Johan (Johannes) Dillner


Efter studier vid Härnösands trivialskola och gymnasium 1799-1802 skrevs Johannes Dillner in som student 28/9 1802, Medelpad-Jämtlands nation i Uppsala. Promoverad till magister 16/6 1809. Prästvigd 26/6 1809. Svensk adjunkt vid Finska församlingen i Stockholm 9/11 1809 och eo hovpredikant 31/3 1810. Pastoralexamen 16/12 1812 i Uppsala efter att 10/12 ha lagt fram 8 teser på latin. Under det Norska fälttåget 1814 förrättade han pastorstjänsten vid Jämtlands regemente samt blev regementspastor 4/10 1814. Vice pastor i Brunflo från 22/4 1819. Av greve Magnus Brahe, som var patronus, kallad till kyrkoherde i Östra Ryd 15/3 1820 med tillträde i mars 1821. Han erhöll jus indigenatus i ärkestiftet 11/12 1830. Kyrkoherde i Funbo 12/10 1831, tillträdde 1833. Prosts titel 3/10 1835. Dillner fick 1/6 1838 särskilt tillstånd att söka regala pastorat utan att först ha varit uppsatt på förslag. Som skäl till detta angavs dels hans allmänna skicklighet, dels hans arbete för att förbättra kyrkosången genom uppfinnandet av psalmodikon. Kyrkoherde i Östervåla 5/10 1839, tillträdde 1/5 1841. Kontraktsprost i Fjärdhundra norra kontrakt 26/4 1843; avsked från prostbefattningen 6/6 1861. Fil jubeldoktor 1860.
Född i Selångers socken. Prästvigd 1809-06-26 och psalmförfattare som introducerade Psalmodikon, ett ensträngat instrument, som ett alternativ till orgel för församlingar som inte var så välbärgade. 1839-10-05 blev han kyrkoherde i Östervåla, tillträdde 1841-05-01 och det var han till sin död 1862. Kontraktsprost i Fjärdhundra norra kontrakt 1843-04-26 Ligger begravd på Östervåla kyrkogård. Son till kyrkohedern i Selånger, senare prosten i Tuna, Medelpad, teol. dr. Eric Johan Dillner och Catharina Elisabet Salin.
I samband med att han framförde klagomål över ojudet vid ett bröllop, förklarade han att hans uppsåt endast var att "efter förmåga svara till min plikt, lära undervisa, förmana i tid och otid efter Apostelns bud". Han hade vidare svårt att finna sig till rätta i Östervåla. Till Peter Wieselgren skrev han: "Ödet har såsom landsförvist mig hit, såsom till en liten avbild av Sibirien. Här är endast ekonomi, processer ifråga. Jag är i dubbel mening en främling". Han förmådde även Wieselgren att komma till församlingen; i ett brandtal på kyrkbacken läxade denne upp församlingsborna.
1845 rapporterar Dillner om skolväsendet. Sockenstämman hade beslutat aptera sockenstugerummet till skola, men många sockenmän anförde "så många och bittra hinder häremot" - bl a föregående års missväxt - att genomförandet måst uppskjutas. Det fanns en skolkassa, vilken uppgick till 150 riksdaler banco. Lantmäterieleven Wijberg undervisade flitigt såväl de förmögnares som de fattigas barn. För detta uppbar han ett årligt arvode om 15 rikstaler babco samt en tunna säd. Vidare fanns det under somrarna en skola på Aspnäs, som leddes av "en sedlig, bildad och nyttig lärare".


Förening:

Östervåla Hembygdsförening

Ändrad av: Östervåla Hembygdsförening (2016-04-09 11:41:52) Kontakta föreningen
Skapad av: Östervåla Hembygdsförening (2011-05-10 10:16:05) Kontakta föreningen