K - encyclopedia agaria


ImageKahnlund, Gustaf, 1879–1969.  Född i Småland, handelsskola i Kalmar, lantbruksstudier i Danmark. Kom till Österåker som inspektor på Smedby. Övertog 1923 Åkersberga Kvarn, såg och snickerifabrik.

 

Kajsåker, Gustafsberg, villa på Sockenvägen mellan Vattenverksvägen och Langen. Huset uppfördes på 1860-talet av den pensionerade folkskolläraren Erik Johansson. I huset bildades den 26 oktober 1910 Åkersberga Arbetarekommun.

ImageKajutan -Köpcentrum i Åkersberga, en tillbyggnad till Skutan, byggt 1993.

 

 

 

 

Kalvholmen, ö belägen öster om Siarö. De två gårdarna på Kalvholmen lydde under Siarö, arrenderades ut omkring 1880 och friköptes femtio år senare, ungefär samtidigt som de sista helårsboende lämnade ön. Under senare år har det ibland bott folk på ön stora delar av året, men ingen tycks ha varit riktigt årsbofast.

Kammarkollegiet, stormaktstidens motsvarighet till våra dagars finansdepartement.

Kanalbyn - Bostadsområde från 1990-talet. Från början bostadsrättsförening som emellertid gick i konkurs, varefter Armada köpte husen och senare sålde dem vidare.

Kaplansgården - Belägen i Sjökarby vid vägen mellan Åkerstorp och Skånsta, cirka två kilometer ostsydost om Österåkers kyrka. Gården har under lång tid, åtminstone från 1700-talet, varit kronogård och anslagen till komministrarna. Huset är numera rivet.

Karsvreta träsk med unikt djur- och växtliv ligger vid Svinninge. Området är klassat som ett ekologiskt särskilt känsligt område.

Katarinastiftelsen - ”En mötesplats för angelägna livsfrågor” grundad 1959 av fil. dr. och teol. kand. Margit Sahlin i Östergården, Österskär. Stiftelsen inbjöd människor med skilda åsikter till samtal. I källarvåningen (f.d. ”bakfickan”) lät man bygga ett litet kapell. Margit Sahlin blev senare en av vårt lands första kvinnliga präster. Katarinastiftelsen flyttade senare in till Stockholm och Östergården såldes till en byggfirma. Av firmans planer att bygga tio villor på tomten blev dock intet.

Katrineberg, villa i Åkerstorp vid Prästfjärden.

Kihlström, Carl Fredrik, 1820- Förefaller ha varit den förste läraren i socknen, antogs 1846 som ’ambulerande lärare’. Tjänstgjorde endast ett läsår på Östra skolan.

ImageKjellmans affär - Charkuteriaffär, senare utvidgad till livsmedelsbutik och bageri grundad i Österskär på 1920-talet. Från 1925 ägdes affären av John och Albin Kjellman. År 1950 övertogs Kjellmans affär av Österåkers konsumtionsförening. 1963 stängde emellertid Konsum butiken. Centrum-Konditoriet i Åkersberga övertog lokalerna. Byggnaden är nu riven och på platsen är uppfört ett seniorboende.

 

ImageKlappbryggan, bostadsområde med hyreshus uppförda i början av 2000-talet i kvarteret Skonaren vid Åkers kanal omedelbart söder om järnvägsbron.

 

 

 

”Klarina”  roslagsskuta, ägd av Gustaf Johansson till och med 1887.

Klintsundet, sund mellan Västra och Östra Lagnö. Bron går över Stora Sundholmen; Lilla Sundholmen, sydväst om bron, var länge en separat och helårsbebodd ö men har nu en spång över till Västra Lagnö.

ImageKlockargården, gård belägen vid östra kyrkogårdsgrinden. Skänktes år 1959 av Linnea Ferngren till ÖHF. Eftersom huset låg på kyrkans mark kunde kyrkorådet utan vetorätt besluta att huset skulle rivas, vilket också skedde.

 

 

 

Klockarhagen, (Raä 433) gravfält  i anslutning till klockstapeln, kommunens näst största gravfält med cirka 110 gravar från järnåldern. På detta gravfält, som användes under hela järnåldern med tyngdpunkt under den senare delen, ligger också en storhög med en diameter av cirka tjugo meter. I gravfältets nordvästra del finns en tydlig terrass, där det sannolikt stått ett hus. Intill gravfältet finns boplatslämningar och omfattande avfallslager från en järnåldersboplats. Denna boplats/gård blev senare Österåkers prästgård.

ImageKlockstapeln uppfördes 1760 sedan man tvingats riva kyrkans torn. Runt klockstapeln ligger ett gravfält, daterat till 775–965 e.Kr.

