N - encyclopedia agaria


Nantes - Villaområde på Svinningehalvön vid Resarö ström, mellan 1933 och 1965 med färjförbindelse till Resarö. Namnet på platsen - uttalas som det stavas – lär ha uppkommit genom att en fiskare döpt platsen efter sin hustru som kom från staden Nantes i Frankrike.

Nathorst, Harry Johan Hjalmar, 1882-1938, bergsingenjör, disponent för Margretelunds Gruv AB 1916-1927.

ImageNeckman, Lennart,  1918–1992. Officer, direktör, politiker (m), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd 1962-1976. Född i Överkalix, Norrbotten. Gymnasiestudier i Luleå, Sjökrigsskolan. Arbetade som inspektor på Smedby gård. Tjänstgjorde vid kustartilleriet i Vaxholm. Övertog sin svärfars, Gustaf Kahnlunds,  brädgård i Åkersberga.

Neptunusskolan. Provisorisk skola på Västra Banvägen, tillhörande Söra rektorsområde. Från mitten av 1950-talet till mitten av 1960-talet tillhörande Hacksta rektorsområde, därefter Söra rektorsområde. Fyra klassrum, lågstadiet.

Nilsson, Klara (Clara) 1867-1931. ”Tant Klara var mejerinna (mejerska) vid Smedby gård. Mejerinnan hade viktiga uppgifter på en större gård; hon skulle ta hand om mjölken, separera grädden från mjölken och kärna smör. Klara Nilsson bodde under större delen av sitt liv i det hus vi idag känner som ”Tant Klaras stuga”. Den låg vid Langen och flyttades 1992 till hembygdsmuseets tomt vid Stenhagsvägen. Tant Klara tillhörde baptistförsamlingen i Össeby-Garn. Söndagsskollärarinna i Österåkers frikyrkoförsamling.

Norberg - Soldatnamn för båtsmännen för torp nr 9, Skeppsdals rote. Torpet är beläget invid Skeppsdal.

Norberg, Bernt  se Apotek.

Nordiskt musikkonservatorium NMK. Internatskola för unga avancerade musiker i f.d. Pensionat Östergården (senare Katarinastiftelsen), Katarinavägen 17, Österskär. Verksamheten grundades 1977 och leddes av pianisten, tonsättaren och dirigenten Inger Wikström. Många konserter hölls i huset och många berömda gästartister medverkade. Denna verksamhet är nu nedlagd. Huset tillhör idag Bostadsrättsföreningen Villa Östergården och tre familjer bor för närvarande i fastigheten.

Normandie - Fastighet vid Prästfjärden i Åkersberg, senare omdöpt till Lövgården. Huset uppfördes 1893 av smeden Jöns Naumburg.

ImageNorrby, Inga, 1911–1990. Politiker (fp), ledamot av Österåkers kommunfullmäktige, skolstyrelsens ordförande, kulturnämnden och centrala byggnadskommittén.

 

 

ImageNorrby, Samuel Johannes, 1906–1955. Student 1927, prästvigd 1935 efter studier i Uppsala. Lärare vid Solbacka läroverk, komminister i Nacka. Kyrkoherde i Österåkers församling 1950-1955, ordförande i ÖHF 1951-1952. Aktiv idrottsman, svensk mästare och rekordhållare i kulstötning. Riksdagsman (fp).

 


ImageNorrby, Sören,  1937-   .  Son till Samuel och Inga Norrby, ämbetsman och politiker (fp), riksdagsman 1967-1968, 1971-1973 och 1990-1991, under 25 år ordförande i kommunfullmäktige i Österåker, ledamot av kommunfullmäktige sedan 1963. Kampanjledare för ”Håll skärgården ren” och ”Håll Sverige rent”. Vice ordförande i ÖHF till 2010. Hedersordförande i hembygdsföreningen.

Norrleden - Rederiföretag, bildat 1922 med Carl Gustav Jansson som verkställande direktör. Bolaget drev med två ångfartyg, Norrleden I och II, reguljär passagerar- och godstrafik i Roslagen. Bolaget gick i likvidation år 1924 och fartygen inköptes av Waxholmsbolaget och sattes i trafik under namnen Nordan och Sunnan.

