-Försäljningsblad JÄRNVÄGSBOK

Boken ”Järnvägen i sydostregionen genom åren – Carlskrona-Wexiö Jernväg den

viktigaste komponenten” beskriver järnvägarnas utveckling i de tre länen Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Boken innehåller historia och utveckling om spår, tåg, stationer ochbanvaktsstugor, som är intressant för en bredare läsekrets än bara järnvägsfrälsta.De första dagarna i augusti 1874 var av stor betydelse för Sveriges sydöstra region. KungOscar II och Drottning Sofia besökte alla tre residensstäderna, då kungen vid stora festligheterinvigde Carlskrona-Wexiö Jernväg och Kalmar Jernväg. Tillkomsten av de nya järnvägarna, där stationen i Emmaboda kom att bli något av ett nav, innebar ett betydande uppsving för samfärdseln och då främst för industri samt jord- och skogsbruk i hela regionen.Sträckan Kalmar-Emmaboda ingick i den ursprungliga planeringen av järnvägen vara en del i bolaget. Generösa villkor från staten att bygga en järnväg till Karlskrona och få enjärnvägsförbindelse dit med stor betydelse för marinen fick till följd att järnvägen Kalmar- Emmaboda fick bilda ett eget bolag. Denna del behandlas mer översiktligt i boken. Boken beskriver de runt 40 olika stationerna och hållplatserna och likaså de 34 banvaktsstugorna som en gång fanns ut med linjen Karlskrona-Emmaboda-Växjö. Genom åren har ett antal olika järnvägssträckningar projekterats, vilka redovisas i boken. Boken beskriver även utvecklingen av trafiken genom åren samt järnvägens utveckling fram till idag och upprustningen, som nu genomförts i Projekt Järnväg Sydost. Ett omfattande sökande i olikaarkiv och fältarbete med besök och dokumentation av platserna för stationer, hållplatser och banvaktsstugor ligger till grund för innehållet i boken. Boken gör inte gör anspråk på att vara ett vetenskapligt arbete. Ambitionen har varit att ställasamman en bok med historia, beskrivning av nutid och ett litet ögonkast in i framtiden.

Förhoppningsvis ger boken den järnvägsintresserade och även andra läsare intressantinformation i form av såväl tekniska fakta som en berättelse om järnvägarnas betydelse för Sveriges sydöstra region.

Boken kan beställas via http://www.cwj.nu/ eller på telefon 076-800 1600.

Boken säljs också på Jämjö Skjutsstation.

Pris:

Direktförsäljning 250:-

Hemsänd på posten 300:-

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter