F - encyclopedia agaria


Fatburshuset, ståtlig byggnad från 1600-talet, belägen strax norr om Tuna gård. Huset byggdes om för bostadsändamål omkring 1750.

Image

Fattighjonen utanför fattigstugan

Fattigstugan/fattighuset  Österåkers första sockenstuga för fattiga, föräldralösa och handikappade byggdes 1803. Inledningsvis bestod fattigstugan av tre rum och kök. År 1860 tillbyggdes huset med en övervåning med tre rum. Upp till tjugo hjon kunde då bo samtidigt i fattighuset tillsammans med en föreståndarinna. År 1932 flyttades verksamheten till det nybyggda ålderdomshemmet vid Össebyvägen, Ljungbacken. Mellan 1932 och till mitten av 1950-talet var den f.d. fattigstugan en kommunägd familjebostad. Fastigheten köptes därefter av Allgon Antenn AB som använde huset som lager. 1983 skänkte Allgon fastigheten till ÖHF som där skapade ett hembygdsmuseum. Museet invigdes av dåvarande kommunalrådet Stefan Cronberg den 16 september 1984.

 

ImageFavoriten AB  - Stor, välsorterad livsmedelsbutik i Margretelund/Bergsättra, kallad ”storstockholms största lanthandel”. Affärsverksamheten startade 1978 och drevs under många år av Claes Lindblom. Nuvarande ägare är Tanja Ilic och Alex Lalangas.

 

 

 

 

 

Ferngren, Eric, 1836–1914.  Född i Västmanland. Anställd 1856 som lärare i Österåker med placering i Östra skolan, Åsättra. Förflyttad till Västra skolan 1860. Avgick med pension 1893. Organist, sekreterare i Konsumtionsföreningen, ordförande i brandstodskommittén

ImageFerngren, Linnéa, 1876-1962 Småskollärarinna som ”äger nödig färdighet och kunskap för att anställas som vaccinatris” enligt intyg den 20 augusti 1909 utfärdat av John Rohlin, extra provinsialläkare. Dotter till Eric Ferngren. Anställdes 1896 med placering i Östra skolan. Tjänstgjorde sedan i Kyrkskolan fram till sin pensionering 1937. 
  
Fermsholmen, ö nordost om Tallholmen och norr om Timraröns östspets. Här bodde en självförsörjande familj med tretton barn. Fisket var viktigast, men familjen hade också tre kor och en häst. Ön övergavs 1960 och är sedan dess sommarö, numera med tjugo fritidsfastigheter.

Ferster, Hans, murarmästare, ledde ombyggnaden av Österåkers kyrka 1647-50.

Fideikommiss, egendom som enligt testamente är för obegränsad tid avsedd att gå i arv till medlemmar av en eller flera släkter enligt en fastställd arvsordning. Fideikommissegendom får inte pantsättas eller säljas av fideikommissarien. Äganderätten är alltså inte obegränsad. Enligt lag ska kvarvarande fideikommiss avvecklas i och med att innehavaren avlider.

Finnhamn, ögrupp bestående av de tre öarna Stora Jolpan, Lilla Jolpan och Idholmen, som genom landhöjningen blivit en ö. 59º29’N - 18º49’E. Areal: 0,89 km², befolkning: 5. Finnhamn är ursprungligen ett bynamn men används numera som ett samlingsnamn för de tre öar som bildar ön. Finnhamn var tidigare betesmarker för Husarö- och Ingmarsöbornas kreatur. Det har funnits två bondgårdar, en på Stora Jolpan och en på Idholmen. Namnet Finnhamn minner om den tid då finska skutskeppare på väg till och från Stockholm sökte hamnplats här. Under 1940-talet köpte Stockholms stad ön för att förhindra exploatering och inrättade ett ’rekreationsreservat’ på ön. År 1998 övergick ön till Skärgårdsstiftelsen. Helårsöppet vandrarhem finns på ön, som med 250 000 besökare årligen är ett av de mest besökta i skärgården. Finnhamn är idag ett naturreservat.

