Arkiv äldre remissärenden


Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening har lång erfarenhet av en omfattande verksamhet i att ta del av den kommunala planeringen i Österåker och inkomma med synpunkter därav. Nedan redovisar vi i rubrikform vårt arkiv av vilka ärenden vi har varit engagerade i och vad vi har av sparade handlingar. De senare har vi ingen möjlighet att lämna ut utan vid intresse hänvisar vi till kommunen där du med hjälp av nedan rubriker och datum bör kunna få tillgång till såväl de kommunala remisserna som de inskickade yttrandena. Givetvis kan du höra av dig till [email protected] om du bara vill ha ett kortare referat av vad ett ärende i listorna nedan gällde och vad ÖHF hade för synpunkter!

 

Översiktsplanegruppens dokumentsamling 2003- 2017

Pärm 1, poster:
1. Yttrande detaljplan Svinningehöjden, Svinningeudd och Björnkärrsvägen, 22/10 2007
2. Yttrande program för Röllingby, 15/10 2007
3. Yttrande detaljplan för Fredsborg, 3/12 2007 och 17/3 2013
4. Yttrande program för Vattenverksvägen, del av Åkerstorp 31:1, 22/1 2008
5. Korrespondens angående fornminnen på fastighet Norrö 2, Domarringsvägen, 02 2008
6. Yttrande detaljplan Smedby 17:1, 18/2 2008
7. Yttrande detaljplan Östra Kanalstaden, etapp 1, 14/2 2008
8. Frågor angående eventuella planer på avlägsnande av ett antal äldre hus med kulturhistoriskt värde i Täljö, 13/6 2008
9. Yttrande planprogram för Ljusterö och Mellansjö, 09 2009
10. Yttrande  fornminnesinventering, 21/10 2008 och 8/2 2010
11. Remiss angående uppförande av 24 vindkraftverk på Ljusterö, 14/4 2008
12. Yttrande Trafikplan 2010 (remisshandling 21/6 2010), från ÖHF och NFÖ, 26/8 2010, med bilagorna: yttrande över samrådshandling 1, 18/2 2009; yttrande över remiss av förstudie över väg 276, 22/3 2005
13.Yttrande förstudie Roslagsbanan, etapp 2, från ÖHF och NFÖ, 22/2 2009
14. Angående fornlämning vid den nya Bergsättraskolan, 15/9 2009
15. Synpunkter på Vision 2020 för Österåker, 30/9 2009
16. Yttrande planprogram för Täljöviken-Näs: samrådshandling 26/10 2009, från ÖHF och NFÖ, 8/12 2009
17. Yttrande arbetsbeskrivningar för röjnings- och markarbeten i Ekbacken, 15/3 2010
18. Yttrande planprogram för Storhagens gård, 25/8 2010
19. Yttrande ”Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun”, 10/10 2010
20. Planprogram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira
21. Angående ÖHF:s yttrande detaljplan för Täljöviken Övre och Nedre, svar från Jordbrukverket, 19/5 2011
22. Angående överklagande av beviljat bygglov för tillbyggnad av båthall på fastigheten Rydboholm 2:1, Säbyvikens Marina, 14/12 2010
23. Förvaltningsrättens dom, avslag, 6/12 2010, efter överklagande från ÖHF gällande bygglov för Norrö 2:61, med Länsstyrelsens avvisande beslut, 15/10 2010, samt ÖHF:s synpunkter 21/1 2010 till kommunens revisorer om Domarringsbacken och dito bakgrundsmateriel av den 8/3 2010 respektive ÖHF:s överklagan till byggnadsnämnden 3/2 2009 och till Länsstyrelsen 9/6 2009, 8/7 2009 och 16/12 2009
24. Angående exploatering av den gamla marknadsplatsen vid Furmans väg/Sågvägen
25. Yttrande över kommunens rapport rörande Långhundraleden. 20/5 2012
26. Grannförfrågan angående Smedby 30:4, Stenhagsvägen 47, till ÖHF
27. Yttrande över Bildande av Näsuddens naturreservat, 3/9 2009
28. Yttrande detaljplan för Näsängen, 20/11 2015 med detaljplan och samrådshandlingar
29. Yttrande detaljplan för Näsängen, etapp 1, 20/2 2017
30. Yttrande Översiktsplan 2017, samrådsplan mars 2017, 8/5 2017
31. Yttrande detaljplaner Täljöviken Övre respektive Nedre, 23/4 2011

Pärm 2, poster:
1. Minnesanteckningar 2004-2005
2. Informationsmöte om fördjupad översiktsplan för Täljöviken, 19/3 2004
3. Kommentarer till kommunen om resultatet av de fyra parallella arkitektuppdragen för planområdet ”Täljöviken”, från ÖHF och NFÖ, 6/5 2004
4. Synpunkter vid tidigt samråd om väg 276 genom Åkersberga, 5/8 2004; Synpunkter på underlag för samråd på förstudie för väg 276 genom Åkersberga, 22/11 2004; Väg 276 –yttrande över remiss av förstudie, 22/3 2005
5. Vägverkets underlag för samråd november 2004: Förstudie för väg 276 i Åkersberga
6. Skrivelse till kommunen angående översiktsplanen, från ÖHF och NFÖ, 23/2 2005
7. Arbetsmateriel till skrivelsen i förra posten
8. NFÖ:s kommentarer till översiktsplanen, 31/1 2005
9. Utdrag ur ”I Roslagen” angående Långhundraleden, 7/2 2005
10. Kulturmiljövård, arbetsutkast Magdalena Lindfeldt 6/12 2004
11. Naturvården i översiktsplanen, Åke Strid, 2005
12. Kritik mot beslut om avstyckning på Norrö, artikel i Åkersberga Kanalen nr.6/ 2005
13. Yttrande över Översiktsplan 2006, samrådshandling den 11 april 2005, från ÖHF och NFÖ, 13/6 2005, samt yttrande från Ljusterö Hembygdsförening och Nätverket ÅDA på Ljusterö, 17/6 2005
14. Bestämmelser om översiktsplan, utdrag ur lagtext 4/1 2005
15. Yttrande över förslag till planprogram för Svinninge – samrådshandling den 13 juni 2005, från ÖHF och NFÖ, 1/8 2005
16. Yttrande över detaljplan för Björkhaga, Hacksta 2:9, Berga 6:58 med flera, daterad 20/6 2005, från ÖHF och NFÖ 1/8 2005
17. Underlag inför arbetet med kommunens Grönstrukturplan, skrivelse till kommunen från ÖHF och NFÖ, 24/9 2005, med kommentarer från Täljö Samverkansgrupp 15/9 2005
18. Klimatförändringar i Stockholm-Mälarregionen, handlling inför workshop 25/1 2006, dokumentation över seminarium 10/11 2005: Extremt väder på Runö
19. Yttrande över översiktsplan 2006, utställningshandling den 10 oktober 2005, ÖHF och NFÖ, 19/12 2005 samt utskick gällande gemensamma yttranden ÖHF och NFÖ om Fördjupad översiktsplan Täljlöviken respektive Program för Kungsängen, 19/12 2005
20. Yttrande över fördjupad översiktsplan för Täljöviken, samrådshandling den 24 oktober 2005, från ÖHF och NFÖ 19/12 2005. Med samrådshandlingen och bakgrundsmateriel samt svar från Täljö Samverkansgrupp 18/12 2005
21. Yttrande över Program Kungsängen, samrtådshandling den 30 november 2005, från ÖHF och NFÖ 19/12 2005 samt synpunkter om programmet från Gudrun Vällfors till stadsarkitektkontoret
22. Yttrande över fördjupad översiktsplan för Täljöviken, utställningshandling den 27 februari 2006, från ÖHF och NFÖ 24/4 2006
23. Yttrande över detaljplan för Nantesvägen, Svinninge, 26/7 2006 samt yttrande över detaljplan för Åby Äng, 26/5 2006
24. Yttrande över detaljplaner för Nantesvägen del 1och Svinninge tomtområde, 6/3 2007, yttrande över detaljplan för Trygarn, Svinninge, samrådshandling, från ÖHF och NFÖ, 1/3 2007, yttrande över detaljplan för Svinninge Tomtområde, 29/8 2006
25. Yttrande över detaljplan för Runö Gårds Södra och Brofästet, 10/5 2007, yttrande över detaljplan för Runö Gårds Norra verksamhetsområde, 16/2 2007
26. Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse, översvämningsrisker i fysisk planering. Detaljerad översvämningskartering längs Österåkers kommuns kust. SMHI 20/12 2005
27. Yttrande över detaljplan för Svinninge reningsverk, från ÖHF och NFÖ, 2/2 2007 samt dito yttrande över detaljplan för Svinninge Marina, samrådshandling, 2/2 2007. Yttrande över detaljplan för Svinningevägen –Gcvägen, samrtådshandling, 2/2 2007
28. Yttrande över program för Bergsättra Västra, ÖHF och NFÖ, 2/4 2007, yttrande över planprogram för Rosenkälla, samrådshandling den 1 februari 2007, ÖHF och NFÖ, 8/3 2007
29. Täljöviken, kulturgeografisk analys, rapport 2004:5 från Stockholms läns museum
30. Vision Täljöviken, ett underlag inför upprättande av program för fördjupad översiktsplan för Täljöviken, antagen av kommunen 16/6 2003
31. Översiktsbilder på Näs med anledning av den kommunala planeringen, 2005
 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Anna-Mi Wendel (2022-06-01 20:54:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna-Mi Wendel (2022-06-01 21:18:17) Kontakta föreningen