 

 

 

 

 

 

 

Klyvarskuta, Längd 17–18 meter, bredd cirka sex meter, djupgående cirka två meter. Förde gaffelsegel och två försegel, totalt cirka 250 m² segelyta. I Österåker fanns klyvarskutan ”Blenda af Nolvik” på Ljusterö, byggd 1900 samt ”Alma”.

Knaborg - Söder om inloppet till den nu torrlagda havsviken väster om Skeppsdal ligger den svårtillgängliga fornborgen Knaborg. Den byggdes högst upp på berget med branta stup runt om. I sydväst, där sluttningen är flackare, har järnåldersfolket byggt upp en 95 meter lång stenvall. Inne i borgen finns flera mindre stenvallar. Knaborg kan ha fungerat som Taborgs yttersta bevakningspost.

Knorrings  - se Bagerier.

Kolsvedens skola  se Dyviks skola.

ImageKommunalhuset - Österåker har genom åren haft ett antal kommunalhus. Det första (?) låg vid kanalen i nuvande Åkersberga-Tvättens hus. 1955 invigdes det nya kommunalhuset vid torget, ritat av Nils-Henrik Winblad. År 2008 invigdes Alceahuset (f.d. Åkersberga sjukhus) till nytt kommunhus.

 

 

Kommunfullmäktige är vår kommuns högsta beslutande organ, kommunens ’riksdag’. Fullmäktige har 51 ledamöter och 30 ersättare. Sammanträdena är offentliga. Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år.

Kommunstyrelsen är kommunens ’regering’ och ansvarar för kommunens urveckling och ekonomiska ställning. 

ImageKommunvapen - Österåkers kommunvapen fastställdes av kommunfullmäktige 1957 och visar en roslagsskuta. Förebilden är ”Alcea”. ÖHF väckte förslaget, som efter bearbetning av arkitekten N.H. Winblad antogs av kommunfullmäktige. I heraldiska termer beskrivs kommunvapnet: ”I blått fält en roslagsskuta av silver med svart brädgång samt vedlast av guld.”

 

Kompassen - I linje med alla övriga matitima namn på byggnader i Åkersberga har den nya affärs- och centrumbyggnaden döpts till Kompassen. Planen för omvandlingen av hela centrumet, som ägs och förvaltas av det finska bolaget Citycon, antogs i januari 2009. Nybygget invigdes i oktober 2010. Den estetiska delen av ombyggnaden har redan väckt starka reaktioner; fasadens färgsättning har fått många åkersbergabor att reagera kraftigt. I Åkersbergas ombyggda centrum samsas nu mer än 70 butiker i ljusa, moderna lokaler. Samtidigt har ett nytt parkeringshus tagits i bruk, varvid antalet parkeringsplatser avsevärt ökats. Åkersberga bibliotek har också fått nya, ljusa, rymliga lokaler. Det omfattar nu förutom ett stort biblioteksrum också utställningsytor, datasal, ett antal mindre studierum, sammanträdesrum och ett programrum med en liten scen. Det nya biblioteket ligger i denna nya byggnad mer centralt än det gamla gjorde, vilket sannolikt kommer att medföra att antalet besökande ökar från nulägets cirka 125 000 per år. 

ImageKomvux,  skolform som erbjuder möjligheter för den som efter avslutad obligatorisk skolgång vill förbättra sina skolkunskaper och därmed skapa bättre förutsättningar för en yrkeskarriär. Skolan är belägen i moderna lokaler i Stenhagen, på en tomt där kommunens första fasta skola, Västra skolan, en gång var belägen.

 

 

Konjaksberg  - Fastighet nära Åkersbro vid Prästfjärden, uppförd av målare Sven Pierre.

Konsumtionsföreningen - År 1869 startade den första konsumtionsföreningen i socknen, ”Österåkers hushållsbesparingsförening”. Initiativtagare var prosten Samuel Pontén med friherre Oscar Åkerhielm på Smedby som kassör och läraren Eric Ferngren som sekreterare. Man övertog och drev då Stenhagens handel fram till mitten av 1880-talet. Denna förening upphörde på grund av ekonomiska problem 1885. Trots flera försök att återuppliva en  konsumtionsförening dröjde det fram till 1950 innan man lyckades; den Kjellmanska affären i Österskär inköptes och drevs konsumentägd fram till december 1952 då ytterligare en sådan affär öppnades i Åkersberga centrum.
I november 1962 invigdes Domusvaruhuset, som efter en tid hade konkurrerat ut affären i Österskär. Efter en brand i februari 1966 byggdes ett nytt Domusvaruhus – en ny guldålder inleddes. Detta nya varuhus hade omkring 200 anställda och fanns kvar under olika namn fram till år 2000.