Fiskartorpet  Dagsverkstorp under Söra, beläget vid Sätterfjärden, cirka två kilometer sydost om Åkersberga centrum. Omtalat första gången cirka 1750. Den siste torparen, Johan Viktor Ågren, brukade torpet 1880-1930.

Fjärdundaland, ett av de fyra folklanden i vår del av Sverige. Det omfattade de västra delarna av nuvarande Uppland. Namnet skrivs ibland Fjädrundaland.

Flaxenvik, fritidshus- och bostadsområde vid Furusundsleden cirka fem kilometer öster om Åkersberga centrum. Området fick sannolikt sitt namn av det grunda och fiskrika området utanför kustremsan, där flaxande sjöfåglar hämtade sin föda.

ImageFlaxenviks oljeterminal anlades i slutet av 1940-talet då staten inköpt Härsbacka gruva att användes som oljelagringsdepå. Hamnbassängen i farleden har ett djup på tolv meter, vilket tillåter oljetankers på 30 000 ton att angöra piren. Från hamnanläggningen leder pipelines till gruvan, i vilken oljan lagrades på en bädd av vatten. Den volym olja som kunde lagras i gruvan, bestämdes av mängden vatten som pumpades in från havet.

 

 

ImageFleming, Claes, 1592–1644. Riksamiral, rikskammarråd och överståthållare i Stockholm. Fick av Gustav II Adolf år 1621 uppdraget att starta en klingsmedja i vårt land. Valet föll på området runt forsen på Mälby ägor, d.v.s. nuvarande Wira bruk. Fleming sårades dödligt i sjöslaget vid Femern 1644.

 

 


 
ImageFletcher, Michaela, född 1966, politiker (m), kommunalråd i Österåker. Efter skolgång utbildad till undersköterska. Har arbetat som reseledare på Vingresor och som projektledare för olika events och evenemang. Studerat till marknadsekonom. Tjänstgjorde som politisk sekreterare i Österåkers kommun 2007-2010. Tillträdde befattningen som kommunstyrelsens ordförande 2011-01-01.

 

 

Flygolyckor - Under 1940-talet drabbades Österåker av två allvarliga flygolyckor. Ett svenskt bombplan av typen B 18 från Västmanlands flygflottilj störtade 1946 alldeles intill Tuna anhalt på Roslagsbanan. De båda flygarna omkom. En av motorerna, som landade på gården till Österskärs Järn & Färg, var ytterst nära att träffa en skolklass. 1949 inträffade ytterligare en flygolycka med militära plan. Två J 22-or störtade i Gillmyraskogen 500 meter från Domarudden. Den ene av flygarna räddade sig med fallskärm men den andra påträffades död invid resterna av sitt plan. 

ImageFolkets Hus - Åkersberga har genom åren haft fyra Folkets Hus-lokaler. Alla har legat på samma ställe där det nuvarande Folkets Hus i Åkersberga ligger. 1912 invigdes det första Föreningshuset, en byggnad om 40 m². Det döptes till ”Lådan” på grund av sitt format. ”Lådan” var att betrakta som ett provisorium; lokalen var liten och trång, och man siktade därför mot en större byggnad med mer ändamålsenliga lokaler. En sådan stod klar och invigdes på nyårsdagen 1924. Detta andra föreningshus ersattes omkring 1950 av ett tredje, inrymt i Centrum-Biografens lokaler.  Det tredje Folkets hus revs 1959 och det nuvarande invigdes 1979. 

 

 

 

 

Folkland, en medeltida geografisk indelning av delar av Sverige. Inom vår del av landet var folklanden Tiundaland, Attundaland, Roden och Fjärdundaland. År 1296 skrevs en ny gemensam lag, Upplandslagen, för alla folklanden som då bildade Uppland. Därmed försvann folklanden som administrativa enheter.

Folklandstingstad  - Centralort i Attundaland  i Lunda socken. Övergavs när Långhundraleden grundades upp av landhöjningen, troligen i samband med digerdödens härjningar på 1300-talet.