Norrö - halvö och kommundel inom Österåkers kommun med 242 invånare år 2005.

Norrö by - Nämns i skrift 1402. Byn hade då en Uppgård och en Nedergård.

ImageNorrö gästgiveri och tingshus - Redan på 1600-talet bedrevs gästgiveriverksamhet i Norrö och en del av huset är sannolikt från den tiden. I huset hölls sommar- och höstting mellan 1747 (1724?)  och 1834. Huset är beläget på Norrö bymark och tillhör Nedergården. Den första kända gästgivaren på Norrö är Eric Mårtensson i början av 1700-talet. Därefter drevs verksamheten i tur och ordning av Gustaf Gustafsson, Jan Gustafsson Lindrot och Jan Mattsson. De sista gästgivarna på Norrö var Jan Jansson och hans hustru Catharina Gustafsdotter. Efter motsättningar mellan gästgivaren i Norrö och socknen om reparationen av Norrö tingshus revs 1834 halva tingshuset och återuppfördes som Lyktan på dagens plats i Lilla Säby. På den kvarlämnade grunden uppfördes en ny byggnad och huset blev från denna tidpunkt en jordbruksfastighet. År 1985 tecknade ÖHF ett arrendeavtal med NCC och inledde renoveringsarbeten som beräknas ha kostat cirka 600 000 kronor. Österåkers kommun köpte 2009 Tingshuset av NCC. I Tingshuset inryms idag hembygdsföreningens skolmuseum samt verksamhet inom Österåkers Slöjdgille.

Nyboda ligger vid kusten norr om Nykvarn och är idag en gård om 15-20 tunnland. Nyboda omnämns 1636 som ett frälsetorp. Nuvarande byggnader är från 1800-talets mitt. Huvudbyggnaden uppfördes åt ecklesiastikminister Gustaf Fredrik Gilljam. Testamenterades till Svenska Kyrkans missionsstyrelse. Strax före andra världskriget köptes gården av skådespelaren Ivar Kåge.

ImageNykvarn, tätort mellan Bammarboda och Nyboda, har  länge haft en mjölkvarn. Kvarnen var i bruk åtminstone in på 1940-talet och tillhörde då den industri som drevs på platsen. Där fanns t.ex. en såg och ett snickeri, som dels drevs av vattenkraft med turbin och dels med ångmaskin. Vid Nykvarns ångbåtsbrygga lade Waxholmsbåtarna till och med båten tillbaka till Stockholm skickades bl. a. strömming. Man fraktade spannmål som lossades vid bryggan och gick på trallor upp till kvarnen.
På en karta av 1799 finns kvarnen utsatt. År 1909 färdigställdes en ny kvarn, som senare kompletterades med en ramsåg och en snickerifabrik. Industrin sysselsatte ett tjugotal personer. Nykvarn har idag en modern marina med cirka 120 sommar- och vinterplatser för fritidsbåtar.

ImageNylander, Bernhard, 1878-1914. Född i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Folkskollärare i Kyrkskolan, klockare och organist. Ordförande i pensionsnämnden, vice ordförande, kassör och sekreterare i barnavårdsnämnden, ledamot av kommunalfullmäktige samt sekreterare i skolstyrelsen.

 

Nyström, Carl Waldemar -  se Nyströms affär.

ImageNyströms affär - Affärsverksamhet i Österskär. ”Österskär fick sin första affär 1918. Den hette Nyströms Speceri- & Diversehandel. Det var Carl Nyström och hans hustru Signe som år 1915 köpte en tomt nära Österskärs station och där byggde ett hus. Fastigheten fick namnet Kairo. Carl öppnade bageri. Firman utvecklades till en riktig lanthandel där allt fanns att köpa. Carl och Signe hade tre barn som arbetade i föräldrarnas affär. För att nå fler kunder rodde Carl Nyström i båt över till Margretelund och Svinninge. 1925 skaffade han sig en T-Ford för utkörning. Bilen fungerade också som taxi. Under krigsåren låg krigsfartyg förtöjda i Trälhavet och Carl levererade bröd till fartygen”.  År 1959 upphörde affären och byggnaden stod oanvänd ett antal år. Idag heter affären Österskärs Handel och drivs sedan 2004 av Roger Björklund.