Korallens Friskola är en Reggio Emilia-inspirerad F-5 skola, belägen på Bergavägen 18 i Åkersberga. Man strävar efter att ha små klasser med välutbildad och entusiastisk personal. Skolans målsättning ”är att bedriva en skola med hög kvalitet där, barn, föräldrar och personal känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med en livslång lust att lära.”
Skolan är inrymd i lokaler som år 2005 uppfördes för Havsörnens förskola.  Då denna försattes i konkurs på våren två år senare köpte lärarna och administratören Solveig Karlsson lokalerna av konkursförvaltaren.  I juli samma år var köpet  klart.  Skolan hade då cirka 30 elever och har idag cirka 120 elever. Skolan byggdes ut i augusti 2009 för att kunna ta emot fler elever och kommer som mest att ha cirka 130 elever.

Korvkriget - Ett uppbåd av bönder, ledda av två uppsalaprofessorer, skrämde år 1598 iväg en finländsk trupp som landstigit vid Östanå. Namnet ’korvkriget’ har uppkommit genom att finländarnas proviant – till största delen korv – kvarlämnades vid flykten.

Kottlö, del av Åkersberga belägen vid Smedbyåns utlopp i Åkers kanal.

ImageKraft, Britt-Marie Jansson, ordförande i ÖHF 1985-1986.

 

 

Kristenholmen, mellersta delen av Näsudden. Namnets ursprung oklart. Möjligen syftar det på en hamn för kristna sjöfarande till det hedniska Svealand. En annan tänkbar är förklaringen Christiernholmen efter den danske kungen Christian. Daniel Tilas skriver i ”Öster-Åkers Sokns Minne” år 1751 följande: ”Det landet som ligger mitt emot Tuna, eller mitt emellan Tunafjärden och Näsviken, har tidigare varit en fullkomlig ö eller holme, men är nu bara en halvö och kallas Kristenholmen och är tidigare beskriven som märkvärdig för sina höga kuster. Här skall en drabbning ha skett mellan de svenske och Kristians folk som här blivit begravda och holmen fått namnet Christernsholmen, vilket med tiden blivit sammandraget till Kristenholmen.”

Kuckubacken, Raä 132, är ett typiskt gravfält från yngre järnåldern i anslutning till Smedby gård. Fältet består av cirka nittio gravar och är därmed ett av de största i Österåker. Där finns bl.a. arton högar, sextiosex runda och sex rektangulära stensättningar. Den största högen är femton meter i diameter och tre meter hög. Blå leden korsar gravfältet. Kullabyn, by med hyreshus och fristående villor belägen i Roslags-Kulla. Hyreshusen blev inflyttningsklara 1986 och gjorde det möjligt för de äldre i samhället att bo kvar i bygden.

Kullbaracken, gruvbostad, byggd 1896 som bostad för arbetare vid  Härsbacka gruva, främst de invandrade dalkullorna. Byggnaden var 8x4,5 meter och rymde som mest tolv boende. Den låg norr om nuvarande Margretelundsvägen nära Ättaröåns utflöde i ”Katthavet”. Under vintern 1923-24 flyttades kullbaracken ned till Idsättraviken där den inreddes till gruvkontor.

ImageKulle, Jarl, 1927-1997. Född i Truedstorp, Skåne. Skådespelare, utbildad vid Dramatens elevskola 1949, därefter engagerad vid Dramaten. Gjorde flera stora roller före det publika genombrottet i ”My fair lady” på Oscarsteatern. Flitigt engagerad filmskådepelare, bl.a. i filmer som ”Sommarnattens leende” och ”Fanny och Alexander”. Anses som en av de främsta skådespelarna i sin generation. Bodde i dragontorpet Tunanäs och slutligen i Gregersboda, där han avled i oktober 1997. Begravd på Roslags-Kulla kyrkogård.

Kullenäs, namn på dragontorp nr 7 Tuna rusthåll, under den tid torpet ägdes av skådespelaren Jarl Kulle. Torpets officiella namn är Tunanäs.

ImageKungliga Svenska Segelsällskapet KSSS - Österskär var under första halvan av 1900-talet något av ett seglarcentrum i Stockholmsregionen. Kungliga Svenska Segelsällskapet uppförde 1919 ett originellt klubbhus vid Österskärs varv. KSSS fanns kvar på Österskär till 1943.

 

 

Kungsängen se Idrottsplatser.

Kungsängsgrind - Torp beläget vid Österskärsvägens start. Här bodde grindvakten som kontrollerade infarten till Tuna. Från 1690 till 1820 bodde här också dragoner med namnet Tunberg, ryttare nr 5 vid Roslags kompani av Livregementet till häst.