ImageFolkmängd  Österåkers socken och kommun var under lång tid en glesbygdskommun. Vid 1700-talets mitt hade socknen 700 invånare och år 1900 2 463. Inte förrän i slutet av 1960-talet nådde invånarantalet 13 000 personer. 1970-talet medförde en dramatisk folkökning och år 1980 hade befolkningen ökat till 25 631. Sommartid ökar kommunens befolkning med cirka 20 000 boende. Den 1 oktober 2010 var invånarantalet i kommunen 39 464 personer och enligt kommunledningens prognoser kommer en fortgående befolkningsökning att ge Österåker en befolkning av cirka 60 000 personer år 2030.

Folkvandringstiden omfattar i Norden tiden 400 – 550 e. Kr. Lämningar i Sverige från denna tid finns bl.a. i närheten av kungshögarna i Gamla Uppsala. Många av våra fornborgar i Mellansverige härstammar från folkvandringstiden.

Fornborgar är fornlämningar som består av ett markområde som till stora delar är omgivet av sten- eller jordvallar, ofta med naturliga avspärrningar av stup, branter eller vatten. Namnet ”fornborg” leder ofta tankarna till byggnadsverk, uppförda i krigiskt syfte. Men det har visat sig att fornborgar hade olika funktioner; vissa var befästa boplatser medan andra användes för rituella ändamål. Fornborgarna har uppförts och använts under både brons- och järnålder. I Österåker finns två kända fornborgar, Gottsundaborgen och Knaborg. Norr om Stava gård på gränsen till Össebygarn finns rester av en fornborg från tiden omkring Kristi födelse.

Forngravar, antalet kända och registrerade gravar i Österåker är cirka 2000, fördelade enligt följande: bronsålder cirka 160, äldre järnålder cirka 200 samt yngre järnålder cirka 1 650.

Fornåker - historiskt friluftsmuseum beläget vid Runö kursgård. Museet, som drivs av en stiftelse bestående av ÖHF, Runö kursgård och Österåkers kommun, skapades av Lars Alegren. Museet består av ett antal byggnader från stenålder och vikingatid och erbjuder skolklasser möjligheter att leva forntidsliv. Stiftelsens framtid är, då detta skrivs år 2011, oviss.

ImageForssell, Lars, 1928-2007. Författare, dramatiker och poet. Ledamot av Svenska Akademien. Tillbringade  sin barndoms somrar i morfaderns hus på Täljö.
 

Fot, en av de skickligaste runristarna under 1000-talets senare del. Har ristat texten på runstenen vid Stavs äng. Man misstänker att namnet Fot var ett öknamn; sannolikt hade mannen klumpfot eller en på annat sätt vanställd fot.

Fotoarkivet - Hembygdsföreningens fotoarkiv grundades på 1970-talet då föreningen erhöll två värdefulla donationer. Bröderna Albert och Gunnar Harling skänkte en mycket stor samling fotografiska glasplåtar, tagna under första hälften av 1900-talet och amatörfotografen Karl Gustavsson donerade en inte så stor men ändå mycket värdefull samling plåtar. Genom åren har sedan föreningen genom donationer och inköp samt genom fotoverksamhet av medlemmarna utökat denna bildsamling till att år 2010 omfattade cirka 10 000 registrerade bilder. Fotoarkivets föreståndare har under många år varit Torsten Jansson. Sammankallande i fotokommittén har under tiden 2000-2011 varit Gunnar Winberg.  Från 2012 är Leif Svensson ansvarig för fotokommitténs arbete. Under hösten 2010 flyttades fotoarkivet till nya, säkrare lokaler i Österåkers gymnasium. 

Freden  - Dagsverkstorp under Smedby, beläget vid Fredenvägen 16, öster om kyrkans klockstapel. Fastigheten arrenderades fram till 1932 av Vilhelm Bergvall och inköptes då av Birger Sköld. På tomten inrättade Sköld ett privat museum, vars samlingar efter hans död 1994 donerades till ÖHF:s hembygdsmuseum.

ImageFredriksson, Marianne, 1927-2007. Journalist och författare, född i Göteborg men under många år bosatt på Österskär. Efter att ha arbetat som journalist på bl a tidskrifterna Allt i Hemmet och Vi Föräldrar och inom dagspressen på Svenska Dagbladet ägnade hon sin tid åt författarskap och publicerade en lång rad kritikerrosade och populära romaner.

