Encyclopedia agaria - bruksanvisning


Bruksanvisning version 2012-09-01 (se nedan om webbversionen)

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (ÖHF) har alltsedan grundandet 1947 haft som målsättning ”att väcka och bevara intresset för hembygdens skönhetsvärden, att skydda dess natur och kultur samt att verka för att bygdens minnesmärken och övriga kulturvärden aktas och bevaras.

I detta arbete har föreningens medlemmar genom åren samlat in information, som funnits lagrad hos kommunens invånare för att med hjälp av dessa uppgifter steg för steg öka kunskapen om vår kommun. Mycket av kunskapen har presenterats i muntlig form och är inte tidigare skriftligt dokumenterad. En av tankarna med encyclopedin är att sammanställa informationen och föra ner den i skriftlig form, på så sätt bevarad och lättare spridd bland alla intresserade.

Källorna har varit många och av olika art och trovärdighet. Vissa påståenden grundar sig på vad en enskild person berättat. Detta förhållande har gjort det svårt - ibland omöjligt - att kontrollera uppgifternas trovärdighet. Jag är medveten om att faktafel kan ha smugit sig in i texten och jag tar på mig ansvaret för dessa. Min förhoppning är att med hjälp av dig som läsare så småningom rätta till alla felaktigheter och tveksamma formuleringar. Men då behöver jag din hjälp! Hör gärna av dig med kritiska synpunkter och nya infallsvinklar – tillsammans skall vi kanske någon gång i framtiden få se en uppslagsbok om vår kommun som fyller våra gemensamma krav på exakthet och läsvärde.

Den språkliga dräkten i detta kompendium är inte enhetlig. Rena fakta- och sifferuppgifter är en sak. ”Brödtexten” är däremot en blandning av faktatext och de enskilda sagesmännens personliga upplevelser och känslor, något som kan berika texten men också gör den svårare att kontrollera. Ett problem med den muntliga traditionen är att sakfel som upprepas tillräckligt ofta gärna förvandlas till sanning.

Det geografiska området är begränsat av kommunens gränser år 2010. Av de olika kommundelarna har Roslags-Kulla, Ljusterö, Ingmarsö och Husarö med avsikt behandlats översiktligt, eftersom dessa kommundelar har egna hembygdsföreningar.

Hur har jag valt de personer som porträtteras i verket?
• Den första kategorin är historiska personligheter, som har gjort sig kända i vårt lands historia och på något mera påtagligt sätt påverkat vår kommuns utveckling.
• Några rikskända, mer bekanta kulturpersonligheter som bott eller vistats i Österåker har också beretts utrymme.
• De lokala politiker som beskrivs är enbart de som varit och/eller är kommunalråd (motsvarande).
• De kyrkliga företrädarna begränsas till kyrkoherdar och högre.
• Hembygdsföreningens medlemmar begränsas på samma sätt till de som är eller har varit ordförande, hedersordförande och/eller hedersmedlemmar eller på annat sätt gjort verkligt betydelsefulla insatser i föreningens liv.
• ”Vanliga” människor förekommer också. De är då främst sådana som bebott större eller mer kända fastigheter i kommunen eller ofta förekommit i de källor jag utnyttjat.

Jag är väl medveten att personvalet kan diskuteras – det är gjort av mig personligen – och jag är mycket tacksam för förslag till strykningar och tillägg! Detta är definitivt inte någon akademisk avhandling och bör därför inte bedömas som en sådan. Framställningen är, som tidigare sagts, ett försök att lägga första stenen i ett bygge som slutligen kan bli en populariserad uppslagsbok om Österåkers kommun.

Förkortningen ”Raä”, som förekommer på flera ställen i skriften, hänvisar till Riksantikvarieämbetets katalog över de fornfynd som påträffas i vårt land.

Vissa ord är länkade till  ytterligare uppgifter.

Rättelser, kompletteringar och alla övriga synpunkter mottages tacksamt av ÖHF.

Gunnar Winberg

Om webbversionen

Gunnar Winberg har gett föreningen frihet och tillstånd att vidarearbeta med encyklopedin. Den friheten har redan använts i någon mån och kommer att användas vidare för att bevara aktualiteten. 

Du kan lätt bidra till det. Låt oss gärna veta, vad som är fel, vad som fattas eller vad du tycker i övrigt!

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2019-01-17 20:31:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-02-20 04:47:26) Kontakta föreningen