Nytorp - Torp under Prästgården, beläget cirka 1,5 kilometer nordost om Österåkers kyrka. Det är känt som torp från mitten av 1700-talet. Siste torparen var Johan Vilhelm Bergvall 1932-35. Alla byggnader utom en källarbod inbyggd i en fornlämning är nu rivna och ersatta av en modern villa.

ImageNäs - Näs gård ligger cirka två kilometer sydväst om Åkersberga centrum. Platsen var bebyggd redan på 800-talet. På 1500-talet fanns här en by med fem gårdar. På 1700-talet erhöll Jonas Ahlbom tre hemman i Näs som gåva och i mitten av detta århundrade bebyggdes platsen med en herrgård, Näs gård. År 1756 genomfördes storskifte i byn, som då bestod av Nedergården, Skattefrälsegården, Mellangården och Wästergården, totalt tjugosex byggnader. Ahlbom var dominerande ägare fram till 1825, då Claes Gyllenadler övertog ägorätten. Från 1887 ägdes Näs av Tomas Bennet och senare av Jan Gustaf Andersson och hans son Johan Conrad, som antog namnet Wirén.
År 1818 beskrivs Näs i ’Geografiskt Lexikon  öfver Skandinavien’: ”Näs, en sätesgård uti Österåkers Sokn i Upland … äger mellan 20 och 30 tunnors utsäde, ymnigt höbol, obetydlig skog, gammal och bristfällig mangårdsbyggnad af trä med en trädgård …”
Mangårdsbyggnaden byggdes om på 1910-talet. 1941-1942 köpte Landsorganisationen (LO) Näs och lät riva den gamla mangårdsbyggnaden. På del av området byggdes Runöskolan, som invigdes 1953. Näs gård har två ekonomibyggnader av imponerande storlek. Gården arrenderas år 2012 av Ingemar Olsson.

ImageNässkatten -  År 1704 hittade inspektorn på Tuna, Lars Roberg, på Näs gårds ägor en silverskatt av ansenliga mått. I marken dolde sig ett söndervittrat kopparkärl med närmare 3000 silvermynt. Skatten vägde 4,3 kg. Den är därmed en av de största silverskatter, som återfunnits i vårt land. Den bestod av orientaliska, tyska, engelska och skandinaviska silvermynt. Man anser idag att Nässkatten efter återfinnandet dels plundrats på åtskilliga mynt, dels blandats med andra fynd. Av den ursprungliga skatten finns enbart cirka 40 % registrerade. Tidigare ansåg man att skatten lagts i sin gömma omkring år 1025 men senare forskning ändrar detta årtal till 1004. Detta var oroliga tider i sveariket med strider mellan svearna och danska kungar.

Nässlingen, ö strax norr om Edö,  59º29’N - 18º40’E. Areal: 0,40 km², befolkning: 6. Var fram till 1945 ett skärgårdsjordbruk. Gården såldes då och gjordes om till en kursgård, som ägdes och drevs av Byggnadsarbetarförbundet.

Näsudden - Ett mer adekvat namn på det som idag kallas Runöhalvön. Den yttersta delen kallas Gästholmen. ’Gäst’ var beteckningen på en utländsk krigare i kungens hird, möjligen också estlänning. Området innanför Gästholmen kallas Kristenholmen. Mellan Österskär och Näsudden, som förr var öar, ligger sundet Gulddraget.

Näsvik - Båtsmanstorp nr 102, beläget vid Täljövikens innersta del. På en karta från 1756 finns på platsen markerat en ”båtsmanstäppa”, men redan 1721 finns båtsmannen Botvid Furman registrerad som boende på platsen. Torpet upphörde som båtsmanstorp i slutet av 1700-talet då båtsmannen flyttade till det nyuppförda Näsö båtsmanstorp.

Näsö - Båtsmanstorp nr 102, Näs rote, från slutet av 1700-talet då båtsmannen förflyttades hit från Näsviks båtsmanstorp. Torpet är beläget alldeles intill Johannelunds gård.

ImageNöden - Torp vid Furusundsleden mellan Skeppsdal och Marsättra. Hur namnet uppkommit är oklart.

 

 

 

 

 

 

 


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2019-01-22 15:49:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-25 10:11:44) Kontakta föreningen