Historia de första 40 åren


ÖHF:s utveckling under 40 år

1947  Föreningen bildas.
1948  Arbetet med att tlllskapa ett kommunvapen påbörjas.
1949  Tas initiativet till en sockendräkt. Öppnar ÖHF ett eget postgiro (9814-5) som alltjämt gäller. Anmäler föreningen behovet av en sockenbeskrivning.
1950  Runö väderkvarn nämns som ett lämpligt objekt att rädda från förfall. Naemi Wik utses till hedersordförande.
1951  Nämns för första gången (sekr. Ragnar Pilström) "den gigantiska uppgiften att planera och bygga en hembygdsgård med utrymmen nog för ett kommande hembygdsmuseum”.
1952  Från årsmötesprotokollet noterar vi att ÖHF för första gången agerar mot en planerad förbifartsled genom Ekbacken och de vackra Röllingbybackarna.
1953  Mottar föreningen en upphittad ekstock.
1954  Österåkersdräkten är färdig (se inledningen) och bärs för första gången på årsmötet av Naemi Wik.
1955  ÖHF överlämnar som gåva till Österåkers kommun, fana med sockenvapnet som blev färdigt detta år. Till gåvan fogades även en svensk fana.
1956  Kontakt tas för eventuellt inköp av en stuga vid Kottlö.
1957  Kottlöstugan "T0RPET" (ett båtsmanstorp) inköps.
1958  Påbörjas uppförandet av ”Torpet” i Ekbacken. ÖHF till aktion för att rädda Runö väderkvarn.
1959  Harling donerar stort fotoarkiv. Linnea Ferngren donerar Klockargården till ÖHF.
1960  Lilly Gustavsson, Lillsättra, donerar en piporgel till föreningen. Dåvarande ordf. placerar den t.v. på en vind i Bergaskolan där den förhoppningsvis finns kvar.
1961  Initiativ tas av ÖHF till fasadbelysning på kyrkan.
1962  Får hembygdsföreningen mottaga flera gåvor, som utgör början till en museisamling.
1963  Invigs TORPET den 15 september. Museisamlingar ordnas på vinden som ett provisorium.
1964  Får ÖHF gåvobrev på Runö väderkvarn av John Mattsson. Medlemsantalet det året var 175 personer men endast 67 hade betalat sin avgift 3 kr (!!).
1965  Utses Elis Fröstad till hedersordförande.
1966  Inköper Carl Mossberg för vårt museum en silverbasharpa från 1700-talet som Biarne Stenhaugen 1985 gör spelbar.
1967  Medlemsantalet - som året innan var hyggligt - på väg att sjunka.
1968  Förses TORPET med elvärme. Medlemsantalet sjunker.
1969  Sätter medlemmar nytt tak på Runö väderkvarn. Bildas en särskild arbetsgrupp för trädvården i hembygdsparken ”Ekbackengruppen”.
1970  Medlemsantalet nere i nivå med 1964. Något i PR-väg måste göras! En Redaktionskommitté tillsätts.
1971  Utkommer ÖHF:s första skrift (förf. Evert Lööf) som gratisexemplar till samtliga hushåll i Österåker. Resultat: vid årets slut mer än fördubblas medlemsantalet.
1972   Får ÖHF ett eget medlemsmärke. Uppvaktar vi kammarkollegiet i namnfrågan inför sammanläggningen mellan Vaxholm/Österåker. Vårt förslag självklart Österåker.
1973  Får Bullerholmen dricksvatten efter brunnsborrning till 100 m djup. Professor Nordström, skogshögskolan, avger positivt yttrande om ekbeståndet i hembygdsparken.
1974  Åkers skeppslags äldsta sigill funnet vid arkivforskning. Alfred Westerberg gör intressanta fornfynd i Klockstapelsbacken. Arrangerar vi midsommarfest i Ekbacken i egen regi för första gången.
1975  Arrangerar vi Valborgsmässofest i Ekbacken för första gången. Ekbacken börjar alltmer framstå som en central punkt för festivaler.
1976  ÖHF:s förslag i namntävlingen om nya Röllingbyskolan antas. Alfred Westerberg gör nya märkliga fornfynd. Forskarintresset i hembygdsföreningen ökar markant.
1977  Hembygdsskrift Nr 3 (förf. Evert Lööf) utkommer. Fotokommittén bildas. Gamla ruddammen i Säby registrerad som fornlämning.
1978  Får ÖHF gåvobrev på Stenhagens handel, en särskild byggnadsfond tillskapas på initiativ av Evert Lööf. Byggnadskommittén bildas. Dansbana i Ekbacken byggs.
1979  Museikommittén bildas. I sept detta år bildas inom länsförbundet AG LÅNGHUNDRALEDEN där ÖHF får med tre projektledare. Evert Lööf tar initiativ till MINNESTALLRIKAR och flera DOMUS-lotterier.
1980  Stenhagens handel rustas. Årsmötet detta år antar omarbetade stadgar. Evert Lööf utses till hedersordförande. Får ÖHF eget kansli. Konstnär John Ehlton donerar till ÖHF tavlan BÅTSTORPSHAGEN (efter idé av Evert Lööf).
1981 Påbörjas rustningen av gamla ålderdomshemmet. Tillsätts en ny Redaktionskommitté.
1982 Bildas på initiativ av Britt-Marie Kraft Jansson Arbetsgrupp TORP-inventering. Bildas en Tidningsredaktion. Får ÖHF landstingets kulturstipendium på 7000 kronor.
1983  Vår medlemstidning döps om till MILSTOLPEN. Bildas Tingshuskommittén.
1984  Engagerar sig ÖHF stort i HEMBYGDENS ÅR. Deltar vi i HEMBYGDSKAVLE 1984. Skriver ÖHF kontrakt med kyrkorådet om rivning avt ”Vita huset”. Tillsätts en Plankommitté. Invigs vårt museum i gamla fattighuset.
1985  Tillsätts en ortnamnskommitté. Utkommer Red 1 med häfte del 1 av Henning Loggerts GÅ-CYKLA/Kulturstigar i Österåker. Rivs ”Vita huset”. Inreds övervåningen i museet.
1986  Återuppförs ”Vita huset” i Ekbacken. Förhandlingar Hagbystugornas upprustande påbörjas.
1987  Fyller ÖHF 40 år. Föreningen har tolv (12) verksamma kommittéer/arbetsgrupper. ÖHF har blivit en stor förening i Österåker.

(Ur Österåkers Hembygds- och Fornminnesförenings Jubileumsskrift 40 år) 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Gerhard Nuss (2018-11-30 15:50:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Valentin (2022-08-17 09:47:00) Kontakta föreningen