 

 

Fredsborg är ett välbevarat exempel på ett tidigt egnahem. Det stora bostadshuset är byggt 1905, ombyggt 1959. Det byggdes med hjälp av statligt stöd för att bereda möjlighet ”för mindre bemedlade arbetare på landsbygden att förvärva egna hem.”

ImageFredsborgskolan, friskola med ”Hälsa och rörelse” som ledstjärna för verksamheten. Skolan omfattar F-5 och är belägen på Runö. I skoltävlingen ”Vem vet mest om Österåker” 2010/2011 segrade Fredsborgsskolans årskurs 4, en seger som befästes genom samma tävling 2011/2012, då skolans elever åter besegrade konkurrenterna.

 

 

 

 

 

ImageFriman, Hugo, 1902–1974. Född i Västergötland. Slaktare och ambulerande försäljare av charkuteriprodukter. Vid krigsutbrottet 1939 köpte Friman en fastighet på Roslagsvägen och öppnade en ’stationär’ fisk- och charkuteriaffär. Omkring 1960 öppnade han en speceriaffär i ett nybyggt hus vid Storängsvägen, idag Sun Video och Solarium.

 

 

 

 

 

ImageFröstad, Elis,1893–1987. Härstammade från Himmeta, Västmanland. Skolgång i Västerås, utbildade sig till lantbrukare. 1935 förvärvade han Smedby säteri, som han drev till 1965. Ägnade sig åt hästavel i mindre skala. Fröstad hade en rad offentliga uppdrag: han satt i kommunalfullmäktige för Högerpartiet, i kommunalnämnden och skolstyrelsen. Han var också ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Ingick i den kommitté som 1951 ansvarade för restaureringen av Österåkers kyrka. Fröstad var också nämndeman och en av initiativtagarna till hembygdsföreningen. Ledamot av föreningens styrelse i många år, bl.a. som kassör. Skötte föreningens kontakter med kommunen och andra myndigheter. Valdes till hedersordförande 1965. Vid 90 års ålder var han fortfarande aktiv i föreningen.

Furman  Båtsmansnamn på de båtsmän som tjänstgjorde för Näs rote nummer 102 med bostad i torpet på Näsvik eller Näsö.

ImageFurustrand, Ann Christin, 1957-, politiker (S). Född i Finland, läst statsvetenskap och kommunikation samt har en journalistutbildning. Tidigare förbundssekreterare för S-kvinnorna.

 

 

Furusundsleden, inomskärs farled utmed södra upplandskusten. Hette under medeltiden Gröneborgsleden efter den på höjden strax norr om Östanå färjeläge belägna Grönborgs befästning. På platsen syns idag spår av en vallgrav och i sluttningen ner mot farleden finns rester av en kaj och gamla murar.

Fåfänga. Fåfängor var egentligen lusthus, uppförda på mark som inte var användbar för nyttoändamål. Den s.k. Gyllenadlerska Fåfängan var avsedd att bli en väldig anläggning av slottskaraktär, planerad att byggas på Näs på 1780-talet. Idag återstår enbart en stor jordhög och rester av murar.

Fåglarö, ö mellan södra Ljusterö och fastlandet, 59º28’N- 18º28’E. Areal: 0,74 km², befolkning: 2. Fåglarö var länge ett arrende under Margretelund. 1922 friköpte den siste bonden sitt arrende. 1932 rapporterades två bofasta familjer på ön och tre-fyra sommargästfamiljer. Lantbruket lades ner 1951. Ön är idag hårt exploaterad av sommarhusbebyggelse.

Fältspat, mineral, från 1770-talet efterfrågat som råvara vid porslinstillverkning och senare vid glastillverkning. Fältspat har i Österåker brutits vid gruvorna i Härsbacka, Lervik, Svinninge och Isättra.
  
Föreningshuset  - föregångare till Folkets Hus. 


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö  

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2018-11-25 18:33:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-23 20:14:28) Kontakta föreningen