Föreningens stadgar


Stadgar i Föreningen för Hembygdsvård i Österfärnebo

Reviderade vid årsmötet 20180311

§ 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Föreningen för Hembygdsvård i Österfärnebo. Föreningen är medlem i Gästrike – Hälsinge Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Österfärnebo socken. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf två, ändamål.

§ 2. Ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att  den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:

 • att kunskapen om och känslan för hembygdsföreningens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
 • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
 • att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändring.

 

§ 3. Verksamhet

Hembygdsföreningens verksamhet består av förvaltning och underhåll av byggnader i föreningens ägo samt vård av föremål som inlämnats och är lämpliga till föreningens samlingar. Hembygdsforskning och dokumentation är en annan viktig del. Framställning av skrifter är en del i arbetet att sprida och bevara viktig kunskap om hembygden. Koversta gammelby är en viktig samlingspunkt där ortsbor och utflyttade träffas vid årets olika arrangemang.

Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§ 4. Organisation

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

§ 5. Medlemskap

5.1 Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingarna och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats.

5.2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

§ 6. Avgifter

6.1 Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

§ 7. Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

§ 8. Ordinarie årsmöte

8.1 Årsmöte med föreningen skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

8.2 Kallelse till årsmötet genom meddelande i lokalt annonsmedium, föreningens hemsida på Internet skall ske senast en vecka före mötet.

8.3 Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Ledamöter i föreningens styrelse äger dock ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

8.4  Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:

 • mötesordförande
 • mötessekreterare
 • två protokolljusterare
 • två rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

 • verksamhetsberättelsen
 • bokslut
 • föredragning av revisorernas berättelse
 • fastställande av resultat- och balansräkningarna
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Fastställande av ev. arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av andra ersättningar.

f. Val av:

 • ordinarie styrelseledamöter för de nästkommande två åren
 • ordförande för nästkommande verksamhetsår
 • två revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • en ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 • valberedning om minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande
 • val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte

 

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

h. Fastställande av avgifter till föreningen

i.  Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar.

8.5 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

8.6 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 9. Extra årsmöte

9.1 Extra årsmöte ska hållas när förening ens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

9.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.

9.3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställs medlemmarna i samband med kallelsen.

9.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 10. Hembygdsföreningens styrelse

10.1 Föreningens styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, nämligen ordförande och fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs på föreningens årsmöte.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat år.

10.2 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

10.3 Firmatecknare. Föreningens firma tecknas av två av styrelsen utsedda personer i förening.

10.4 Teckningsrätt. Styrelsen utser två personer, var för sig, att inneha teckningsrätt för bankgiro och föreningens bankonton samt övriga ekonomiska transaktioner som berör föreningen.

10.5 Föreningens styrelse får utse person till adjungerad ledamot. Sådan person har inte rösträtt men kan av efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

§ 11. Räkenskaper och revision

11.1 Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. Verksamhetsåret utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

11.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.

§ 12. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 13. Upplösning

13.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet.

13.2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning. Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

 

Förening:

Föreningen för hembygdsvård i Österfärnebo

Skapad av: Agneta Björk (2019-03-08 14:25:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Agneta Björk (2019-03-08 14:25:36) Kontakta föreningen