårdsverket. 

Brevikskolans elever deltog i planteringen och dokumenterade med en VHS-kamera. Filmen beskriver hur samarbete mellan enskilda personer, föreningar, skolan, företag, kommun och stat ger goda resultat.

Vid kaffeborden fortsatte vi  dialogen om vad vi kan göra för att värna klimatet och den biologiska mångfalden. De förslag och åtgärder som vi kan redovisa blir en katalog med kort- och långsiktiga aktiviteter. De behöver ofta utvecklas och genomföras av enskilda och grupper.

Under hela kvällen hördes inte frasen "det går inte". Vi avslutade mötet och tackade varandra med en applåd. 

Antecknat av Christer Marklund,
Ordförande  Oxelösunds hembygdsförening


Projekt Grönstråk. Bilderna visar resultatet 10 år efter att 8 000 plantor planterades i Gamla Oxelösund.

ImageGamla Oxelösund, korset Lotsvägen – Stegeluddsvägen 1996
Fotograf: Perry Sörensen

ImageGamla Oxelösund, korset Lotsvägen – Stegeluddsvägen 2007
Fotograf: Perry Sörensen


Editerad av: Christer Marklund (2021-05-01 12:32:37)