Kung Valdemars segelled, är en på 1200-talet nedtecknad beskrivning över den säkraste vägen att med båt färdas genom Östersjön till Estland. Beskrivningen består av en uppräkning av de latinska namnen på platser, lämpliga som hamn- eller lotsplatser, utmed ostkusten. På denna beskrivning nämns för Österåkers del platserna ”wiraesund”, ”enlang”, ”husarn” och ”saersör”, vilka man tolkat som sundet vid Wira, Östra Lagnö, Husarö och Särsö. Den medeltida seglingsbeskrivningen upptar dels en inre led som gick mellan Österåkers fastland och Ljusteröarna, dels en yttre led som senare i historisk tid kallas Husaröleden.

Kurck, Brita, 1625-1671. Namnet stavas även Kurk. Ägare till Margretelund och Smedby. Dotter till presidenten i Åbo hovrätt, friherre Jöns Knutsson. Hon var en handlingskraftig kvinna med stort inflytande. Hon blev efter några års äktenskap med Gabriel Gabrielsson Oxenstierna änka år 1647. Hon fullföljde byggandet av Margretelunds slott, som stod klart 1658. Hon var också drivande när 
det gällde ombyggnaden 1647-1650 av Österåkers kyrka som då fick sitt nuvarande utseende. Begravd i Oxenstiernska gravkammaren i Österåkers kyrka.

Kvallen - se Quallen

Kvarnar - Enligt Tilas ”Öster-Åkers Sokns Minne” fanns år 1751, förutom vattenkvarnar två kvarnar: ”Stafsholmen Wäderqvarn” och ”Dyviks qvarn”.

Kvarnberget, utsiktsberg på Österskär, alldeles intill Österskärsskolan. På en av topparna finns två kvarnhjul bevarade efter den kvarn som en gång stod här och som tillhörde Tuna gård.  

Kvarnbäcken - se Idsättra.

Kvarts, mineral som tillsattes som slaggbildande ämne vid järnframställning och användes vid framställning av kiselmetaller, som isoleringsmaterial och vid framställning av s.k. kvartsglas. Kvarts har brutits vid gruvorna i Härsbacka, Lervik och Idsättra.

Kvisslingby - Båtsmanstorp för båtsmännen med soldatnamnet Åker i roten nr 100. Troligen är detta torp socknens äldsta båtsmanstorp. Torpet, en reveterad enkelstuga, var länge i ofördärvat skick, men Riksbyggens utbyggnad av bostadsområdet har totalt förvanskat den ursprungliga torpmiljön.

Kvisslingby gård ligger på sin ursprungliga plats vid den gamla häradsvägen, cirka två kilometer öster om Österåkers kyrka. Omnämns första gången 1530. På Kvisslingby bodde enligt en obekräftad uppgift bröderna Harling på 1930-talet.

Kylegubben -  se  Åkerström, Carl August.

Kyrkfjärden, parti av Stora Värtan i den inre delen av Stockholms skärgård. Fjärden ligger delvis inom Österåkers kommun. Vid dess västra strand ligger Rydboholms slott.

ImageKyrkogårdsön, liten ö väster om Siarö med det kända Siaröfortet, museum och vandrarhem. Ön har fått sitt namn av en kolerakyrkogård på ön;  fartyg med koleraoffer tilläts inte gå längre in mot Stockholm utan var tvungna att stanna vid ön och begrava sina offer där. Sedan början av 1900-talet domineras ön helt av Siaröfortet, en kustartilleribefästning som numera är ett underjordiskt försvarsmuseum. Logementsbyggnaden ovan jord har blivit vandrarhem med servering. Bygget av fortet påbörjades 1916 och på sommaren 1926 bemannades det för första gången. Här förlades tio officerare, sex underofficerare, 250 meniga och en läkare. Vid tiden för andra världskriget användes fortet enbart i begränsad omfattning. Kyrkogårdsön hade helårsboende i form av en militär tillsynsman från 1928 till 1948. Idag har militären lämnat ön; 1951 togs kanonerna bort och något senare stängdes minstationen. Fortet är idag en sommartid välbesökt turistattraktion med ett vandrarhem i Svenska Turistföreningens regi.

Kyrkoherdar i Österåkers församling har sedan början av 1800-talet varit:
Ruus, Nils                   1811-1826
Malmgren, Imanuel Martin Luther 1829-1857
Samuel Pontén                 1859-1905
Oscar Bensow                 1907–1936
Gunnar Sjöfors               1937-1950
Samuel Norrby                 1950–1955
Carl-Erik Wenngren           1956–1981
Christina Odenberg           1982-1997
Karl-Göran Linzander        1997–2007
Jan Bonander                      2007-2013
Jan Novosel                    2014-2017
Ida Hallström Åsman                2018-2018

Kyrkskolan  - se  Västra skolan.

Kyrkskolan, Ljusterö, ligger söder om gamla landsvägen i Mellansjö by, byggdes på 1860-talet, men har genom flera ombyggnader på 1900-talet förlorat sin ursprungliga karaktär.


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö  

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-01-17 18:53:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-25 09:07:21) Kontakta föreningen